Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/86
Název projektuPolymerní nanokompozity s vrstevnatým materiálem
ŘešitelSimha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na přípravu polymerních nanokompozitů s antibakteriálními vlastnostmi, vhodnými pro využití v humánní medicíně zejména pro aplikace jako stenty či v dentální medicíně, dále jako membrány pro enviromentální využití a jako membrány pro baterie. V rámci projektu budou připravovány a testovány různá plniva nanomateriálů – nanouhlík, hydroxyapatity, modifikované jílové minerály a nanočástice kovů a oxid kovů, která budou dále použita pro přípravu polymerních nanokompozitů. Interakce plniv s polymerní matricí budou modelovány s využitím software Biovia Material Studio a interakce s biologickým materiálem = Discovery Studio.
Členové řešitelského týmuIng. Diana Lazecká
Ing. Filip Kovár
Bc. Magdaléna Krčová
Bc. Boris Novosad
Sara Pakseresht
Ing. Lenka Pazourková
Bc. Denis Pivoňka
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Výstupy projektu: publikační výstupy 2 články v odborném časopise s impaktním faktorem a 3 příspěvky v konferenčních časopisech na téma nanokompozitních materiálů, budou dokončeny a sepsány 2 diplomové práce a jedna bakalářská práce. 3 studentky doktorského studia budou pokračovat na dokončování disertačních prací z toho 1 bude obhajovaná v roce 2017.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady90000,-13000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-95790,-
6. Cestovní náhrady42000,-73210,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-