Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/105
Název projektuNávrh metodiky analýzy pracovných rizík pre malé a stredné podniky
ŘešitelPospíšil Vladimíra Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci európskej únie existuje rada smerníc, nariadení a vnútroštátnej legislatívy, ktorá sa problematikou zaoberá. Súčasný stav českej legislatívy je vyhovujúci najmä pre väčšie podniky. Až v poslednej dobe je snaha zohľadniť legislatívne požiadavky aj pre malé a stredné podniky. Viaceré štáty v EU majú pre malé a stredné podniky úľavy v legislatíve. Taktiež v rámci programu OiRA (Online Interactive Risk Assessment) je snaha sa na takéto podniky zamerať.
Preto je predmetom nášho výskumu zlepšenie stavu v malých a stredných podnikov ohľadom legislatívy spojenej s riadením rizík na pracoviskách. Ďalej je cieľom výskumu vytvorenie novej zjednodušujúcej a nápomocnejšej metodiky pre malé a stredné podniky.
Tak ako o to bola snaha na Slovensku cez príručku pre malé a stredné podniky, ktorá však nebola dotiahnutá k zdarnému koncu k dnešnému dnu.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Mgr. Soňa Komendová
Ing. Vladimíra Pospíšil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Obsah práce je zameraný na analýzu pracovných rizík a návrh zjednodušujúcej a nápomocnejšej metodiky v malých a stredných podnikoch. Zameria sa na vybrané malé a stredné podniky (vzorové odvetvia – textilný, potravinársky, strojárenský...) a ich posúdenie doterajšieho spôsobu hodnotenia rizík.
Výskum v projekte je zameraný na rozdelenie, kategorizáciu malých a stredných podnikov, analýzu rozdielnosti v prístupe k hodnoteniu rizík a možnosti využívania dostupných hodnotiacich programov. Taktiež poukáže na psychologické a ergonomické aspekty, vplývajúce na vznik nie len pracovných úrazov. Celkové hodnotenie pracovného prostredia a spĺňanie legislatívnych požiadaviek. Keďže politika podporujúca BOZP v podniku sa musí okrem otázky čomu musíme zabrániť, venovať a zodpovedať tiež otázku čo by malo byť. Dobre nastavené BOZP v podnikoch má za dôsledok spokojných zamestnancov podávajúcich vyšší výkon bez zvýšenia úrazovosti. Takto sa stávajú pre podnik podstatným faktorom. Práca nesmie spôsobovať úrazy či chorobu – to je dôležité a na to sa zameriava veľká časť preventívnych opatrení v podnikoch. Tiež okrem identifikácie zdrojov pracovných či technologických rizík sa nesmie zabúdať aj na identifikáciu psychických problémov v podnikoch a ich príčiny. Toto nie je bežná záležitosť. Väčšina malých a stredných podnikov nemá s danou problematikou takmer žiadne skúsenosti.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54000,-50000,-
3. Materiálové náklady6000,-6724,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-10808,-
6. Cestovní náhrady10000,-12468,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady88000,-
Uznané náklady88000,-
Celkem běžné finanční prostředky88000,-88000,-