Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/148
Název projektuVliv změn struktury osídlení na tvorbu územních plánů obcí Hlučínska
ŘešitelKuchař Martin Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuOblast regionu Hlučínska (tzv. „Prajzská“), která je předmětem výzkumu, je částí regionu Moravskoslezského kraje.
Region se obvykle vymezuje jako teritoriální společenství, které je charakteristické životní úrovní, způsobem života i kulturou, které jsou specifické pro dané území a které jsou výsledkem komplexů faktorů přírodních, hospodářských a sociálních i historických (jedná se o sociálně - kulturní region jako např. Hlučínsko) [Hruška-Tvrdý, L., Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů, Ostrava: ACCENDO, 2012. ISBN 978 – 80 – 904810-4-6].
Hlučínsko je tvořeno 27 obcemi spadajícími pod správu obcí s rozšířenou působností (ORP) Opava, Kravaře a Hlučín.
Část území Hlučínska (území obcí ORP Hlučín bez obcí v severní části, území obcí ORP Opava bez obcí v západní a jižní části a ORP Kravaře s obcemi v jihozápadní části) je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2), což je území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení [Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015].
Jako součást Ostravské sídelní a průmyslové aglomerace je toto území silně ovlivněno ve vazbě na jeho ekonomický, sociální a územní rozvoj.
V rámci výzkumu proběhne vyhodnocení situace jednotlivých obcí z hlediska pořizování územně plánovací dokumentace, zkoumání rozdílnost požadavků a nároků na úpravu dokumentací jednotlivých obcí a zejména důvod četnosti změn územních plánů. A to s přihlédnutím na polohu těchto obcí vzhledem k nejbližším městům (Ostrava a Opava).
Význam Opavy se prosazuje i proti Ostravě z důvodu tradiční spádové oblasti okresního města i pro oblast tzv. „Prajzské“, přestože dopravní dostupnost krajské metropole je z této oblasti velice dobrá, např. pro města Kravaře a Dolní Benešov. [Hruška-Tvrdý, L., Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje, Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2012].
U jednotlivých obcí bude provedeno vyhodnocení stavu území a jeho hodnot, zejména dopravní přístupnost a dojížďka do zaměstnání, životní prostředí, současná a navrhovaná občanská vybavenost, úroveň a rozsah technické infrastruktury, demografický vývoj, zaměstnanost a možnost podnikání, rozsah nových zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a jejich využívání, atraktivita prostředí. Budou vyhodnoceny plánované záměry změn v území.
Součástí výzkumu bude posouzena struktura osídlení obcí Hlučínska a prověřeno, zda i přes snahu utvářet, měnit a přizpůsobovat rozvoj obcí aktuálním požadavkům, si stávající struktura osídlení, která vznikala po staletí, zachovává stále svojí specifickou tvář, v níž se odráží stopy různých překotných historických změn, kterými si toto území prošlo. Rovněž bude posouzeno, zda úroveň a rozsah zpracování územních plánů či dalších územně plánovacích podkladů z doby minulé, nedávné i současné, je rozdílná, zda svojí úlohu zde hrají nároky na preciznost zpracování, její kvalitu a celkové zhotovení v souvislosti s nároky a potřebami obce.
Předmětem výzkumu je také porovnání řešeného území s podobnými příměstskými lokalitami v blízkosti Ostravy dotčených suburbanizací, jako je okolí Vratimova či Klimkovic.

CITACE CIZÍCH PRACÍ:
- Hruška-Tvrdý, L., Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů, Ostrava: ACCENDO, 2012, ISBN 978 – 80 – 904810-4-6
- Hruška-Tvrdý, L., Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje, Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2012
- Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015

PŘEHLED POUŽITÝCH METOD:
- sběr dat – získávání dostupných informací o území, zejména od obcí, úřadu územního plánování, českého statistického úřadu v tištěné či digitální formě, či na webových stránkách
- terénní průzkum – zjištění skutečného stavu přímo v obcích řešeného území
- konzultace se zástupci obcí – osobně, písemně, telefonicky či emailem průběžně získávány aktuální informace od obcí, pokud jí nelze získat jiným způsobem
- metoda srovnávací (komparativní) – porovnávání jednotlivých získaných údajů o obcích za účelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných znaků
- metoda statistická, analýza dat, hypotéza – zpracování získaných dat, vytvoření SWOT analýzy pro jednotlivé obce

ZDŮVODNĚNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ:
prof. Ing. Vítězslav Kuta Csc – školitel
Ing. Martin Kuchař, student doktorského studia – kombinovaná forma, zaměstnán jako referent územního plánování – pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec s rozšířenou působností, disertační práce na téma: Změny územně plánovacích podkladů a dokumentace
aktivity: koordinace řešení projektu, konzultace s dotčenými orgány, sběr a zpracování dat s využitím metod
Ing. Ivona Komárová, student doktorského studia – kombinovaná forma, zaměstnána jako referent územního plánování – pořizovatel a zpracovatel územně analytických podkladů, disertační práce na téma: Technicko – ekonomické aspekty Facility managementu jako nástroj udržitelnosti užitku technické infrastruktury
aktivity: sběr a zpracování dat s využitím metod
PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY
Bez předchozích publikačních výsledků
Členové řešitelského týmuIng. Michal Faltejsek
Ing. Ivona Komárová
Ing. Martin Kuchař
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je zjistit, co ovlivňuje měnící se strukturu osídlení Hlučínska z hlediska širšího regionu Ostravské sídelní a průmyslové aglomerace a jak se tato skutečnost odráží v dalším rozvoji jednotlivých obcí Hlučínska, jak obce reagovaly a reagují na současné trendy společnosti, aktuální potřeby dalšího svého rozvoje, a to zejména při tvorbě územně plánovacích dokumentací. Vyhodnotit požadované důvody jejich změn a jejich četnost a na základě zpracované SWOT analýzy navrhnout vhodná řešení pro další územně plánovací činnost a přizpůsobit územně plánovací dokumentaci současným potřebám obcí a celého regionu v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Výsledek výzkumu se stane podkladem pro jednotlivé obce z hlediska nastínění jejich dalšího rozvoje a následné úpravy územně plánovacích dokumentací těchto obcí.

Očekávané výstupy:
- publikování v recenzovaných časopisech, např. Urbanismus a územní rozvoj (1 článek), ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava (1 článek), 2x článek v časopise Jsc, 1x publikace D, prezentace na odborných konferencích, např. Juniorstav, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
- výstupy z projektu budou využity v disertační práci odpovědného řešitele projektu

Harmonogram řešení pro rok 2016:
- sběr dat – březen - květen
- terénní průzkum – duben - červen
- konzultace se zástupci obcí – březen - červen
- porovnávání a zpracování získaných dat – květen – září
- tvorba konečných výstupů – srpen - listopad
- vyhodnocení projektu, shrnutí – prosinec

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30000,-25000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-5000,-
3. Materiálové náklady1000,-1089,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby19000,-22911,-
6. Cestovní náhrady4000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-