Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/73
Název projektuZkoušky komponentů vozidel pro ověření výpočetních modelů
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální
výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat na dynamické zkušebně s cílem namodelovat podmínky zatěžování vybraného konstrukčního uzlu vozidla, které jsou uvažovány při pevnostních analýzách vycházejících z mezních stavů. Studenti celý experiment navrhnou, připraví a vyhodnotí
Členové řešitelského týmuIng. Marek Beseda
Bc. Karel Bogocz
Ing. Michal Buráň
Bc. Adam Farník
Bc. Kateřina Foldynová
Bc. Tomáš Glabasňa
Bc. Jakub Heretik
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Bc. Robin Holuša
Ing. Filip Huvar
Bc. Adam Kostura
Bc. Petr Krejčí
Bc. Adam Krivý
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Bc. Ondřej Melichařík
Bc. Daniel Očenáš
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Miroslav Suchánek
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Bc. Michael Vařeka
Bc. Dominik Wojnar
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a vývoje.
Výstupem bude zařízení pro experimentálně měřící úlohu, naměřená data, model popisující chování testované konstrukční skupiny na základě provedeného experimentu, který bude srovnán s výpočetním modelem vytvořeným při návrhu vozidla.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia150000,-150000,-
3. Materiálové náklady61600,-62756,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15000,-10682,-
6. Cestovní náhrady20000,-23162,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27400,-27400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady274000,-
Uznané náklady274000,-
Celkem běžné finanční prostředky274000,-274000,-