Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/142
Název projektuModularita v robotice
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt bude primárně zaměřen na zvyšování adaptibility robotických systémů využitím modularity na úrovni mechanické struktury, hardwaru i softwaru. Bude navázáno na výstupy předchozích řešených projektů.
Zásadním úkolem bude redukce hmotnosti stávajících modulů a zvyšování mechanické únosnosti spojovací plochy modulů při zajištění energetické a datové průchodnosti. Dále pak dokončení a odladění hlavní řídicí aplikace zajišťující komunikaci jednotlivých modulů, vizualizaci stavových parametrů systému a zprostředkování ovládacích prvků operátorovi.
Bude pokračováno ve vývoji doplňkových modulů modulárního podvozku za účelem automatizace rutinních ovládací funkcí pro usnadnění práce operátora systému. Důraz bude kladen rovněž na zvýšení bezpečnostních prvků pro pohyb systému v dynamicky se měnícím vnitřním prostředí.
V rámci projektu budou rovněž rozšiřovány a zdokonalovány funkce vybraných stávajících robotických systémů katedry a budou realizovány jejich úpravy tak, aby systémy plnily aktualizované požadavky s využitím nově dostupných technických prostředků v oblasti senzorů, HW i SW.
V rámci projektu budou aplikovány principy modularity při návrzích výukových pracovišť pro katedrální laboratoře. Vybrané návrhy budou realizovány.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Bc. Jan Badal
doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Ing. Tomáš Chamrád
Bc. Tereza Fabrigerová
Ing. Matěj Gala
Ing. Stefan Grushko
Ing. Dominik Heczko
Bc. Stanislav Herudek
Ing. Tomáš Hrachovec
Ing. Daniel Huczala
Ing. Jan Jochec
Bc. Martin Kaszper
Ing. Petr Kopec, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Bc. Jakub Kovář
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Lukáš Kušnír
Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
Ing. Jakub Melčák
Ing. Jakub Michalski
prof. Dr. Ing. Petr Novák
Bc. Jaroslav Palička
Ing. Robert Pastor
Ing. Petr Široký
Bc. Radim Strejček
Ing. Jiří Suder
Ing. Jakub Till
Bc. Adam Tížek
Bc. Pavel Vavřík
Ing. Michal Vocetka
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Bc. Tomáš Zezulka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pokračování vývoje spojovacích ploch robotických modulů pro jejich automatické spojování a rozpojování. Zvyšování efektivity přenosu energie a dat mezi moduly. Hledání možných alternativních principů pro realizace požadovaných funkcí.

2. Další vývoj a doplňkové funkce elektronických a softwarových prostředků robotických modulů pro zajištění průchodnosti energií a řídicích signálů sestavenou kinematickou strukturou modulárního robotického systému.

3. SW moduly a rozšiřování funkcionalit řídicí aplikace pro modulární systémy.

4. Vývoj doplňkových modulů pro rozšíření funkcí modulárního podvozku. Optimalizace stávajících modulů.

5. Zvyšování hodnoty stávajících robotických systémů katedry úpravami mechanické struktury, hardwaru i softwaru.

6. Návrhy a realizace vybraných výukových pracovišť pro laboratoře k demonstraci modulárního přístupu řešení robotizovaných pracovišť a jejich periferií.

Realizované prototypy zařízení a subsystémů budou vykázány v podobě funkčních vzorků v minimálním počtu 4 kusů. Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích. Předpoklad je minimálně 6 recenzovaných publikací z toho 2 indexované (Scopus, WoS).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia336400,-336400,-
3. Materiálové náklady68400,-40279,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek193708,-217288,-
5. Služby190000,-195799,-
6. Cestovní náhrady15000,-13742,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory95234,-95234,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady952342,-
Uznané náklady952342,-
Celkem běžné finanční prostředky952342,-952342,-