Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/97
Název projektuParalelní zpracování velkých dat 3
ŘešitelPlatoš Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuMnožství dat, které se v dnešní době shromažďuje, je obrovské a stále roste. Zároveň také roste trend ve zpracování těchto dat na dvou úrovních. Tou první je zpracování co největšího množství dat ze všech možných zdrojů pro nalezení skrytých vazeb neznámých souvislostí. Tento způsob, ale vyžaduje velmi velký výpočetní výkon často podpořený využitím masivně paralelních výpočetních karet typu GPU nebo MIC. Druhým směrem je tzv. „internet of things“, který preferuje decentralizované řízení, plánování a analýzu dat pro efektivní využít s dostupnými výpočetními a jinými prostředky, Do této oblasti spadají i otázky týkající se senzorových sítí a kooperativního řízení na různých úrovních.

Z hlavních oblastí, které budou předmětem lze jmenovat zpracování spoluautorských sítí z pohledu analýzy sociálních sítí, vytváření datových kolekcí, jejich analýzy a vizualizaci. Další oblastí, která bude zpracovávána je oblast Human-Computer Interaction. Zde budou analyzována data z EEG headsetů, eye trackingu, a podobných technologií pro využití v oblastech řízení strojů a programů, sledování chování uživatele apod. Další oblastí bude zpracování provozních dat z dopravních systémů, síťových a mobilních zařízení. Ve všech oblastech bude kladen velký důraz na akcelerační technologie, distribuované počítání pro zpracování dat a jejich vizualizaci.
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Adel Hossni Mahmoud Soliman
Ing. Alisa Babskova
Ing. Marie Bachratá
Ing. Lumír Balhar
Ing. Petr Berek
Ing. Clare Schenk
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Michal Čerbák
Ing. Jan Czopik
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Ing. Jaroslav Hořejší
Ing. Josef Hrabal
Quoc Bao Huynh, M.Sc.
Ing. Jan Janoušek
Ing. Tomáš Ježowicz
Mgr. Martin Kopka, MBA
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Van Vang Le
Ing. Hamoud Mubarak Aldosari
Hong Vu Nguyen, M.Sc.
Ing. Thanh Long Nguyen
Thi Bich Ngan Nguyen
Huy Nguyen Thanh
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Ing. Varun Kumar Ojha
Ing. Filip Osadník
Ing. Nour Easa Oweis
Ing. Van Sim Anh Pham
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Ing. Martin Prokeš
Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Ing. Jiří Ševčík
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Trung Tin Tran
Ing. Vojtěch Uher
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Ing. Lukáš Zaorálek
Mgr. Šárka Zehnalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je shromáždit data z různých oblastí, navrhnout efektivní algoritmy pro jejich zpracování, nalezení vhodným metod pro jejich vyhodnocení a také znázornění dosažených výsledků. Ve všech fázích budou do řešení a návrhu algoritmů implementovány také akcelerační karty a výpočetní platformy.

V projektu bude pracovat několik týmu tvořených vždy skupinou doktorandů pod vedení jednoho nebo více garantů jednotlivých oblastí. Ph.D. studenti budou hlavní silou, která se bude podílet na řešení jednotlivých aspektů problémů a plánuje se samozřejmě také zapojení studentů magisterského ale i bakalářského studia.

V rámci předchozích projektů vznikala knihovna algoritmů, která bude využita i v tomto projektu a očekává se, že tato knihovna bude doplněna o nové algoritmy a datové struktury.

Na tento rok si v projektu klademe následující cíle:

• Efektivní zpracování rozsáhlých dat ze síťového provozu a provozních telekomunikačních dat.
• Vytvoření datových kolekcí pro jednotlivé oblasti a jejich publikování pro další experimenty.
• Návrh a provádění experimentů nad daty z jednotlivých oblastí.
• Publikování výsledku na konferencích indexovaných v ISI/Scopus a příprava a publikace článků v časopisech s impaktním faktorem.
• Navázání a prohloubení spolupráce s tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
113364,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)84600,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti28764,-10200,-
2. Stipendia192000,-216000,-
3. Materiálové náklady200000,-169710,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5036,-21927,-
5. Služby70000,-148094,-
6. Cestovní náhrady280000,-264469,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory95600,-95600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady956000,-
Uznané náklady956000,-
Celkem běžné finanční prostředky956000,-956000,-