Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/89
Název projektuVývoj experimentálních metod hodnocení a optimalizace technologie výroby v oblasti metalurgie oceli a litin při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování spolu s provozními experimenty
ŘešitelSocha Ladislav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na podporu základních aktivit spojených s výzkumem prováděným v rámci řešení diplomových a doktorských disertačních prací v oblastech:

- fyzikálního modelování strhávání strusky při přeplňování mezipánve: doplnění vytvořené metodiky; zhodnocení současného stavu při aplikaci odlišných dopadových míst; laboratorní měření strhávání strusky v mezipánvi při přeplňování mezipánve.

- hodnocení vlivu struskových systémů na mikročistotu tekuté oceli: vytvoření metodiky hodnocení vybraných vlastností tekuté oceli, její mikročistoty a struskového systému; zhodnocení současného stavu mikročistoty se zaměřením na vliv struskotvorných a dezoxidačních činidel; návrh variant úpravy struskotvorných a dezoxidačních činidel s cílem zvýšení mikročistoty tekuté oceli.

- termické analýzy vysokoteplotních fázových přeměn ocelí: ke stanovení teplot fázových přeměn ocelí při vysokých teplotách jsou běžně využívány teoretické/empirické výpočty; na základě dlouholetých zkušeností je možné konstatovat, že se takto vypočtené teploty mohou i výrazně lišit od reálných; výstupem budou především zpřesněné teploty solidu a likvidu u reálných průmyslově vyráběných jakostí oceli.

- numerického modelování lití a tuhnutí oceli (jak plynule odlévaných ocelových předlitků, tak bramových ingotů): příprava numerického modelu (příprava výpočetní sítě, nastavení počátečních podmínek); realizace vlastních modelových experimentů a ladění průběhu výpočtů; vyhodnocování výsledků a jejich verifikace na základě provozních dat.

- úpravy strusky obsahující Cr2O3 za účelem zvýšení výtěžku Cr v oceli: úprava laboratorní metodiky redukce Cr do oceli ze strusek obsahujících Cr2O3; výběr redukčních činidel a navržení jejich teoretické spotřeby; laboratorní tavby s cílem zvýšení výtěžku Cr v oceli ze strusky obsahující Cr2O3 pomocí vybraných redukčních činidel v laboratorních podmínkách.

- testování pevnostních vlastností experimentálně připravených aglomerátů: příprava experimentálních aglomerátů o různém složení, testování jeho vlastností dle norem ISO, hodnocení dosažených vlastností, srovnání výsledných hodnot s běžně provozně využívanými aglomeráty, vyhodnocení pro provozní podmínky.

- vývoje slévárenských technologií výroby kovových pěn se stochastickým uspořádáním vnitřních dutin a pevnou povrchovou kůrou; možnosti použití nových typů odpařitelných modelů; testování nátěrových a formovacích materiálů.

- optimalizace technologie výroby odlitků z kovových pěn s pravidelnou vnitřní strukturou; návrh a testování optimální velikosti a rozložení vnitřních dutin z hlediska schopnosti absorpce energie.

- možnosti aplikace litých součástí z kovových pěn s pravidelnou a nepravidelnou strukturou; testování reálných odlitků v laboratorních a provozních podmínkách.

- možnosti ovlivnění lité struktury odlitků ze slitin hliníku a hořčíku pomocí volby materiálu formy a metalurgických úprav taveniny s cílem dosažení vyšších užitných vlastností litých dílů.

Členové řešitelského týmuIng. Sergey Bliznyukov
Bc. Vojtěch Borgosz
Bc. Alexander Feyzikov
Bc. David Gottwald
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Bc. Tomáš Holomel
Bc. Michal Jegla
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Natálie Lyžbická
Bc. Eva Maixnerová
Bc. Martin Pavčo
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Ing. Filip Radkovský
Ing. Jakub Rušaj
Bc. Petr Salva
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Bc. Václav Sikora
Ing. Michal Sikora
doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Bc. Šimon Šuleř
Ing. Jana Sviželová
Ing. Andrea Uherková
Ing. Jaroslav Zwyrtek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V průběhu celého roku bude v jednotlivých oblastech metalurgického a slévárenského výzkumu pozornost zaměřena na:

- oblast fyzikálního modelování: doplnění vytvořené metodiky fyzikálního modelování strhávání strusky; hodnocení současného stavu podmínek odlévání oceli při aplikaci odlišných dopadových míst v mezipánvi; laboratorní měření a stanovení přesných kritických údobí vzniků vírů; zkoumání strhávání strusky v důsledku změn výšky hladiny v průběhu přeplňování mezipánve.

- oblast vlivu struskových systémů na mikročistotu tekuté oceli: vytvoření metodiky hodnocení; realizace experimentálních taveb se zaměřením na dosahovanou mikročistotu oceli; zhodnocení současného stavu při aplikaci klasických dávek struskotvorných a dezoxidačních činidel; návrh optimalizace struskového režimu při výrobě hliníkem uklidněných ocelí se zaměřením mikročistotu oceli.

- oblast termické analýzy vysokoteplotních fázových přeměn ocelí: pomocí metod termické analýzy budou realizovány laboratorní experimenty s cílem zpřesnit především teploty likvidu a solidu u reálně vyráběných jakostí ocelí.

- oblast numerického modelování lití a tuhnutí oceli: vliv okrajových podmínek odlévání na výsledný charakter objemových vad u odlévaných ocelových předlitků nebo ingotů.

- oblast úpravy strusky obsahující Cr2O3 za účelem zvýšení výtěžku Cr v oceli: výběr různých typů redukčních činidel; teoretický výpočet spotřeby redukčních činidel, úprava laboratorní metodiky; redukce strusky pomocí vybraných redukčních činidel při aplikaci různě legovaných ocelí Cr v laboratorních podmínkách; hodnocení účinnosti redukce Cr2O3 ze strusky.

- oblast testování pevnostních vlastností experimentálně připravených aglomerátů: příprava experimentálních aglomerátů o různém složení; testování jeho vlastností dle norem ISO; srovnání výsledných hodnot s běžně provozně využívanými aglomeráty; vyhodnocení pro provozní podmínky.

- oblast optimalizace technologie výroby litých kovových pěn se stochastickým uspořádáním vnitřních dutin: možnosti použití nových typů odpařitelných a vytavitelných modelů; vývoj slévárenských technologií výroby odlitků kovových pěn s pevnou povrchovou kůrou; testování nátěrových přípravků pro povrchovou ochranu modelů a materiálů k výrobě jednorázových forem.

- oblast optimalizace technologie výroby litých kovových pěn s pravidelnou vnitřní strukturou: návrh a testování optimální velikosti a rozložení vnitřních dutin a vliv těchto parametrů na výsledné vlastnosti, zejména pak schopnost absorpce energie.

- oblast aplikace litých součástí z kovových pěn: testování reálných odlitků kovových pěn s pravidelnou a nepravidelnou strukturou v laboratorních a provozních podmínkách.

- oblast ovlivnění lité struktury odlitků ze slitin hliníku a hořčíku: studium možností ovlivnění primární struktury pomocí očkovadla; použití modifikačních přípravků ke změně vyloučeného eutektika. Volba formovacích materiálů k výrobě jednorázových a trvalých forem s cílem dosažení vyšších užitných vlastností litých dílů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
49580,-49580,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)37000,-37000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12580,-12580,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady45520,-69332,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-16990,-
5. Služby90500,-48010,-
6. Cestovní náhrady100500,-102188,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory42900,-42900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady429000,-
Uznané náklady429000,-
Celkem běžné finanční prostředky429000,-429000,-