Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/100
Název projektuZnalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství II
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuCílem projektu je další rozvoj, výzkum a vývoj v oblasti znalostního modelování zaměřeného zejména na využití v softwarovém inženýrství pro modelování softwarových procesů a zefektivnění pracovních postupů modelování procesů. Projekt je směřován na další rozvoj a rozšíření metodiky a metamodelu pro znalostní modelování, která byla vyvinuta týmem účastnícím se tohoto projektu. Dále pak plánujeme další rozvoj teoretických základů formálního modelování, jejichž využití bude demonstrováno v oblasti softwarových procesů a v neposlední řadě pak také vývoj prototypových nástrojů umožňujících a demonstrujících efektivní transfer teoretických poznatků do praxe. Výsledkem bude další rozšíření metodiky, aplikace teoretických znalostí do praxe a zejména publikační činnost spojená s výsledky zamýšleného výzkumu a vývoje. Nedílnou součástí projektu je pak také rozšiřování a formování našeho výzkumného týmu podporou studentů, kteří se podílejí a budou podílet na dalším výzkumu a vývoji a přispějí svými výsledky do publikačních výstupů.
Členové řešitelského týmuBc. Petr Bojko
Bc. Ladislav Boštík
Bc. Mário Červeň
Ing. Jan Czopik
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Michal Fait
Ing. David Ježek, Ph.D.
Bc. Tereza Kovalová
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Bc. Michal Krajňák
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Bc. Tomáš Mocek
Bc. Lenka Ondryášová
Ing. Břetislav Paláček
Bc. Lukáš Raška
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Bc. Miroslav Stopka
Ing. Radoslav Štrba
Bc. Dominik Ther
Bc. Jakub Vaněk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Aplikační oblasti projektu jsou:
1. Výzkum a vývoj metodiky znalostního modelování a její aplikace v softwarovém inženýrství
2. Výzkum a vývoj inferenčního stroje TIL-Script
3. Teorie a praxe komputačních znalostí
Tyto aplikační domény sdílejí společné teoretické základy z oblasti znalostního modelování a tím napomáhají přímé implementaci teoretických výsledků do praxe. Využití inferenčního stroje je pak plánováno i pro aplikaci znalostního modelování v softwarovém inženýrství a v teorii komputačních znalostí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia107010,-107010,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-999,-
5. Služby125990,-116788,-
6. Cestovní náhrady200000,-218203,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory52200,-52200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady522000,-
Uznané náklady522000,-
Celkem běžné finanční prostředky522000,-522000,-