Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/185
Název projektuVyužití kritérií únavy při víceosé napjatosti při tvarovém designu železničních kol
ŘešitelStrnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuČasově proměnlivé namáhání kol železničních dvojkolí je ve většině případů rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spolehlivost a bezpečnost kolejových vozidel. Cyklické působení radiální ale i axiální síly vyvolává v superpozici s dalšími časově náhodnými silami deformaci kola. Zejména při brždění, kdy jsou povrchové vrstvy jízdní plochy kola namáhány kombinovaným účinkem mechanické a tepelné únavy vzniklým tlakovou a třecí složkou silového působení, může docházet ke vzniku cyklické časově závislé plastické deformace se závažnými dopady na spolehlivý provoz. Minimalizace účinků jak elastických, ale také plastických deformací kola během jeho provozu lze dosáhnout nejen vhodnou volbou konstrukční oceli, ale také tvarovým designem kola odpovídajícím požadovaným provozním podmínkám kolejového vozidla.
Navržená metoda výpočtu koeficientů Sinesova, Crosslandova a Dang Vanova kritéria vzniku mezního stavu únavového poškození budou aplikována na některé vybrané zátěžné stavy při jednoosé napjatosti ocelí určených pro výrobu kol železničních dvojkolí. Parametry materiálu, které jsou funkcí těchto koeficientů, budou stanoveny za předpokladu platnosti Goodmanova zákona závislosti mezní hodnoty amplitudy napětí na středním napětí. Aplikace těchto kritérií na oceli R7 a R8 budou využity k optimalizaci tvaru desky kola a ke zpřesnění limitních podmínek jeho namáhání.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kohut
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Radek Tomášek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
67000,-67000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-54500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17000,-12500,-
2. Stipendia128160,-128160,-
3. Materiálové náklady42840,-53197,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-62311,-
5. Služby50000,-4332,-
6. Cestovní náhrady7000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-