Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/99
Název projektuDefinování resilience systému kritické infrastruktury
ŘešitelSlivková Simona Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětnou oblastí navrhovaného výzkumného projektu, jež umožňuje zvýšení a podpoření vědecké činnosti řešitelského týmu, je problematika utváření resilience systému kritické infrastruktury. Zaměření tohoto výzkumu je směřováno do následujících tří oblastí:

- teoretické vymezení resilience systému kritické infrastruktury (rešerše literatury),
- analýza (rozbor problematiky) resilience systému kritické infrastruktury,
- návrh východisek pro utváření resilience systému kritické infrastruktury.

Předkládaný projekt navazuje na problematiku řešenou v rámci projektu Studentské grantové soutěže „Snižování dopadů nefunkčnosti kritických prvků železniční dopravy“, identifikační číslo SP2015/140. Předkládaný projekt je taktéž synergicky provázán s problematikou řešenou v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury“, identifikační číslo VI20152019049.

viz příloha č. 1
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Brabcová, Ph.D.
Ing. Michaela Dopaterová
Ing. Jiří Markuci
Ing. Veronika Nešporová
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Ing. Simona Slivková, Ph.D.
Ing. Simona Slivková, Ph.D.
Ing. Johana Tašlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je výzkum východisek pro utváření resilience systému kritické infrastruktury. K naplnění tohoto cíle je nadefinováno pět dílčích cílů:

- DC1: Analýza resilience společnosti
- DC2: Analýza resilience kritické infrastruktury
- DC3: Vymezení oblastí pro utváření resilience
- DC4: Vymezení způsobů utváření resilience ve vybraných sektorech
- DC5: Definování východisek resilience systému kritické infrastruktury ve vybraných sektorech

viz příloha č. 1

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia113000,-113000,-
3. Materiálové náklady20000,-20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby9000,-10052,-
6. Cestovní náhrady2000,-948,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady158000,-
Uznané náklady158000,-
Celkem běžné finanční prostředky158000,-158000,-