Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/75
Název projektuZnečištění pocházející z nespalovacích procesů v dopravě – charakterizace a možná environmentální rizika
ŘešitelPeikertová Pavlína Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci předkládaného návrhu projektu je v první části předmětem výzkumu charakterizace částic vznikajících při brzdných procesech automobilů, realizovaných v laboratorních, případně reálných podmínkách, se zaměřením na elementární i fázové složení zkoumaného materiálu. Současně bude provedena série testů: testy cytotoxicity, testy akutní a chronická toxicity, testy chování částic v simulovaných tělních tekutinách a další vybrané metody testování). Zjištěné výsledky by měly přispět nejen k samotné charakterizaci materiálu vznikajícího při brzdných procesech, ale také k objasnění toxického působení těchto materiálů na biosystémy. V druhé části projektu bude předmětem výzkumu mechanismus syntézy nanostrukturovaných materiálů na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů (např. Er2O3, Gd2O3, Sm2O3).
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Ĺubomíra Kuzníková
Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Mgr. Ing. Hana Rajhelová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení navrženého výzkumu bude:
1. Pomocí vybraných analytických metod budou rozšířeny poznatky týkající se chemického a fázového složení částic vznikajících při brzdných procesech realizovaných v laboratorních, případně reálných podmínkách.
2. Zkoumání vlivu studovaného materiálu na biosystémy, cytotoxicita, akutní a semichronická toxicita. Testování chování studovaného materiálu v simulovaných tělních tekutinách.
3. Popis mechanismu syntézy nanostrukturovaných materiálů na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů např. Er2O3,Gd2O3, Sm2O3.
4. Obhájení disertační práce Mgr. Kristiny Čabanové na téma: „Mikro a nanometrické částice v lidských nádorových a hypertrofických tkáních“.
5. Publikační výstupy získaných výsledků formou prezentací na odborných konferencích (seminářích) a publikací v odborných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady30000,-38496,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby76000,-63865,-
6. Cestovní náhrady5000,-8639,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22333,-22333,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady223333,-
Uznané náklady223333,-
Celkem běžné finanční prostředky223333,-223333,-