Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/87
Název projektuMatematické modelování a simulace procesů a systémů v dopravě a logistice
ŘešitelDorda Michal doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.<br /> doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt studentské grantové soutěže je věnován rozvoji matematických a simulačních modelů formou modifikace stávajících modelů a tvorby modelů nových. Všechny matematické a simulační modely, kterým bude v rámci řešení projektu věnována pozornost, budou aplikovány v různých odvětvích dopravy a logistiky – pozornost bude především věnována oblasti silniční, železniční a letecké dopravě, což odpovídá zaměření jednotlivých pracovníků podílejících se na řešení projektu. V rámci tohoto projektu bychom chtěli navázat na předchozí projekty studentské grantové soutěže řešené v rámci Ústavu dopravních technologií v letech 2011 (SP2011/129), 2012 (SP2012/113), 2013 (SP2013/55) a 2015(SP2015/77).
Přidělení plánovaných finančních prostředků navrhovanému projektu přispěje k podpoře studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia při zpracování jejich závěrečných prací, které budou věnovány právě oblasti matematického modelování a simulace dopravních procesů a systémů. Dále bude umožněno prezentování získaných výsledků na mezinárodních konferencích a v časopisech evidovaných ve světově uznávaných databázích.
Pozornost bude věnována rozhodovacím úlohám z oblasti veřejné hromadné dopravy (koordinace spojů veřejné hromadné dopravy, tvorba linkové sítě veřejné hromadné dopravy, tvorba letových plánů atd.), distribuční logistiky a modelování systémů hromadné obsluhy s tzv. nespolehlivými linkami (tj. s výskytem poruch na linkách) s aplikacemi v dopravě.
Členové řešitelského týmuBc. Veronika Bartoňová
Ing. René Chyla
doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Bc. Vít Dostál
Ing. Pavel Kološ
Ing. Anna Kovářová
Bc. Břetislav Marosz
Irena Méhesová
Lukáš Mžik
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Bc. Adam Tietz
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podpořit publikační aktivity v oblastech matematického modelování a simulace dopravních procesů. Předpokladem je aktivní účast na vybraných konferencích, jejichž sborníky jsou indexovány v databázích Web of Science nebo Scopus (jedná se tedy o výstupy kategorie D dle aktuálně platné metodiky pro hodnocení vědy a výzkumu). V roce 2016 je plánována aktivní účast na následujících konferencích: Aplimat 2016 (Scopus) v Bratislavě, Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (Web of Science) ve Vrátné (SR), International Carpathian Control Conference 2016 (ICCC 2016) (Web of Science + Scopus) v Tatranské Lomnici a Mathematical Methods in Economics 2016 (MME 2016) (Web of Science) v Liberci.
Kromě publikací v kategorii D předpokládáme, že v průběhu roku 2016 budou připravovány alespoň dva impaktované články, které budou koncem roku 2016 zaslány do vybraných impaktovaných časopisů orientovaných na problematiku modelování procesů v dopravě či logistice. V předcházejících projektech byly v rámci těchto projektů úspěšně podpořeny publikační aktivity především doktorandů Ústavu dopravních technologií.
Harmonogram konferenčních výstupů odpovídá termínům pro odeslání příspěvků na uvažovaných konferencích, např. články pro konferenci ICCC 2016 budou připravovány v měsíci lednu 2016, články na konferenci Aplimat 2016 jsou v současné době již přijaty k publikování v konferenčním sborníku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady0,-44695,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-6215,-
5. Služby171200,-122011,-
6. Cestovní náhrady60000,-68279,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29800,-29800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady298000,-
Uznané náklady298000,-
Celkem běžné finanční prostředky298000,-298000,-