Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/104
Název projektuPožadavky na veřejný prostor obytných souborů a jejich vliv na kvalitu bydlení
ŘešitelHrabinová Diana Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuVeřejný prostor tvoří nedílnou součást urbanizovaného území. Jeho definici stanovuje v českém právním prostředí například zákon č. 128/2000 Sb. o obcích § 34: ,,Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.”
Problematika kvality veřejných prostor představuje v současnosti celosvětově velmi diskutovanou tématiku. V mnoha městech dochází k jejich revitalizacím, přičemž je mnohdy opomíjena důležitost komplexnosti a ucelenosti jejich řešení. Právě kvalita veřejných prostranství, kterou lidé vnímají při jejich užívání (diference pěší a motorové dopravy, parkové úpravy, umístění mobiliáře, či stav náměstí) je základním parametrem určujícím atraktivitu samotných měst.
Mezi významné představitele zabývající se touto problematikou patří Dánský architekt Jan Gehl, který díky svým publikacím Život mezi budovami (Gehl, 2011) či Města pro lidi (Gehl, 2010) zaměřeným na člověka ve veřejném prostoru vytvořil metodiku diferencování aktivit probíhajících ve veřejném prostoru, kdy je dělí na volitelné, nezbytné a společenské. Dále poukazuje na základní principy tvorby veřejných prostranství jako například důležitost lidského měřítka, bezpečí, pohodlí, ochrany či mikroklimatu. Dále budeme v souvislosti s naším výzkumem vycházet z poznatků amerického urbanisty Williama H. Whyta, mentora nadace Project for Public Spaces, který při hodnocení kvality veřejných prostranství vycházel z metody behaviour mapping, tracking, counting (mapování chování, sledování, sčítaní). Poznatky budeme čerpat také z publikace Obraz města (Lynch, 2004), ve které se K. Lynch věnuje studiu vnímání města Boston jeho obyvateli.
Z českých publikací zabývajících se touto problematikou lze čerpat informace z Manuálu tvorby veřejných prostranství (Medková, 2014), který slouží jako podklad pro koncepci přístupu k veřejným prostranstvím naší metropole.

Doposud byl stav veřejných prostor posuzován pouze z hlediska ovlivňování atraktivity města jako celku. Tento výzkum bude oproti tomu zaměřen na hledání a sledování dílčích parametrů respektive indikátorů, určujících kvalitu veřejných prostor a to především v oblasti obytných prostředí s následným stanovením míry jejich vlivu na samotnou kvalitu bydlení. Například bude rozebrána problematika dostupnosti veřejných prostranství v obytných souborech, dále otázka bezpečnosti ve vnějším prostředí obytných souborů z hlediska osvětlení pěších komunikací, stavu a rozmístění zeleně, dále problematika rostoucích nároků na počet parkovacích míst, umisťování kontejnerů na odpad ve vztahu k hygieně prostředí, a především problematika velikosti, stavu, a vybavení veřejných prostranství obytných souborů v kontextu nároků vyplívajících z počtu a věkové struktury obyvatel respektive jejich uživatelů.

Výzkum bude založen na metodě systematického pozorování (sběr dat, analýza)- např. mapování chování uživatelů vybraných veřejných prostranství obytných prostředí, sčítání chodců atp. Součástí výzkumu bude také dotazníkové šetření zaměřené na požadavky vybavení vnějšího prostředí dle jednotlivých věkových struktur obyvatel (uživatelů). Prostřednictvím vědecké syntézy pak budou objasněny vyplívající zákonitosti mezi jednotlivými indikátory podmiňujícími kvalitu bydlení a veřejných prostor obytných soborů a jejich vzájemné vztahy.
Zákon ČR č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 34.
GEHL, Jan. Life between buildings: using public space. Washington, DC: Island Press, c2011, 207 p. ISBN 1597268275.
GEHL, Jan. Cities for people. Washington, DC: Island Press, c2010, xi, 269 p. ISBN 1597265748.
Proměna místa. Příručka k vytváření úspěšných veřejných prostranství. Projekt for Public Spaces -Nadace Partnerství (program Partnerství pro veřejná prostranství. Pracovní materiál pro potřeby školení. Metody komunitního rozvoje 2002 – 2003
LYNCH, K. Obraz města / The Image of the City, Bova Polygon Praha 2004
MELKOVÁ, Pavla (ed.). Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. 1. vyd. Praha: IPR/SDM/KVP, 2014. ISBN 9788087931110.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů řešitelského týmu:
Daná problematika úzce souvisí s tématem disertační práce Diany Orsákové - Adaptabilita vnějšího prostředí jako stabilizační činitel kvality bydlení a proto lze předpokládat využití nabytých poznatků a dílčích výstupů pro její zpracování.
Zapojením školitelky Ing. Renaty Zdařilové, Ph.D. bude zajištěn odborný dohled a intenzivní konzultace dopomohou plnohodnotnému vyhodnocení zkoumaných jevů, jejich vzájemných interakcí a vlivů.
Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení souvisí s problematikou řešenou v rámci daného výzkumu a lze tedy předpokládat další využití výstupů.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:
Bílková, A., Niemiec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Case study for solution of Ostrava-Svinov transfer junction aimed at movement and orientation of blind and visually impaired people: International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:15 Issue: 06 ISSN: 2077-1185- přijato v recenzním řízení (prosinec 2015)

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Case study of the solution to barrier-free accessibility of the cultural-social centre in the former industrial area of Lower Vítkovice in Ostrava: International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:15 Issue: 06 ISSN: 2077-1185- v recenzním řízení (prosinec 2015)

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Barrier-free use of transport interchanges - The First International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering (ICCASCE 2015)- přijato v recenzním řízení, čekání na vypublikování

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava - The First International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering (ICCASCE 2015)- přijato v recenzním řízení čekání na vypublikování

Bílková, A., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Untersuchung der Zugänglichkeit der Sakralbauten, Sborník referátů 20. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015 -"Církevní stavby a město". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2015., str. 126-138, ISBN 978-80-87438-62-6.
Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Diana Hrabinová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předmětem výzkumu bude vzájemné propojení dosud známých metod posuzování kvality veřejných prostor a jejich doplnění o vlastní dosažené poznatky. Po té budou separovány hlavní indikátory vztahující se k problematice bydlení (bezpečnost, přístupnost, funkčnost, dostupnost, hygiena, hluk, vybavení atp.). Cílem výzkumu tedy bude definování těchto indikátorů, stanovení míry jejich vlivu na kvalitu veřejných prostor obytných prostředí, respektive na kvalitu bydlení a stanovení přístupů vedoucích k jejich zlepšení.
Dojde tedy k prozkoumání a zkonkretizování problémů vybraných veřejných prostor obytných souborů s následným využitím nabytých poznatků ve formě stanovení potřebných úprav a jejich kritérií vedoucích ke zlepšení kvality, atraktivity a funkčnosti těchto ploch.
Výsledky výzkumu v přehledné grafické formě budou použity také při vypracování tezí dizertační práce studentek D. Orsákové a A. Bílkové.
Budou publikovány 2 příspěvky typu D (SCOPUS, WoK)- předběžně:SCIENTIFIC CONFERENCE SGEM VIENNA 2016 a IX. International Conference on Municipal Engineering.
Dále bude publikován 1 článek (Jimp, Jsc)-předběžně: International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS a 1 příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016.
Výsledky výzkumu budou k dispozici studentům katedry městského inženýrství pro potřeby výuky, a zpracování semestrálních, diplomových či dizertačních prací.

Časový harmonogram projektu:
leden 2016 – březen 2016: sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací; terénní pozorování, vydefinování hodnotících indikátorů a jejich separace; stanovení míry vlivu jednotlivých indikátorů, příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci
duben 2015 - červenec 2015: studijní cesta za účelem prohloubení znalostí dané problematiky; zpracování grafických výstupů; příprava článku na konferenci, příprava dotazníku
srpen 2016 - listopad 2016: vyhodnocení dotazníkového šetření, příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum
prosinec 2016 - závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54500,-54500,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby12700,-26520,-
6. Cestovní náhrady20000,-6180,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9800,-9800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady98000,-
Uznané náklady98000,-
Celkem běžné finanční prostředky98000,-98000,-