Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/90
Název projektuKomplexní studium termofyzikálních a termodynamických vlastností polykomponentních anorganických materiálů
ŘešitelSmetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu bude získání originálních poznatků z oblasti fyzikální chemie a chemické metalurgie. Projekt bude zaměřen na experimentální i teoretické studium klíčových materiálových vlastností. Pro dosažení stanovených cílů budou využity zejména metody termické analýzy. Dále bude prováděno studium povrchového, mezifázového napětí a viskozity vybraných materiálů. Daná oblast bude studována s využitím vlastní experimentální základny a s využitím poznatků plynoucích z teoretického modelování metodou Calphad. V teoretické oblasti bude studium založeno na využití SW Thermo-Calc a Dictra s implementovanými termodynamickými a kinetickými databázemi. Předmětem výzkumu bude zejména studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály – kovové slitiny, vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou…poly-komponentní materiály jako jsou speciální jakosti ocelí, oxidické systémy - strusky,…). Studium bude zaměřeno na oblast teplot fázových transformací a jejich latentních tepel, studium fázových diagramů – zpřesnění fázových diagramů. Bude prováděn výzkum v oblasti tepelných kapacit studovaných materiálů, entalpií a dalších termodynamických funkcí v závislosti na teplotě v širokém teplotním rozmezí (20-2000 °C). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Předmětem studia budou materiály v pevné i kapalné fázi – taveniny kovů a oxidů. Výzkum bude prováděn s vlastní experimentální základnou a SW vybavením. Budou využity špičkové přístroje pro termickou analýzu: Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (Vysokoteplotní kalorimetr), Netzsch STA 449 F3 Jupiter, viskozimetr Anton Paar a odporová pec Classic s optickým vybavením (CCD kamera). Budou využity metody termické analýzy: TG (Termogravimetrická analýza), TA (přímá termická analýza), DTA (diferenční termická analýza), DSC (diferenční skenovací kalorimetrie, resp. simultánní TD/DTA a TG/DSC.
Pro teoretické studium bude využíván SW IDS (Solidification analysis package), termodynamický SW THERMO-CALC s implementovanou metodou CALPHAD, popř. kinetický SW Dictra s odpovídajícími databázemi.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Adámek
Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Ing. Ľubomíra Drozdová
Bc. Martina Gabrišová
Mgr. Aleš Kalup
Bc. Jan Křištof
Bc. Petra Pawlusová
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Ing. Aneta Smýkalová
Bc. Jakub Starostka
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Hana Vjatráková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou originální výsledky - nové poznatky o vlastnostech zkoumaných systémů za přesně definovaných podmínek. Cílem projektu bude vyjádření vztahů mezi studovanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Budou získána nová původní experimentální data vycházející ze současných poznatků a podpořena teoretickým studiem v širokém teplotním rozmezí (20 - 2000 °C). Původní výsledky a nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny min. 2 články do impaktovaného časopisu a min. 2 příspěvky kategorie D. Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na národních a mezinárodních konferencích (v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Vybrané výsledky budou prezentovány v disertačních pracích. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia66000,-66000,-
3. Materiálové náklady102200,-67396,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-10527,-
5. Služby33000,-29230,-
6. Cestovní náhrady80000,-113047,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31800,-31800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady318000,-
Uznané náklady318000,-
Celkem běžné finanční prostředky318000,-318000,-