Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/184
Název projektuCharakteristiky lomových ploch uhlíkových ocelí po vysokorychlostním dynamickém namáhání
ŘešitelStrnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt navazuje na úspěšně řešené projekty SGS - Napěťově-deformační charakteristiky ocelí při vysokých rychlostech deformace a Vliv rychlosti deformace a teploty na rozsah plastické deformace ocelí v okolí koncentrátorů napětí, kde byly sledovány základní parametry napěťově deformační odezvy při vysokorychlostním zatěžování ocelí ARMOX 500T a SECURE 500. Doposud byla provedena detailní napěťově deformační analýza obou ocelí při vybraných rychlostech deformace, při pokojové teplotě byla hodnocena deformační energie a parametry rychlostní citlivosti obou ocelí v závislosti na stupni deformace. Výsledky řešení byly shrnuty do publikace pro Engineering Fracture Mechanics. Navazující projekt byl orientován na modelování napěťově deformačního chování pancéřových ocelí s využitím konstitutivní Johnson Cookovy rovnice. Další projekt v tomto pořadí se bude zabývat hodnocením lomových ploch těchto ocelí při různých rychlostech deformace. Pro hodnocení lomových ploch budou využity nástroje fraktální geometrie a klasické fraktografie. Kromě vlivu teploty a rychlosti deformace bude v projektu posouzen také vliv koncentrátoru napětí na výsledné lomové charakteristiky roztrhnutých těles. Metodiku studia lomových ploch bude možné aplikovat i u jiných typů uhlíkových nebo mikrolegovaných ocelí využívaných pro svařované konstrukce zatěžované dynamickými rázy. Experimentální část projektu bude zajištěna na vysokorychlostní trhačce umístěné v laboratoři CPIT – SIMD a na konfokálním mikroskopu.
Členové řešitelského týmuIng. Jakub Cienciala
Ing. Adéla Podepřelová
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
67000,-67000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-54500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17000,-12500,-
2. Stipendia128160,-128160,-
3. Materiálové náklady40000,-113185,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-0,-
5. Služby35000,-6655,-
6. Cestovní náhrady9840,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-