Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/87
Název projektuHodnocení souvztažností vybraných sektorů v systému kritické infrastruktury
ŘešitelBrabcová Veronika Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je hodnocení souvztažností v systému kritické infrastruktury a aplikace postupů na vybrané sektory kritické infrastruktury v České republice. Na základě toho byly pro řešení předmětné problematiky stanoveny následující dílčí cíle:
DC 1: Analýza hodnocení souvztažností v systému kritické infrastruktury
DC 2: Analýza vybraných sektorů kritické infrastruktury
DC 3: Návrh hodnocení souvztažnosti vybraných sektorů kritické infrastruktury
Navržený přístup k hodnocení souvztažností bude založen na hodnocení úrovně resilience influentních a dependentních prvků ve vybraných sektorech a vazeb mezi nimi. V závěru projektu bude návrh verifikován formou případové studie na vybraných sektorech kritické infrastruktury, kterým i jsou elektroenergetika, železniční doprava a zdravotnictví.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Brabcová, Ph.D.
Ing. Veronika Nešporová
Ing. Vendula Onderková
doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Ing. Simona Slivková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je návrh procesu hodnocení souvztažností a následná verifikace navrženého přístupu na vybraných sektorech kritické infrastruktury. K naplnění tohoto cíle jsou nadefinovány tři dílčí cíle, kterými jsou:
- DC 1: Analýza hodnocení souvztažností v systému kritické infrastruktury;
- DC 2: Analýza vybraných sektorů kritické infrastruktury;
- DC 3: Návrh hodnocení souvztažnosti vybraných sektorů kritické infrastruktury.

Dalšími očekávanými výstupy projektu budou:
- průběžná a závěrečná zpráva projektu,
- článek v odborném časopise International Journal of Critical Infrastructures (JSC),
- články v rámci konferencí European Safety and Reliability Conference ESREL 2017 (DWOS), Požární ochrany 2017 (D) a Ochrana obyvatelstva 2018 (D).

Podrobné údaje k řešení projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95000,-95000,-
3. Materiálové náklady15000,-15000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby9000,-9000,-
6. Cestovní náhrady4000,-4000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady135000,-
Uznané náklady135000,-
Celkem běžné finanční prostředky135000,-135000,-