Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/92
Název projektuPosouzení vlivu na životní prostředí vybranými nanomateriály a produkty tepelné degradace materiálů po styku s vodou z hlediska ekotoxicity
ŘešitelRoupcová Petra Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu je ekotoxicita u vybraných uhlíkatých nanočástic ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí. Dalším předmětem výzkumu je ekotoxicita hasebních vod, především samotná prevence proti závažným dopadům na životní prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Dušan Bábíček
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Bc. Anna Fojtíková
doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Bc. Michaela Korčáková
Bc. Zuzana Lebedová
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Ing. Adam Mikulášek
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na zjištění a posouzení ekotoxicity u vybraných uhlíkatých nanočástic a vody po jejím styku s produkty tepelné degradace materiálů. Dílčími cíly tedy budou určení ekotoxicity (dle dostupných metod OECD a testem zhášení bioluministence na bakterii Vibrio fisheri) u vybraných uhlíkatých nanomateriálů: exfoliovaného grafen-oxidu, grafenu, C60 fullerenu, „single“ a „multi“ uhlíkatýh nanotrubiček, fluorografitu,„biocharu“ a v neposlední řadě u produktů tepelné degradace vybraných hořlavých materiálů (resp. vody po jejím styku s produkty tepelné degradace, a identifikace těkavých kontaminantů plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem GS/MS Griffin 460). Projekt bude tématem disertačních a diplomých prací u členů řešitelského týmu. Jako výstup projektů se předpokládají odborné publikace s vysokým IF. A zjištené hodnoty toxicity se mohou využít k doplnění v bezpečnostních listech u daných materiálů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia108000,-108000,-
3. Materiálové náklady21000,-5522,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby13000,-33277,-
6. Cestovní náhrady15000,-10201,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady167000,-
Uznané náklady167000,-
Celkem běžné finanční prostředky167000,-167000,-