Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/98
Název projektuPokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou
ŘešitelBalner Dalibor Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem zkoumání v souvislosti s vypracováním disertační práce hlavního řešitele projektu a rozšířením vědecko-výzkumných poznatků řešitelského týmu bude:
-popis chování vybrané vodní trysky a její kalibrace pro účely měření interakce IR záření s vodními kapkami
-aplikace kalibrované vodní trysky na definované podmínky zdroje IR záření
-posouzení vzájemné interakce mezi IR zářením a vodními kapkami
-stanovení poklesu intenzity IR záření při průchodu clonou z vodní mlhy
Důležitou součástí experimentu bude proměření parametrů vodní trysky s cílem zjistit velikost vodních kapek a jejich koncentraci za určitých, předem definovaných podmínek. Díky „kalibraci“ trysky bude definováno, jak velké kapky je tryska schopna poskytovat a v jakém množství. Bude tedy možné trysku použít za účelem vytvoření definované vodní clony pro posouzení interakce s IR zářením. Následně se bude posuzovat útlum intenzity záření za použití různých zdrojů IR záření při průchodu vodní clonou a hledat závislost vlnové délky ve vztahu k velikosti vodních kapek. Tato skutečnost bude ověřena také změnou parametrů vodní clony při definovaných podmínkách zdroje IR záření. Bude-li to vzhledem k technickým podmínkám možné, posoudí se již zmíněná hypotéza, týkající se vlnové délky záření ve vztahu k průměru a poloměru kapek vody. Výsledky experimentů budou publikovány ve vědeckých článcích a disertační práci.

Dále viz příloha č. 1.
Členové řešitelského týmuIng. Dalibor Balner, Ph.D.
Ing. Dalibor Balner, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Ing. Michal Dostál
Ing. Martin Florčinský
Ing. Jan Ondruch
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovení vlivu parametrů vodní clony na pokles intenzity IR záření.
Pro naplnění hlavního cíle projektu je nutné splnit následující dílčí cíle:
1)Změřit charakteristiky mlhového proudu při výstřiku z trysky.
2)Popsat zdroj záření, specifikovat intenzitu a emitované vlnové délky.
3)Zjistit chování při vzájemné interakci IR záření a vodních kapek.

Dále viz příloha č. 1.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia53000,-45000,-
3. Materiálové náklady20000,-3868,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby60000,-74692,-
6. Cestovní náhrady10000,-19440,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8531,-8531,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady158231,-
Uznané náklady158231,-
Celkem běžné finanční prostředky158231,-158231,-