Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/116Harničárová Marta Ing., PhD.Výzkum různých druhů materiálů, jejich vlastností a aplikačního potenciálu20172017700000,-
SP2017/5Kráľ Tomáš Ing.Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov20172017250000,-
SP2017/7Bezdíček Vladimír Ing.Využití nových metod a technologií v Důlním měřictví a Inženýrské geodézii20172017727000,-
SP2017/8Babičová Aneta Ing.Interakce mikroorganismů s povrchy minerálů a dalších materiálů20172017250000,-
SP2017/22Klempa Martin doc. Ing., Ph.D.Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část201720171015251,-
SP2017/9Landecká Aneta Ing.Progresivní metody získávání technických granátu z nerostných surovin a odpadů20172017250000,-
SP2017/13Matějová Tereza Ing.Analýza a modelování forem fosforu, i tzv. BAP v malých vodních nádržích20172017250000,-
SP2017/14Šotková Naděžda Ing.Hodnocení úspěšnosti rekultivací v postěžebních krajinách20172017250000,-
SP2017/17Barto Ján Ing.Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků20172017530000,-
SP2017/25Kačmařík Michal doc. Ing., Ph.D.Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu20172017350000,-
SP2017/29Vrlíková Věra Ing.Flotace polymetalických rud20172017250000,-
SP2017/30Korandová Beáta Ing., Ph.D.Hodnocení prašnosti v blízkosti povrchového dolu Bílina20172017150000,-
SP2017/31Mudruňka Jaroslav Ing., Ph.D.Zpracování zvířecích exkrementů ve vermikompostéru20172017150000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/73Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Zkoušky komponentů vozidel pro ověření výpočetních modelů20172017274000,-
SP2017/77Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Příprava a optimalizace vlastností slitin a materiálů pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace20172017283000,-
SP2017/81Šutarová Petra Ing.Výzkum znečišťování složek životního prostředí s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a geograckých inormačních systémů20172017268000,-
SP2017/37Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Tepelné procesy a materiály pro vysokoteplotní aplikace20172017366000,-
SP2017/38Švec Pavel Ing., Ph.D.Pokročilé využití neuronových sítí pro řízení a diagnostiku procesů20172017356000,-
SP2017/50Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Heterostrukturní kompozitní materiály20172017311000,-
SP2017/57Lichý Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií se zaměřením na zvýšení užitných vlastností litých materiálů.20172017385785,-
SP2017/58Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201720171500000,-
SP2017/59Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Experimentální a teoretické studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností multikomponentních anorganických systémů20172017311000,-
SP2017/60Váňová Petra doc. Ing., Ph.D.Rozvoj experimentálních metod charakterizace struktury a vlastností technických materiálů20172017375000,-
SP2017/62Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Fyzikální a matematické simulace procesů tváření zaměřené na deformační chování materiálů a jejich výslednou strukturu20172017372000,-
SP2017/63Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů201720171500000,-
SP2017/66Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj přístupů k naplňování požadavků revize systémové normy ISO 9001:2016.20172017372000,-
SP2017/67Sikorová Andrea Ing., Ph.D.Konkurenceschopnost průmyslových podniků v České republice20172017350000,-
SP2017/68Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20172017100000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/90Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Vývoj, výzkum a realizace zdvihacích zařízení s proměnlivým vyložením schopných otáčení2017201767360,-
SP2017/101Slíva Aleš prof. Ing., Ph.D.Studium tekutosti sypkých hmot v nových typech modelů zásobníků a rozvoj pracoviště na Krásnopolské20172017217000,-
SP2017/103Bureček Adam Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů.20172017506691,-
SP2017/106Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Pokročilé metody řízení strojů a procesů201720171194087,-
SP2017/126Richtář Michal Ing., Ph.D.Návrh inovativní konstrukce a stavba motocyklu typu minibike20172017150000,-
SP2017/131Zádrapa František Ing.Studie procesů v sypkých hmotách při přetlakové dopravě20172017187000,-
SP2017/135Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti aplikovatelnosti nových technologií při stavbě a provozu leteckých prostředků20172017125000,-
SP2017/136Ličková Dagmar Ing. Mgr.Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku201720171138312,-
SP2017/138Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti optimalizace provozních technologií dopravních systémů20172017263000,-
SP2017/143Krys Václav Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj robotických systémů201720171153073,-
SP2017/146Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj materiálových, výrobních technologií a jejich projektového řízení20172017613509,-
SP2017/147Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Specifický výzkum v oblasti výrobních technologií20172017697853,-
SP2017/149Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Výzkum produktivních a ekologicky úsporných výrobních technologií20172017680000,-
SP2017/23Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a aplikace moderních technologií ve výrobní praxi20172017888406,-
SP2017/35Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století20172017485234,-
SP2017/39Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Zkoušky automobilových převodů20172017270140,-
SP2017/72Honus Stanislav doc. Ing., Ph.D.Rozvoj v oblasti výzkumu spalování alternativních paliv ve fluidní vrstvě20172017707965,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/76Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Vybrané hmotné a nehmotné aspekty vývoje regionů II20172017250000,-
SP2017/102Macurová Pavla doc. Ing., CSc.Zkoumání vybraných postupů pro práci s riziky v průmyslových podnicích20172017199534,-
SP2017/110Hodula Martin doc. Ing., Ph.D.Interakce hospodářských politik, finanční cyklus a makroprudenční politika: moderní empirické přístupy20172017360000,-
SP2017/111Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D.Regionální specializace a rozmanitost NUTS 2 regionů EU28: Analýza determinantů regionální dynamiky20172017410000,-
SP2017/114Martiník Ivo doc. RNDr., Ph.D.Návrh a modelování dobře-strukturovaných systémů s využitím teorie časových sekvenčních Petriho sítí20172017260000,-
SP2017/118Krzikallová Kateřina Ing., Ph.D.Aplikace vybraných kvantitativních metod při vyhodnocení tuzemských i mezinárodních aspektů zdanění a insolvence20172017360000,-
SP2017/125Franek Jiří Ing., Ph.D.Aplikace outrankingových metod s nejistotou v ekonomice a managementu20172017310000,-
SP2017/129Bečica Jiří Ing. Bc., Ph.D.Ekonomické faktory ovlivňující zabezpečení veřejných služeb s kolektivní spotřebou20172017300000,-
SP2017/141Bazsová Blanka Ing., Ph.D.Diskriminační analýza versus analýza datových obalů20172017280000,-
SP2017/145Pytliková Mariola doc. Ing., Ph.D.Ekonomické dopady změny klimatu a životního prostředí20172017300000,-
SP2017/148Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika20172017500000,-
SP2017/32Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Analýza portfoliových modelů při zohlednění reálných tržních charakteristik20172017400000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/79Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Nové typy fotonických systémů pro IoT20172017811000,-
SP2017/82Běhálek Marek Ing., Ph.D.Rozšiřování programovacích nástrojů 220172017235000,-
SP2017/85Nowaková Jana Ing., Ph.D.Zpracování a pokročilá analýza bio-medicínských dat II20172017971000,-
SP2017/97Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Dálkové řízení svítidel veřejného osvětlení s podporou technologií Smart20172017602000,-
SP2017/100Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat 420172017971000,-
SP2017/104Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Vývoj a implementace sofistikovaných algoritmů pro elektrické regulované pohony20172017420500,-
SP2017/122Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy III20172017950000,-
SP2017/128Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IV.20172017572000,-
SP2017/130Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením20172017420500,-
SP2017/133Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Znalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství III20172017530000,-
SP2017/134Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční algoritmy a počítačová bezpečnost20172017444000,-
SP2017/150Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE 201720172017390000,-
SP2017/152Zajaczek Stanislav Ing., Ph.D.Výzkum anténních systémů, diagnostika a spolehlivost elektrických strojů a zařízení.20172017290000,-
SP2017/157Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Vývoj bezkontaktní metody pro snímání degradační činnosti v izolačních systémech20172017743000,-
SP2017/158Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III201720171400000,-
SP2017/161Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy XIII201720171440000,-
SP2017/174Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.Sítě a jejich bezpečnost, modelování, simulace, vytěžování znalostí a komunikační technologie pro chytrá města20172017890000,-
SP2017/36Fasuga Radoslav Ing., Ph.D.Vyhledávání v rozsáhlých vícejazyčných databázích včetně uživatelského rozhraní2017201745000,-
SP2017/54Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Optimalizace energetického systému s alternativními zdroji201720171070000,-
SP2017/56Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Modelování spolehlivosti a rizik20172017231004,-
SP2017/61Gaura Jan Ing., Ph.D.Algoritmy pro virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu20172017570000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/84Pytlík David Ing.Vnitřní ošetřování ultravysokohodnotného betonu20172017160000,-
SP2017/91Vašková Veronika Ing.Analýza poruch dřevěných mostů a lávek v ČR20172017100000,-
SP2017/108Palánová Klára Ing. arch., Ph.D.Smuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti20172017115000,-
SP2017/112Kubzová Monika Ing.Experimentální měření depoziční rychlosti chloridů z rozmrazovacích látek a vyhodnocování korozních procesů na vybraných mostních konstrukcích20172017150000,-
SP2017/115Kutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIPPřínosy úprav domovního vybavení pro kvalitu bydlení v bytových domech20172017100000,-
SP2017/117Hurdálková Lucie Ing.Interakční procesy mezi jádrovými centry bicentrické aglomerace20172017120000,-
SP2017/120Daňková Jana doc. Ing., Ph.D.Studium složení autentických historických materiálů v areálu kláštera v Želivi20172017110000,-
SP2017/121Bílková Alžběta Mgr. Ing.Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení20172017100000,-
SP2017/139Vašek Jakub Ing.Optimalizace algoritmů numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20172017100000,-
SP2017/144Lehner Petr Ing. Experimentální měření elektrochemických vlastností betonu ve spojitosti s odolností proti pronikání chloridů a numerické modelování20172017165732,-
SP2017/151Pařenica Přemysl Ing.Interakce a únosnost střešních vaznic Z300 a Z350 výztužných pomocí klipu v místě uložení na hlavní nosnou konstrukci20172017130000,-
SP2017/153Kocurová Petra Ing.Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru20172017100000,-
SP2017/155Bulíková Lucia Ing.Úprava zemín popolčekmi20172017120000,-
SP2017/160Flodr Jakub Ing.Optimalizace numerického modelování procesu clinching20172017115000,-
SP2017/166Nečas Ondřej Ing.Tepelně-technická analýza a experimentální ověření vybraných detailů plochých střech2017201780000,-
SP2017/171Koktan Jiří Ing.Paralelizace výpočetních postupů ve stavební mechanice2017201770000,-
SP2017/172Teichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIPMinimalizace rizik systémů pro zásobování vodou s využitím systémové analýzy pomocí nástrojů facility managementu20172017150000,-
SP2017/173Szeligová Natálie Ing.Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields20172017140000,-
SP2017/175Camfrlová Markéta Mgr.Sestavení koncepčního modelu transportu polutantů z hlubinného úložiště radioaktivního odpadu2017201770000,-
SP2017/181Kropáček Michal Ing.Výzkum vývoje objemových změn na velkorozměrových vzorcích cementového betonu20172017200000,-
SP2017/183Cuadros León Tommhy Lervi Ing.Možnosti vybraných geoelektrických metod pro vyhledávání podzemních objektů2017201770000,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/87Brabcová Veronika Ing., Ph.D.Hodnocení souvztažností vybraných sektorů v systému kritické infrastruktury20172017135000,-
SP2017/88Pospíšil Vladimíra Ing., Ph.D.Analýza rizík pomocou kombinácie analytických a štatistických metód20172017132000,-
SP2017/93Přichystalová Radka Ing., Ph.D.Využití nástrojů Control Banding pro management zdravotních rizik nanomateriálů v pojišťovnictví20172017110000,-
SP2017/95Roupcová Petra Ing., Ph.D.Příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací na kompozity nanokovů pomocí nových cest a monitorování vztahu nanomateriálů k ŽP20172017208000,-
SP2017/124Brzicová Táňa Ing. Mgr.NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ KONCENTRACE ULTRAJEMNÝCH ČÁSTIC V DÝCHACÍ ZÓNĚ PRACOVNÍKA PŘI FORMULACI SMĚSI20172017176700,-
SP2017/127Válek Václav Ing.Monitorování koncentrace oxidů uhlíku v Laboratoři spektroskopie20172017243337,-
SP2017/140Polcarová Eliška Ing.Návrh (vytvoření) kategorizace zdrojů umožňující zvládání mimořádných událostí ke vztahu ke komunitě2017201794000,-
SP2017/51Jánošík Ladislav Ing., Ph.D.Bezpečná jízda požární techniky k zásahu20172017111100,-

Univerzitní studijní programy

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/74Dutko Ondřej Ing.Příprava uhlíkatých nanomateriálů, jejich charakterizace a modifikace20172017180000,-
SP2017/75Peikertová Pavlína Mgr., Ph.D.Znečištění pocházející z nespalovacích procesů v dopravě – charakterizace a možná environmentální rizika20172017223333,-
SP2017/78Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Využití modifikovaných vermikulitů pro sorpci organických látek20172017230000,-
SP2017/86Simha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.Polymerní nanokompozity s vrstevnatým materiálem20172017280000,-
SP2017/99Gelnárová Zuzana Ing., Ph.D.Vývoj optických modelů pro trasování depozičních procesů při výrobě solárních článků20172017160000,-
SP2017/132Fördös Tibor Ing., Ph.D.Modelování dynamických jevů v polovodičových spin-laserových strukturách s porušenou in-plane symetrií20172017180000,-
SP2017/43Silber Robin Ing., Ph.D.Kvadratický magnetooptický tenzor materiálu s kubickou strukturou bez bodové symetrie20172017150000,-
SP2017/45Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Nanostrukturované kompozitní materiály20172017140000,-
SP2017/46Stejskal Ondřej Ing.Ab-initio výpočty magnetooptických tenzorů20172017120000,-
SP2017/47Ješko Radek Ing.Optická a magneto-optická charakterizace tenkých vrstev Heuslerových slitin Rh2MnAl a Rh2MnBi20172017120000,-
SP2017/52Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Sledování stability koloidních systémů obsahujících biosyntetizované metalické nanočástice20172017150000,-
SP2017/65Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Využití nových fylosilikátů pro přípravu funkčních nanostruktur II.20172017270000,-
SP2017/69Martausová Iveta Mgr., Ph.D.Optimalizace podmínek katalytické aktivity materiálů na bázi zeolitů a vrstevnatých struktur2017201785000,-
SP2017/70Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Optimalizace přípravy nanočástic20172017145000,-
SP2017/71Motyka Oldřich Mgr., Ph.D.Monitoring znečištění ovzduší nanočásticemi pomocí mechorostů20172017150000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/92Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí III20172017750000,-
SP2017/94Rozbroj Jiří Ing., Ph.D.Návrh zařízení pro kalibraci vstupních a optimalizaci výstupních parametrů DEM.20172017192000,-
SP2017/105Horák Jiří Ing., Ph.D.Charakterizace popelů a emisí prachu ze spalování tuhých paliv v domácnostech20172017740000,-
SP2017/159Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti technologií pro smart grids20172017343000,-
SP2017/178Borovec Karel Ing., Ph.D.Procesy transformace méně hodnotných a netradičních paliv20172017420000,-
SP2017/179Koloničný Jan Ing., Ph.D.Technologie využívání odpadních energií20172017798000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/107Karásek Tomáš Ing., Ph.D.Vytvoření renderovací služby20172017114000,-
SP2017/154Mičica Martin Ing.Terahertzové fotonické struktury s využitím pokročilých materiálů20172017495000,-
SP2017/156Horyl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.Masivně paralelní modelování silně nelineárních procesů v mechanice20172017219000,-
SP2017/165Merta Michal Ing., Ph.D.Efektivní implementace metody hraničních prvků III20172017265000,-
SP2017/167Brzobohatý Tomáš Ing., Ph.D.Numerické metody pro modelování environmentálních procesů20172017155000,-
SP2017/168Kalus René prof. RNDr., Ph.D.`Modelování srážkových procesů v nízkoteplotním plazmatu20172017128000,-
SP2017/169Horák David doc. Ing., Ph.D.PERMON toolbox development III20172017127000,-
SP2017/177Slaninová Kateřina Ing., Ph.D.Optimalizace algoritmů strojového učení pro platformu HPC20172017296000,-
SP2017/182Martinovič Jan Ing., Ph.D.Řešení grafových úloh na časoprostorových grafech zatížených neurčitostí pomocí HPC20172017194000,-
SP2017/184Legut Dominik Ing., Ph.D.Teplotní roztažnost slitin Fe-Ti2017201759000,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2017/162Podepřelová Adéla Ing.Charakteristiky lomových ploch tvárného porušení uhlíkových ocelí20172017180000,-
SP2017/163Kohut Jiří Ing.Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii20172017202000,-
SP2017/164Tomášek Radek Ing.Lokalizované koncentrátory napětí a kritéria šíření trhlin při časově proměnlivém zatěžování20172017180000,-