Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/3
Název projektuStudie managementu průmyslových podniků
ŘešitelChlopecký Jakub Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuKe studiu managementu je k dispozici řada odborných publikací věnujících se tématu převážně z teoretického hlediska. Je otázkou, jak tyto publikace reflektují praxi a stav managementu v průmyslových podnicích působících v ČR. Grantový projekt usiluje o rozšíření a doplnění současného poznání a zmapování toho, jaký management se aktuálně uplatňuje a o jaké řídicí systémy se manažeři opírají. Grantový projekt formou kvantitativního šetření bude komplexně analyzovat předmětnou oblast, zmapuje nejen management v podnicích, ale pomocí statistických metod bude zkoumat závislosti mezi analyzovanými proměnnými.
Cílem projektu tedy je zmapování managementu a řídicích systémů v průmyslových podnicích působících v ČR a pomocí statistických metod zkoumat závislosti mezi analyzovanými proměnnými. Součástí cíle je hledání shodných a odlišných znaků v managementu a v systémech řízení mezi těžebními a netěžebními podniky.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Ballarin
Ing. Ján Barto
Ing. Jakub Chlopecký
Ing. Tomáš Pulko
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Klíčovým výsledkem bude výzkumná zpráva projektu. Získané výsledky budou rovněž využity v publikační činnosti. Důraz bude kladen na publikování v odborných časopisech a prezentace výsledků na konferencích. V rámci projektu se počítá s aktivní účastí na dvou odborných konferencích, z nichž jedna bude v zahraničí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady25000,-25000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek47000,-47000,-
5. Služby40000,-40000,-
6. Cestovní náhrady30000,-30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-15000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady196000,-
Uznané náklady196000,-
Celkem běžné finanční prostředky196000,-196000,-