Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/78
Název projektuVyužití modifikovaných vermikulitů pro sorpci organických látek
ŘešitelPlachá Daniela doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt navazuje na předchozí projekt SP2016/65. Bude zaměřen na využití modifikovaných vermikulitů pro sorpci organických látek – aromatických sloučenin (fenolu, indolu, 2-methylnaftalenu, fenantrenu, fluorantenu), látek s endokrinní aktivitou (nonylfenolu) a léčiv (ibuprofenu a diklofenaku), zejména metodou kolonové sorpce. Část studie bude zaměřena na eliminaci bojových chemických a biologických látek (organofosfátů a vybraných mikroorganismů) z plynného prostředí s využitím uvedených sorbentů. Modifikované jílové minerály s antibakteriální aktivitou budou rovněž aplikovány do polymerních nanokompozitů s antibakteriálními účinky. Vermikulity budou rovněž modifikovány zcela novými organickými molekulami na bázi aminopyridinu, a jejich účinnost bude porovnána se stávajícími materiály.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D.
Jindřich Franek
Ing. Marcel Mikeska
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Bc. Tomáš Sosna
Ing. Eva Vyvialová
Ahmed Waleed Majeed Al-Ogaili
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:

1. optimalizace fyzikálních parametrů dynamické sorpce pro uvedené látky,
2. optimalizace náplně kolony pro uvedené směsi látek, zahrnující léčiva i endokrinní disruptory,
3. stanovení průrazových křivek pro uvedené látky,
4. testování účinnosti vermikulitů s novými typy organických kationů,
5. testování sorpční účinnosti modifikovaných vermikulitů pro odstranění bojových chemických a biologických látek,
6. příprava vhodných modifikátorů na bázi vermikulitu pro polymerní nanokompozity s antibakteriálními účinky.


Výstupy projektu:

1. Výstupy projektu budou prezentovány na konferencích zaměřených na jílové minerály a na související témata (NaNOOStrava 2017, konference zaměřena na jílové minerály)
2. Budou připraveny 2 články v časopisu IF
3. Budou připraveny podklady pro disertační práci Marcela Mikesky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia29000,-29000,-
3. Materiálové náklady93000,-98129,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-40971,-
6. Cestovní náhrady40000,-38900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-