Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/88
Název projektuAnalýza rizík pomocou kombinácie analytických a štatistických metód
ŘešitelPospíšil Vladimíra Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt sa týka možnosti kombinácie analytických a štatistických metód pre analýzu a hodnotenie rizík. Hlavným predmetom výskumu je zlepšenie doterajšieho stavu bezpečnosti vo zvolených podnikoch. Táto téma je stále aktuálna nie len na úrovni Českej republiky ale aj v Európe. Keďže pre Českú republiku k dnešnému dňu v OiRA (Online Interactive Risk Assessment) nástrojoch stále existuje len nástroj pre kadernícke služby, je snaha o ich rozšírenie. K tejto snahe je možné čiastočne dopomôcť aj skrz navrhovanú kombináciu metód na hodnotenie rizík.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Bc. Ivana Osadská
Ing. Vladimíra Pospíšil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cieľom tohto projektu je prepojiť a otestovať návrh kombinácie analytickej a štatistickej metódy na analýzu a hodnotenie pracovných rizík. Prípadová štúdia prebehne v podnikoch z oblasti spracovania a skladovania chemických látok v malých a stredných podnikoch. Navrhovaná metóda bude zohľadňovať nielen veľkosť podnikov, ale pomôže im naplniť aj legislatívne požiadavky týkajúce sa analýzy rizík. Taktiež prispeje k preskúmaniu súčasného stavu bezpečnosti a celkovej kultúry bezpečnosti vo vybraných podnikoch.

Ku splneniu zadaného cieľa povedú čiastkové ciele:
- návrh kombinovanej hodnotiacej metódy,
- porovnanie „klasických“ metód s navrhovanou metódou,
- overenie metódy v praxi vo vybraných subjektoch.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia45000,-
3. Materiálové náklady1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby26000,-
6. Cestovní náhrady48000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady132000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky132000,-