Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/132
Název projektuVyužití redukčních pochodů při pyrometalurgické extrakci kovů z kovonosných odpadů
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuRostoucí ceny surovin a energií nutí výzkum k hlubší orientaci na teoretické základy nových progresivních technologií a přístupů. Při výrobě kovů patří k hlavním perspektivním cílům další prohloubení teoretických východisek základního metalurgického pochodu redukce oxidů kovu. Komplexní informace, umožňující jednoznačné srovnání recyklovatelných surovin, je nezbytná nejen pro operativní řízení procesu, ale i pro další, hlouběji založený výzkum a aplikaci progresivních technologií.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Adámek
Bc. Klára Beníčková
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Ing. Kryštof Foniok
Bc. Patrik Gratza
Ing. Jan Juřica
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Ing. Daniel Petlák
Ing. Daniel Růžička
Bc. Hana Salomonová
Ing. Petr Strakoš
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zásadní zvýšení úrovně poznání zákonů kinetiky při složitých pochodech pyrometalurgické výroby kovů a možnosti recyklace materiálů. Toto poznání umožní přiblížení k limitům palivo-energetické náročnosti metalurgické výroby při respektování ekologických priorit.
Dílčím cílem projektu je rozšířit současné teoretické znalosti o redukci oxidů kovu z kovonosných odpadů se zřetelem na zvláštnosti její kinetiky s využitím laboratorně experimentálního i modelového studia podmínek redukčních reakcí oxidů železa jak s plynným redukovadlem, tak přímo s uhlíkem včetně vymezení materiálových a energetických limit těchto dějů. Důležitým dílčím cílem je také studium chování vybraných neželezných kovů – zinku a olova při procesu tavení a jejich zisk, jako důležité druhotné suroviny.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady90900,-61405,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-53167,-
5. Služby80000,-96982,-
6. Cestovní náhrady20000,-9346,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28700,-28700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady287000,-
Uznané náklady287000,-
Celkem běžné finanční prostředky287000,-287000,-