Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/95
Název projektuOptimalizace elektrizační soustavy s on-grid OZE
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.<br /> doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Dynamický rozvoj výstavby těchto zdrojů z posledních let vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě. Letos se projektový tým zaměří i na analýzu průmyslových sítí jak z hlediska spolehlivosti, tak optimalizace provozu.
Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumán vliv nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť z hlediska akumulace energie.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se budeme zabývat možností rozšíření malých vodních elektráren.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuBc. Ondřej Adam
Ing. Pavel Bednář
Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Bc. Roman Česlár
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Jiří Drholec
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Ing. Martin Gruss
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Ing. Petr Hawliczek
Bc. Martin Heczko
Ing. Vít Houdek
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Jiří Janša
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Ing. Pavel Karafiát
Ing. Petr Kejík
Bc. Tomáš Kobza
Ing. Martin Koutný
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. David Lazecký
Ing. Oliver Marcinčin
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Michal Ney
Ing. Ladislav Novosád
Bc. Lukáš Rohleder
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Tomáš Serafin
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Martin Slivka
Ing. Martin Smoček
Ing. Michal Špaček
Bc. Ing. Michal Štěpán
Ing. Jan Vaculík
Bc. Radek Vaněk
Dung Vo Tien
Bc. Jan Zezulka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum možností většího využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů, minimalizaci ztrát a elektrické ochrany.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz fotovoltaických systémů, větrných elektráren, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2016 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2016 Vyhodnocení poruchových dat za 2015; návrh na možné rekonstrukce a údržbu sítí vn a nn
06/2016 Analýza a predikce ztrát na vedeních PS, návrh a nastavení elektrických ochran pro rozvodnu 110/22 kV
07/2016 Optimalizace provozu malé vodní elektrárny, návrh nastavení ochran rozvodnu vn v průmyslovém podniku
09/2016 Analýza vlivu nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť, optimalizace chodu sítí 110 kV
10/2016 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2016, využití biomasy pro kogeneraci
11/2016 Analýza mimořádných stavů sítě programem EMTP-ATP, optimalizace mřížové sítě
12/2016 Vliv obnovitelných zdrojů na vznik náhodných ostrovních provozů při pracích na vedení vn, realizace systému pro akumulaci energie pomocí palivových článků

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a SCOPUS. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-11900,-
2. Stipendia220000,-220000,-
3. Materiálové náklady132000,-154788,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek120000,-128249,-
5. Služby150000,-124062,-
6. Cestovní náhrady250000,-244901,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory102100,-102100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1021000,-
Uznané náklady1021000,-
Celkem běžné finanční prostředky1021000,-1021000,-