Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/144
Název projektuZplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek
ŘešitelBorovec Karel Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se zplyňovacími procesy. Každá aktivita je vedena samostatnými doktorandy, počítáme dále s rozšířením týmu o dva studenty magisterského studia.Výzkumná aktivita 1 - Využití prachu ze zplyňování pro sorpci dehtovitých látek
Během zplyňování tuhých paliv vznikají vedle žádoucích složek plynu (oxidu uhelnatého, metanu, vodíku), inertních složek (vodní páry, oxidu uhličitého, dusíku), také složky nežádoucí – prach a dehtovité látky.
Tyto látky se musí z plynu před dalším využíváním odstraňovat. Zatímco odloučení prachu lze provádět např. pomocí filtrace za vysokých teplot, odstraňovat dehtovité látky a vodní páru lze již podstatně obtížněji, jelikož při ochlazení plynu dochází ke kondenzaci těchto složek na vnitřních chladných stěnách zařízení. Dehtovité látky vytvářejí na těchto površích lepivý film, na nějž se mohou zachytávat přítomné tuhé látky a dochází postupně k ucpávání jednotlivých aparátů technologií. To vede v počátečních fázích k problémům s řízením procesu a snižováním výkonu.
Odstraňování dehtů se v drtivé většině provádí mokrou vypírkou tj. sprchováním plynu kapalinou ve formě kapek (voda). Při tomto postupu vznikají vody znečištěné organickými látkami.
V projektu je uvažováno, že prach, který je z plynu odlučován, obsahuje velké množství uhlíku v podobě malých částic s velkým povrchem. Právě látky na této bázi se velmi často využívají jako součásti filtrů k odstraňování různých látek ze vzdušin (filtry v dýchacích maskách atd.).
Proto budou provedeny laboratorní testy s cílem zjistit, v jakém rozsahu jsou prachové částice schopny sorbovat organické látky obsažené ve vodě z čištění plynu.
Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku.

Výzkumná aktivita 2 - Možnosti energetického využití RDF
RDF je palivo vzniklé vytříděním spalitelných složek komunálního odpadu a jejich namletím a homogenizací. Obsahuje zejména plasty, dřevo, textil a papír.
Předmětem výzkumu bude sledování složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním a obsahu nečistot (prachu a dehtů). Parametry budou sledovány při zplyňování RDF ve směsi s dřevními peletami v různých poměrech.
Zplyňování bude probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovací medium bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu.
Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru. Pro testování bude použito palivo RDF a dřevěné pelety.
Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném médiu.
Členové řešitelského týmuIng. Karel Borovec, Ph.D.
Ing. Pavel Friedel
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Ing. Václav Peer
Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle projektu jsou uvedeny pro každou výzkumnou aktivitu zvlášť, přičemž pořadí určuje časovou posloupnost řešení.

Výzkumná aktivita 1:
1. Rešerše literatury
2. Odběr a charakterizace prachu a směsi dehtovitých látek ve vodě
3. Testování schopnosti sorpce dehtovitých látek na prachu v laboratorních podmínkách
4. Laboratorní analýzy vzorků
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků

Výzkumná aktivita 2:
1. Rešerše literatury
2. Úprava zařízení pro dopravu nestandardního paliva
3. Testování vlivu změn poměru paliva RDF a dřevních pelet na vyrobený plyn a nečistot v plynu
4. Laboratorní analýzy odebraných vzorků
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia135000,-135000,-
3. Materiálové náklady141000,-67290,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek96000,-161777,-
5. Služby134000,-142187,-
6. Cestovní náhrady77200,-76946,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory64800,-64800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady648000,-
Uznané náklady648000,-
Celkem běžné finanční prostředky648000,-648000,-