Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/74
Název projektuPříprava uhlíkatých nanomateriálů, jejich charakterizace a modifikace
ŘešitelDutko Ondřej Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na přípravu uhlíkatých nanomateriálů, zejména grafenu a grafenoxidu. Využity budou metody CVD a exfoliace grafitu. Připravené produkty budou charakterizovány s využitím Ramanovy spektroskopie a elektronové mikroskopie. Uhlíkaté nanomateriály budou dále modifikovány pro úpravu jejich vlastností a budou použity pro přípravu polymerních nanokompozitů a nosičů biologicky aktivních látek. Budou provedeny experimentální syntézy s aromatickými organickými látkami pro přípravu prekurzorů potenciálně vhodných pro syntézu grafenu dopovaného dusíkem.
Členové řešitelského týmuBc. Ondřej Chovanec
Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D.
Ing. Ondřej Dutko
Bc. Eva Martinčeková
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle výzkumu:
1. rozvoj metod funkcionalizace povrchu nanouhlíkatých materiálů kovalentního charakteru
2. příprava grafenoxidu exfoliací
3. příprava polymerního nanokompozitu
4. příprava experimentálních dusíkatých derivátů pro přímou syntézu grafenu dopovaného dusíkem metodou CVD a zhodnocení jejich využitelnosti

Výstupy:
1. 1 publikace s IF faktorem
2. 1 publikace v recenzovaném časopise
3. účast na konferenci se zaměřením na nanouhlíkaté materiály v rámci Evropy, případně Asie

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady77000,-76606,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15000,-14849,-
6. Cestovní náhrady35000,-35545,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-