Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/128
Název projektuVýzkum v oblasti autonomních energetických jednotek.
ŘešitelProkop Lukáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuS ohledem na energetickou koncepci EU a ČR, novelu Energetického zákona platného od roku 2016 a Národního akčního plánu pro chytré sítě z roku 2015 (NAP SG) je zřejmé, že v budoucnu bude mimo jiné kladen důraz na výkonové balancování distribučních sítí z pohledu zdrojů nestabilních (FVE, větrné elektrárny) a konečnými spotřebiteli. Tento projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na oblast akumulace elektrické energie v místě spotřeby, které automaticky a v reálném čase spolupracují s nadřazenými zařízeními v distribuční síti a zajišťují vyváženou energetickou bilanci mezi výrobou a spotřebou.
Akumulace energie je historicky velmi žádanou technologií. Časově proměnlivá spotřeba vyžaduje velké výkony zdrojů, dimenzované na dobu špiček spotřeby. Tato skutečnost je navíc zdůrazněna novými instalovanými obnovitelnými zdroji, jako jsou převážně fotovoltaické a větrné elektrárny. Pro následné zabezpečení stability elektroenergetických sítí je vyžadováno poměrně velkých výkonů. Tyto technické, ekonomické i bezpečnostní problémy je možné řešit akumulací energie. Klasické systémy energie jsou na hranici fyzikálních možností. Přečerpací elektrárny jsou využívány běžně. Jejich potenciál je již téměř vyčerpán podobně jako u vodních elektráren - geografické podmínky - účinnost je na hranici současných možností.
Jednou s možností zvýšení stability sítě je vytvoření decentralizovaných akumulačních jednotek, například v bytových domech. Z pohledu koncového spotřebitele, tato jednotka přináší ekonomické benefity v podobě úspory financí za elektrickou energii, z pohledu energetické sítě jsou ve vyrovnávání nedostatků, či nadbytků v energetické síti.
Členové řešitelského týmuBc. Michal Česák
Bc. Jindřich Coufal
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
David Jarzabek
Ing. Petr Kubalík
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Bc. Miroslav Všetula
Ing. Jan Vysocký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V odborné oblasti je projekt zaměřen na návrh technologie řízení energetických zdrojů smart budovy s ohledem na:
• spolupráce subsystémů s obnovitelnými zdroji elektrické energie, zejména s fotovoltaickými systémy;
• návrh technologie řízení s ohledem na maximální účinnost celého subsystému;
• provádění měření a analýz vlastností energetických uzlů v jednotlivých etapách vývoje;
• koordinaci a řízení celého projektu;
• výzkum v oblasti koncepcí systémů akumulace elektrické energie s využitím polovodičových měničů;
• vývoj kontrolních algoritmů a softwaru pro automatický systém řízení a pro řízení polovodičových měničů;
• odborný dohled a konzultace při návrhu automatického systému řízení energetické sítě smart budovy.

Hlavním cílem projektu je vývoj technologie (metodiky) automatického systému řízení zabezpečující řízení individuálních energetických uzlů v smart budově. Tento cíl projektu se opírá o návrhy a vývoj struktur pro akumulaci elektrické energie stávající se z již realizovaných technologií. Důraz je kladen na mezioborovou využitelnost výsledků projektu v oblasti elektroenergetiky, dopravy a udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie.
Mezi další přínosy projektu patří také zefektivnění provozu stacionárních měničů, vybraných elektrických silničních, nebo kolejových vozidel, omezení nepříznivých zpětných vlivů dosud užívaných nabíjecích zařízení velkokapacitních akumulátorových baterií na napájecí síť, snížení nerovnoměrnosti dodávek obnovitelných zdrojů středního výkonu, zejména fotovoltaických, do napájecí sítě. Přínos projektu lze spatřit i v možnosti dodatečné montáže k již stávajícím obnovitelným zdrojům.
Cíle projektu jsou v souladu s dlouhodobým záměrem Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady60000,-58688,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-49304,-
5. Služby112700,-131077,-
6. Cestovní náhrady70000,-48631,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40300,-40300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady403000,-
Uznané náklady403000,-
Celkem běžné finanční prostředky403000,-403000,-