Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/155
Název projektuPrototyp nové studentské formule a rozvoj pracoviště kompozitních materiálů
ŘešitelSlíva Aleš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je primárně zaměřen na rozvoj dalšího prototypu studentské formule se zaměřením na kompozitní díly s technologií využitelnou i obecně pro automobilový a letecký průmysl. Předmětem projektu je dovybavení laboratoře kompozitních materiálů a nákup zařízení a vybavení potřebné pro realizaci daného cíle. Hlavní prioritou je seznámení se s výrobou a přípravou speciálních kompozitních materiálů, jejich základní testování a další použití voštinových materiálů materiálů. Studenti v rámci projektu budou mít možnost podílet se na výzkumu a vývoji komponentů z kompozitních materiálů, kromě toho, že studenti se seznámí s novými výpočetními a konstrukčními Softwary- Catia,MathCad, Ansys apod.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
Ing. Lukáš Horňáček
Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
Josef Hranický
Ing. Kristýna Kutiová
Ing. Pavel Pejčoch
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Bc. Miroslav Thiele
Bc. Lubomír Vaňura
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
1x užitný vzor speciální konstrukce karbonových dílů
2x užitný vzor vyplývající z technologie karbonových dílů

Harmonogram projektu:
01-03/2016-návrh dle návrhů a jejich rozkreslení, oponování, příprava výkresů, detailů jednotlivých komponentů
04-06/2016-výroba komponentů a montáž jednotlivých prvků, vývoj řízení
07-09/2016-montáž komponentů-výfuk a sání
10-12/2016-karosérie a dokončení

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-51000,-
3. Materiálové náklady183030,-210303,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek49200,-19824,-
5. Služby52000,-43453,-
6. Cestovní náhrady15000,-24650,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38800,-38800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady388030,-
Uznané náklady388030,-
Celkem běžné finanční prostředky388030,-388030,-