Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/127
Název projektuStabilizace a podpora rozvoje městských prostorů klasifikovaných dle probíhajících a predikovaných vitálních procesů pomocí urbanisticko-architektonických nástrojů
ŘešitelJuračka Ondřej Ing.arch.
Školitel projektuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.<br /> prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPřecházející projekt v rámci Studentské grantové soutěže byl zaměřen na vitální procesy, probíhající ve městě. Byl vymezen obecný rámec řešené problematiky. Projekt by měl na předcházející výzkumnou činnost volně navázat a prohloubit řešenou problematiku konkretizací problémů na ukázkových příkladech. Vnímáme, že současné plánování měst, které nebere v potaz obraz města a reálné životadárné procesy v něm probíhající je z dlouhodobého a udržitelného hlediska nevhodné.

Předmětem výzkumu bude uvést příklady konkrétních řešení městských prostorů, které budou z hlediska vitálních procesů klasifikovány a hodnoceny. Bude se jednat o prostory, které budou vyhodnoceny jako vhodné pro posílení kostry veřejného prostoru, kostry symbolické struktury, a celkového systému fungování místa, městské části a města jako celku.

"Urbanista není schopen predikovat procesy ve městě, ale měl by pro ně vytvářet potenciál. Námi vnímaná stabilizace města díky fyzicky uchopitelným prvkům vyrůstá na základě fenomenologických kořenů." [1]

Předcházející výzkum měl být zaměřen především na problematiku Ostravy. Z udržitelného hlediska však považuji za vhodné zaměřit se na problém obecně a následně se jej pokusit řešit nejen v rámci města Ostravy, a to z důvodu ověření si platnosti a fungování navrhovaného systému řešení měst pomocí vitálních procesů.

Předpokládá se, že budou řešeny dvě lokality. Předběžně lze říci, že bude řešena problematika vědecko-technologického parku pro Ostravu, konkrétně pak přínos takovéto instituce pro město a nejvhodnější poloha pro jeho umístění s ohledem na reálné vitální procesy, které ve městě probíhají a s predikcí budoucího vývoje. Druhá lokalita bude řešena v Opavě, která stejně jako většina měst v současné době bojuje s rozmělňováním struktury zástavby do svého okolí na úkor efektivního fungování městského jádra, které by mělo být z hlediska vitálních procesů nejsilnějším prostorem města. Bude řešeno, jakým způsobem lze zabránit tomuto trendu urbanisticko-architektonickými nástroji, metodou teoretické deskripce, analýzami map, historických i současných dostupných podkladů a následnou syntézou a indukcí dat (procesů a jevů) získaných z analýz.

"The missing diversity, convenience, interest and vitality do not spring forth because the area needs their benefits." [2]

V roce 2015 proběhl v Opavě workshop, který se zaobíral problematikou města v širším měřítku (z hlediska systému, obrazu města, vitálních procesů a kostry symbolické struktury). V roce 2016 je v Opavě plánován workshop, který bude volným pokračováním předchozího, nastíní konkretizaci problémů v bližším měřítku a jejich následné řešení. Právě účast na workshopu (konzultant) a snaha o práci s městem na základě výše zmíněného může být jedním z klíčových bodů výzkumu. Jedná se o metodu práce, při které se velmi intenzivní diskuzí a spoluprací; a osobním kontaktem s řešeným územím; otevírá řada možností řešení, z nichž lze vybírat nejvhodnější pro daný čas a prostor. Metodu práce formou workshopu budeme s kolegy využívat při řešení lokalit.

V roce 2016 se v Benátkách koná Bienále architektury, zaměřené na prokazování a prozkoumávání vitality architektury ve všech koutech světa. To, jak jsou architektura a urbanismus uchopovány a řešeny nejen u nás, ale i v širším kontextu, a jaký mají vliv na utváření životního prostředí obyvatel měst, je pro adekvátní návrh řešení velmi důležité, z tohoto důvodu považuji za přínosné se Bienále zúčastnit a inspirovat se prací nejvýznamnějších představitelů současné architektonické tvorby.

„Schopnost dlouhodobě inovovat a vymýšlet nová kontextuální řešení stávajících problémů, a ta posléze úspěšně implementovat, byla pro mnohá z měst východiskem z krize.“ [3]

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu: hlavní řešitelka projektu Ing. arch. Martina Mlčochová - studentka doktorského studia. Školitel řešitelky - Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc. - metodické vedení projektu. Ing. arch. Pavel Řihák - student doktorského studia. Bc. Tomáš Lehnert - student magisterského studia. Školitel a studenti se aktivně podíleli na předcházejícím projektu v rámci SGS, jsou s ním seznámeni. Projekt uplatní pro vlastní vědeckou a tvůrčí činnost. Ing. arch. Pavel Řihák je doktorandem působícím na Katedře architektury, zadání jeho dizertační práce úzce souvisí s prací na projektu. Bc. Tomáš Lehnert je studentem druhého ročníku magisterského stupně v programu Architektura a stavitelství, nabyté zkušenosti a znalosti budou využity pro řešení diplomové práce, eventuálně pro plánované doktorské studium. Studenti se do projektu zapojí jako spolupracovníci na psaní článků do časopisů a příspěvků na konference. A to včetně účasti na konferencích a na výzkumné cestě plánované v rámci projektu.


Předchozí výsledky:

MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Urbánní strategie z hlediska kulturní stabilizace a vitálních procesů ve městech. In: PEŘINKOVÁ, Martina, NEDVĚD, Martin a kol. Architektura v perspektivě 2015, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2015, 149 s. s. 8-11. ISBN: 978-80-248-3802-1.

MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Městské plánování pomocí kulturních prvků a vitálních procesů. In: Kolektiv autorů. Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: ČVUT, 2015.

MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel, PAPOUŠEK, Jiří. Historické konsekvence pro rozvoj venkova z různých pohledů. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2015.

MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. The future of architecture in modular construction. In: Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2015. ISSN 1662-7482.


Citace:
[1] MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Městské plánování pomocí kulturních prvků a vitálních procesů. In: Kolektiv autorů. Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: ČVUT, 2015.

[2] JACOBS, Jane. The death and life of great American cities. New York: Modern Library, 2011, 598 s. ISBN 978-0-679-64433-0.

[3] STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město: [současné městské strategie]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014, 281 s. s. 46. ISBN 978-80-86863-47-4.


Členové řešitelského týmuIng.arch. Ondřej Juračka
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Bc. Tomáš Lehnert
Ing. arch. Martina Mlčochová
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Ing. arch. Pavel Řihák
Ing. arch. Michal Záhora
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude kritická analýza aktuálního přístupu k umísťování významných budov a institucí v rámci města Ostravy (Vědecko-technologický park) a města Opavy (Obchodní dům) a bude provedeno následné vyhodnocení, na základě kterého budou stanoveny návrhy na postup práce při umisťování takto významných projektů. Uplatněné metody - kritická analýza - pro vyhodnocení současného stavu přístupu k důležitým městským objektům; a pro vyhodnocení vhodných lokalit pro umístění objektů. Bude ověřena funkčnost metody Vyhodnocení stavu udržitelnosti na základě hodnocení vitálních procesů a kostry symbolické struktury - systém vyhodnocování stanovený řešitelkou, založený na metodice průzkumů a rozborů území.

Výsledky výzkumu budou použity jako materiál k dizertační práci. Články a příspěvky z konferencí budou zaměřeny na řešené téma a jejich citace budou využity v rámci dizertační práce. Výsledek výzkumu bude zpracován do formy elaborátu. Studenti podílející se na práci mohou využít výsledků pro diplomovou a dizertační práci.

Budou publikovány příspěvky na konferenci D (Architektura v perspektivě v Ostravě; Člověk, stavba a územní plánování v Praze, 2nd ICCASCE 2016 v Koreji). Články budou zaslány k recenznímu řízení do časopisů (PROSTOR, IJAUD).

Harmonogram projektu:
03 - 05/2016: sběr podkladních materiálů a studium literatury pro přípravu článku pro recenzované periodikum; odeslání článku k recenznímu řízení; studium lokalit k řešení
06 - 08/2016: sběr podkladních materiálů a studium literatury pro přípravu článku pro druhé recenzované periodikum; odeslání článku k recenznímu řízení; příprava příspěvku na konferenci Architektura v perspektivě; řešení lokalit; prezentace dílčích výsledků výzkumu komisi pro posuzování SGS
09 - 11/2016: příprava příspěvku na konferenci Člověk, stavba a územní plánování; aktivní účast na konferencích (AvP, ČSÚP)
12/2016: prezentace výsledků projektu komisi pro posuzování SGS; dopracování projektu; kompletace projektu; závěrečná zpráva

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
7000,-7000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia58000,-58000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby6100,-32100,-
6. Cestovní náhrady26000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10900,-10900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady109000,-
Uznané náklady109000,-
Celkem běžné finanční prostředky109000,-109000,-