Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/77
Název projektuPříprava a optimalizace vlastností slitin a materiálů pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu je podpora studentů magisterských a doktorských studijních programů při jejich zapojení do řešení výzkumně vývojové problematiky pracoviště. Studenti v rámci svých diplomových a disertačních prací, ve spolupráci se svými vedoucími diplomových prací a školiteli se zaměří na problematiku přípravy, zpracování a recyklací slitin na bázi Ti, Al, TiNi, TiAl, TiNb, Ni3Al aj. Předmětem studia při řešení projektu bude optimalizace fyzikálně-metalurgických vlastností slitin v souvislosti s technologiemi jejich přípravy a zpracování. Důležitým aspektem při přípravě slitin bude možnost jejich následné recyklace a znovu využití pro přípravu Hi-Tech materiálů s požadovanými vlastnostmi, což je v současnosti velmi důležité kritérium pro klasifikaci materiálů z hlediska udržitelnosti rozvoje.
Projekt bude zaměřen do následujících oblastí:
- problematika tavení a odlévání různých typů slitin na bázi Ti, Ni, Fe, Cu, Co, Ni-Al, Ti-Al, Fe-Al, Ni-Ti, Ti-Nb, Cu-Co, aj. specifickými metodami včetně možnosti následné optimalizace struktury vybraných materiálů pomocí směrové krystalizace;
- problematika přítomnosti vměstků a změny chemického složení ve slitinách v souvislosti s interakcí materiálu tavícího kelímku a taveniny, tedy zejména nauhličení titanových slitin;
- možnosti modifikace struktury intermetalických slitin nelegovaných i legovaných na bázi Ni-Al, Ti-Al pomocí Bridgmanovy metody a elektronového zonálního tavení metodou visuté zóny;
- příprava předslitin metodou plazmové metalurgie pro tavení slitin legovaných vysokotavitelnými kovy, hodnocení struktury a vybraných mechanických vlastností připravených experimentálních slitin;
- možnosti využití druhotných surovin pro přípravu různých typů slitin, jak z vyřazených elektrotechnických zařízení, tak z výrobních a zpracovatelských odpadů, např. vadných odlitků, nálitků, špon a zbytkového materiálu po obrobení;
- možnosti přípravy slitin Ni-Ti-(X) metodami práškové metalurgie, mletím práškového materiálu vybraného chemického složení nebo mechanickým legováním. Bude sledován vliv chemického složení, parametrů procesu mletí, zhutnění, slinování a tepelného zpracování na strukturní charakteristiky a fázové složení připravených slitin.
- vliv tepelného zpracování na strukturní a mechanické charakteristiky ortodontických materiálů na bázi Cr-Co-Mo-W. Fázové přeměny budou vyhodnocovány na základě studia binárních a ternárních systémů;
- elektrochemické chování vybraných kovových biokompatibilních materiálů (slitiny Ti, slitiny NiTi, korozivzdorné oceli), možnosti modifikace vlastností povrchu Ti slitin anodizací;
- možnosti recyklace slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B z různých aplikací metodou „magnet-to-magnet“, která je založena na technologii práškové metalurgie a zahrnuje několik kroků: separace/demontáž magnetů z komponent, v nichž byly zabudovány; demagnetizace; mechanické a chemické čištění; vodíková dekrepitace; mletí; lisování prášku v magnetickém poli; slinování a tepelné zpracování výlisku;
- studium vlivu klimatických podmínek (např. normální a snížená teplota, voda, solné roztoky, olej) na třecí vlastnosti kovo-keramických brzdových desek; stanovení závislosti součinitele tření brzdových desek na daných klimatických podmínkách; srovnání třecích vlastností vybraných frikčních kovo-keramických materiálů s materiály na bázi pryskyřice;
- recyklace odpadů s obsahem kompozitů. Jedná se o jedno z důležitých odvětví zpětného získávání cenných složek a surovin, které jsou opět využívány v průmyslové výrobě. Jedním z komplikovaných odpadů je odpad z kompozitních materiálů, který se hojně vyskytuje v mnohých průmyslových odvětvích. Velké množství tohoto odpadu najdeme v průmyslu leteckém, energetickém, ale i ve spotřebním, např. sportovní potřeby a náčiní. Z tohoto důvodu je nutné se intenzivně věnovat problematice sběru a samotné recyklaci kompozitních materiálů. Pro tento účel budou použity mechanické procesy, které mají menší dopad na životní prostředí a chemické procesy pro již koncentrované frakce. Obnovou a následným využitím sloučenin ze spotřebitelského odpadu je možné snížit dovoz těchto látek ze zemí mimo Evropu. Plánovaný účinek projektu je i aktivní ochrana životního prostředí snížením používání agresivních chemických látek při recyklaci ve srovnání s procesy extrakce těchto prvků z přírodních rud a minerálních druhotných surovin.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Ing. Kryštof Foniok
Bc. Patrik Gratza
Bc. Martin Grochol
Ing. Marek Hartman
Bc. Petr Hlinka
Ing. Veronika Jordanovová
Ing. Vojtěch Kubeš
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Bc. Ondřej Kutáč
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Bc. Tereza Lukášová
doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Bc. Marek Němec
Ing. Daniel Petlák
Ing. Daniel Růžička
Bc. Hana Salomonová
Ing. Ondřej Štefek
Ing. Michal Štencek
Ing. Václav Strung
Ing. Petr Strakoš
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Bc. Jakub Uhlíř
Bc. Tomáš Vlachopulos
Ing. Stanislav Zientek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady85000,-70228,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-0,-
5. Služby75000,-102836,-
6. Cestovní náhrady35300,-44236,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28300,-28300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady283000,-
Uznané náklady283000,-
Celkem běžné finanční prostředky283000,-283000,-