Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/90
Název projektuVývoj, výzkum a realizace zdvihacích zařízení s proměnlivým vyložením schopných otáčení
ŘešitelHrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci projektu je předmětem zájmu výzkum vhodné metody, vývoj a realizace dvou fyzických modelů zdvihacích zařízení, které se budou schopny otáčet v rozmezí 180 stupňů a zdvíhat kusová břemena.
Prvním předpokládaným zařízením je realizace standu nástěnného jeřábu, jehož zdvihací mechanismus bude instalován na jednoduchém jeřábovém vozíku, který bude tažen v obou směrech lanem a bude pojíždět po horní ploše výložníku. Pohon zdvihacího i pojížděcího ústrojí jeřábového vozíku (kočky) bude ruční.
Druhým zařízením je realizace standu sloupového jeřábu s proměnlivým vyložením břemene.
Předmětem vývoje a výzkumu je zrealizovat dva funkční standy, které budou simulovat základní pracovní úkony, které v praxi vykonávají tyto typy zdvihacích zařízení s přerušovaným provozem.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bobok
Ing. Jan Diviš
Bc. Pavel Horňák
Ing. Martin Horák
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Bc. Václav Kahánek
Bc. Tomáš Kašpárek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu výzkumu:
1. Návrh a realizace modelového zařízení (standu) nástěnného jeřábu s funkčním mechanismem zdvihu, pojezdu a otoče.
2. Návrh a realizace standu sloupového jeřábu.
3. Volba a sestrojení vhodných pojezdových mechanismů jeřábových vozíků nástěnného i
4. Návrh a fyzická realizace zdvihových mechanismů obou typů jeřábů (nástěnného i sloupového).
5. Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby a Dopravní a manipulační zařízení a Mgr. studia Stavební stroje II a Dopravní zařízení.
6. Publikace v odborných časopisech, aktivní účast na mezinárodní konferenci.
7. Prezentace realizovaných modelů, s funkčními pohyby otoče, pojezdu a zdvihu, studentům středních škol se strojním zaměřením. za účelem popularizace strojního odvětví.
8. Uplatnění funkčního vzorku, průmyslového vzoru a dalších dosažených výsledků VaV.

Souhrn předpokládaných výstupů:
1 x Průmyslový vzor,
2 x Funkční vzorek,
2 x Příspěvek v odborném časopise,
1 x Příspěvek na mezinárodní konferenci.

Harmonogram:
Leden 2017 - Zpracování technologických výpočtů nezbytných k dimenzování (a k následné realizaci) dílčích mechanismů (otoče, pojezdu a zdvihu) nástěnného i sloupového jeřábu.
Únor 2017 - Konstrukční zpracování, návrh 3D modelu zdvihacího zařízení nástěnného jeřábu.
Březen 2017 - Konstrukční zpracování, návrh 3D modelu zdvihacího zařízení sloupového jeřábu.
Duben 2017 - Zpracování výrobní a dílenské výkresové dokumentace nezbytné k fyzické realizaci jeřábových vozíků (s funkčním zdvihovým a pojezdovým mechanismem), sloupů a výložníků nástěnného a sloupového jeřábu.
Květen - červen 2017: Výroba funkčního standu, dle vypracované výkresové dokumentace, nástěnného jeřábu (s funkčním otočovým, zdvihovým a pojezdovým mechanismem). Ověřování a testování funkčnosti činnosti mechanismu otoče, zdvihu a pojezdu.
Červenec - srpen 2017: Výroba funkčního standu, dle vypracované výkresové dokumentace, sloupového jeřábu s požadovanými pohybovými mechanismy.
Září - listopad 2017: - Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby. Publikace v odborných časopisech, fyzická účast na konferenci. Zpracování a uplatnění podkladů k podání Průmyslového vzoru na ÚPV a zpracování formulářů k podání Funkčních vzorků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia19500,-19500,-
3. Materiálové náklady18000,-15854,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13800,-587,-
5. Služby5000,-14575,-
6. Cestovní náhrady4324,-7116,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6736,-6736,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-2992,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady67360,-
Uznané náklady67360,-
Celkem běžné finanční prostředky67360,-67360,-