Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/96
Název projektuVliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky
ŘešitelŽitníková Kateřina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
V současné době je problematika kapacity neřízených křižovatek řešena v TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Návrhové prvky těchto křižovatek se odvíjí z norem ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Oba tyto zdroje vycházejí z německé směrnice HBS (Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen). Z dalších zahraničních zdrojů lze uvést např. HCM (Highway Capacity Manual).
Kapacitu křižovatky ovlivňuje řada faktorů mj. například nevhodně navržené stavební prvky (nároží, dopravní ostrůvky, přechody pro chodce atp.). Právě posledně jmenované přechody pro chodce bývají často důvodem ke vzniku problémových situací na křižovatkách, kdy například vozidlo odbočující vpravo zablokuje jízdu vozidlům jedoucím přímo. Kromě bezpečnostních důsledků mají tyto situace vliv především na výslednou kapacitu dané křižovatky.
Uvedená literatura však vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky neuvádí. Zahraniční standardy navíc nelze přesně využít pro české podmínky z důvodu odlišných dopravních předpisů, jiné mentality řidičů atd.

- Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). Ausg. 2001, Fassung 2005 Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4;
- Highway capacity manual (HCM). Washington, D.C.: Transportation Research Board, National Research Council, 2000. ISBN 0-309-06681-6;
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích;
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;
- TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Technické podmínky, EDIP s.r.o., 2007. ISBN 978-80-902527-6-9;

Přehled použitých metod:
- Budou provedeny dopravní průzkumy na vybraných lokalitách (intenzity vozidel a chodců, konfliktní situace atp.) s využitím technického zařízení, které je k dispozici na katedře (videotechnika, sčítací zařízení Viacount, Nu-Metrics a Icoms). Proběhne minimálně 18 měření v ČR (Ostrava – 6 lokalit, Brno – 4 lokality, Praha – 4 lokality, Plzeň – 4 lokality) a dalších minimálně 8 měření v zahraničí (Katowice – 4 lokality, Vídeň – 4 lokality).
- Data z průzkumů budou vyhodnocena s využitím vhodných statistických metod. Získané údaje budou sloužit jako nezbytná základna pro určení vhodnosti umístění přechodů pro chodce a tvorbu simulačních modelů v programu PTV VISSIM.
- Následně budou vytvořeny simulační modely křižovatek v programu PTV VISSIM pro podporu návrhu postupu kapacitního posouzení neřízených úrovňových křižovatek s výskytem chodců.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Ing. Kateřina Žitníková – v případě přijetí prezenční doktorand od února 2016. Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů, publikační činnost. Téma disertační práce: „Vliv nevhodně navržených stavebních prvků na kapacitu křižovatky“.

Ing. Michal Kludka – prezenční doktorand (v současnosti v přerušení, pokračování ve studiu od března 2016). Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů, publikační činnost. Téma disertační práce: „Ověření teoretické kapacity neřízené úrovňové křižovatky metodou mikroskopické dynamické simulace“.

Bc. Eva Šenková – studentka navazujícího magisterského studia oboru Dopravní stavby, specializace Dopravní inženýrství. Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů. Téma diplomové práce ještě nebylo oficiálně stanoveno, bude se ale týkat vytváření simulačních modelů na křižovatkách v programu PTV VISSIM.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Kludka
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Ing. Eva Šenková
Ing. Kateřina Žitníková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:
Cílem výzkumu je poukázat na důležitost zohlednění vlivu přechodů pro chodce v blízkosti křižovatek na jejich kapacitu. Bude navržena úprava pro výpočetní postup kapacity neřízených křižovatek se zohledněním přechodů pro chodce. Výsledky budou využity pro publikační činnost, pro zpracování disertačních/diplomových prací členů řešitelského týmu a budou také použity jako návrh na úpravu příslušných technických předpisů.

Očekávané výstupy:
- 3x publikace D: konference SGEM;
- 3x článek v časopise Jsc: časopis Communications, Slovensko, ISSN 1335-4205; časopis Acta Polytechnica, ČVUT Praha, ISSN 1210-2709 (Print), ISSN 1805-2363 (Online); European Transport Research Review, ISSN 1867-0717 (print), ISSN 1866-8887 (Online)

Zdůvodnění požadavků:
- stipendia (celkem 77.000,- Kč): Bc. Kateřina Žitníková (35.000,- Kč); Ing. Michal Kludka (35.000,- Kč); Bc. Eva Šenková (7.000 Kč);
- materiálové náklady (celkem 8.000,- Kč): kancelářské potřeby (900,- Kč), materiál pro upevnění sčítacích zařízení Viacount a Icoms na sloupy veřejného osvětlení (2.500,- Kč), materiál pro uchycení sčítacích zařízení Nu-Metrics na vozovku, tj. vruty, podložky atd. (1.000,- Kč) a bezpečnostní reflexní vesty a prvky pro členy týmu (600,- Kč); přenosný disk na zálohu dat z měření (2 ks po 1.500,- Kč);
- vložné na konference: 30.000,- Kč;
- cestovní náklady (celkem 40.700,- Kč):
Ostrava: bez nákladů, měření dle potřeby (min. 2 dny);
Brno (cestovné a ubytování, 2 dny): 4.000,- Kč;
Katowice (cestovné a ubytování, 2 dny): 12.500,- Kč;
Vídeň (cestovné a ubytování, 2 dny): 12.500,- Kč;
Plzeň (cestovné a ubytování, 2 dny): 6.300,- Kč;
Praha (cestovné a ubytování, 2 dny): 5.400,- Kč;
- zdůvodnění cestovních nákladů:
budou provedeny dopravní průzkumy a to jak v ČR a tak pro získání zkušeností a následné srovnání i v zahraničí (lze očekávat jisté rozdíly ve výsledcích v zemích s jinými pravidly silničního provozu a s jinou mentalitou řidičů i chodců); cesta do Plzně bude mj. podniknuta také za účelem konzultace s tvůrcem technických podmínek TP 188 (fa EDIP s.r.o.)

Pro provádění dopravních průzkumů v zahraniční není nutné žádné zvláštní povolení. Během měření nebude žádným způsobem zasahováno do provozu a nebude jím nikdo omezen ani ohrožen.

Rakousko a Polsko byly vybrány z důvodů srovnání chování řidičů a chodců v zemi s odlišnými pravidly silničního provozu s pravidly v ČR. Důvodem je rovněž fakt, že mnohé české předpisy vycházejí právě ze zahraničních předpisů (viz dříve uvedené HBS).

Provádění dopravních průzkumů má jistá specifika ve vztahu k ročnímu období (doporučené je období na jaře a na podzim) a průběhu dnů v týdnu (doporučeno obecně úterý až čtvrtek). Tomu bude přizpůsobena i konkrétní doba provádění průzkumů v rámci tohoto projektu, tzn., že měření budou provedena v měsících duben až červen, příp. v září a říjnu (v případě potřeby dalších měření). Počty dnů měření v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny výše. V letním a podzimním období budou analyzovány výsledky měření a následně budou zpracovávány plánované publikační výstupy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80500,-80500,-
3. Materiálové náklady8100,-6571,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-28020,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady70700,-44209,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17700,-17700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady177000,-
Uznané náklady177000,-
Celkem běžné finanční prostředky177000,-177000,-