Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/137
Název projektuProvozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace
ŘešitelKoloničný Jan Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuRealizace opatření pro dosažení energetických úspor v českém hospodářství patří k prioritním oblastem Státní energetické koncepce ČR, což vyplývá ze zhoršující se dostupnosti vlastních disponibilních zdrojů. Projekt na tuto potřebu reaguje výzkumnými úkoly, které mají přispět k aplikaci technologií na využívání odpadního tepla vznikajícího v průmyslu v rámci výrobních procesů. Výzkumné aktivity budou rozvíjeny ve třech směrech. Kromě otázek samotné výroby energií se zabývají také velice aktuální problematikou, kterou je akumulace tepla, jež spadá pod prioritní oblast udržitelné energetiky Národního plánu orientovaného výzkumu.

Výzkumná aktivita 1 - Návrh koncepce efektivního způsobu provozu systému akumulace odpadního tepla za účelem výroby elektrické energie v turbogenerátoru speciální konstrukce.
Cílem aktivity je řešení zefektivnění výroby již vyvinutého systému akumulace odpadního tepla za účelem výroby elektrické energie v turbogenerátoru speciální konstrukce. V současnosti systém vykazuje provozní chyby, které znemožňují plynulý provoz. Pilotní jednotka bude doplněna o měřicí prvky za účelem určení průtoku na straně vody/páry a na straně oleje. Data budou shromažďována pomocí SW a na základě analýzy budou provedena vhodná optimalizační opatření.

Výzkumná aktivita 2 - Vyhodnocení využití odpadního tepla pomocí ORC jednotky s výkonem cca 10kW
Cílem aktivity je v praxi ověřit provozní charakteristiky nové pokrokové technologie pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na bázi ORC cyklu. Technologie bude řešit využití nízkopotenciálního odpadního tepla, které je v převážné většině výrobních procesů mařeno odvodem do okolního prostředí. Budou řešeny provozní charakteristiky, doplněna potřebná měření a bude navržena výsledná optimalizace jak technologie tak jejího nastavení.

Výzkumná aktivita 3 - Vyhodnocení využití odpadního tepla v průmyslových tepelných čerpadlech se zapojením do SZT.
V rámci aktivity bude vyhodnocena efektivita využití odpadního tepla v průmyslových tepelných čerpadlech pro teplárenské účely. Budou navržena opatření pro možnost realizace dodávek tepla do systému zásobování teplem a následné distribuce koncovým spotřebitelům. Z tohoto důvodu bude zkušební tepelné čerpadlo opatřeno měřícím systémem pro vyhodnocení efektivity a ekonomiky provozu.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Koloničný, Ph.D.
Bc. Vladimír Kosinka
Ing. David Kupka, Ph.D.
Ing. Petr Nevřela
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Bc. Jakub Ostárek
Ing. Petra Petričko
Ing. Aleš Richter
Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D.
Ing. Ján Vereš, PhD.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle projektu jsou uvedeny pro každou výzkumnou aktivitu zvlášť, přičemž pořadí určuje časovou posloupnost řešení.

Výzkumná aktivita 1:
1. Zhodnocení stávajícího technického stavu jednotky
2. Specifikace a návrh optimalizačních zásahů
3. Realizace provozních měření
4. Analýza a interpretace provozních dat
5. Publikování výsledků

Výzkumná aktivita 2:
1. Rešerše ORC jednotek - posouzení možnosti využití nízkopotenciálního odpadního tepla
2. Návrh nutných změn a doplnění na řešené ORC jednotce
3. Zjištění a vyhodnocení provozních charakteristik
4. Publikování výsledků

Výzkumná aktivita 3:
1. Popis problematiky průmyslových TČ
2. Rešerše možnosti využití odpadního tepla z TČ při integraci do SCZT
3. Vyhodnocení klíčových technicko-ekonomických parametrů
4. Publikování výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia184000,-184000,-
3. Materiálové náklady152000,-102510,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek144000,-192999,-
5. Služby204100,-200869,-
6. Cestovní náhrady98000,-101722,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory86900,-86900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady869000,-
Uznané náklady869000,-
Celkem běžné finanční prostředky869000,-869000,-