Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/130
Název projektuKonference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů
prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Bude se jednat o 21. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do
sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Procesní inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Bc. Radka Bartoncová
Ing. Jan Juřica
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Karel Nepraš
Mgr. Vlastimil Novák
Ivana Pěšalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 35, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 160 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady25280,-21141,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby25000,-34139,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-