Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/86
Název projektuVývoj simulačních modelů pro podporu řízení v oblasti průmyslových materiálů a technologii
ŘešitelŠvec Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je vývoj simulačních modelů a diagnostických metod pro podporu rozhodování při řízení výroby a zpracování průmyslových materiálů. Cílem projektu je návrh a ověření vybraných simulačních metod s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat.
V návaznosti na předcházející projekt SP 2015/67 bude rozšiřováno řešení problematiky aplikace metod umělé inteligence v materiálové diagnostice. Budou využity další metody umělé inteligence, především znalostních bázi, fuzzy modelování a adaptivním řízení.
Simulační modely budou orientování do oblasti řízení a optimalizace logistických procesů, podpory rozhodovacích procesů a řízení technologií výroby materiálů.
Členové řešitelského týmuBc. Denis Bazgier
Bc. Daniel Bernacký
Bc. Marek Jendželovský
Bc. Filip Kawulok
Bc. Filip Kornuta
Bc. David Mirecki
Bc. Daniel Očenáš
Ing. Vít Pasker
Ing. Tomáš Plaček
Bc. Jan Poczatek
Bc. Radoslav Sikora
Bc. Jiří Strejc
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Bc. Tomáš Tichý
Ing. Aneta Tioková
Ing. Lucie Treutlerová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
• výzkum a vývoj simulačních modelů v oblasti řízení a zpracování průmyslových materiálů.
• Návrh řídících modelů založených na znalostních bázích a adaptivním řízení pro technologie výroby průmyslových materiálů.
• Vývoj pokročilých diagnostických metod založených na znalostním přístupu v oblasti materiálové diagnostiky.
• Vývoj simulačních modelů pro podporu řízení materiálových toků v moderních průmyslových podnicích.

Výsledky budou publikovány v rámci vědeckých konferencích a v odborných časopisech.

1. etapa
leden – květen 2016
Vývoj simulačních modelů v oblasti řízení průmyslových technologii.

2. etapa
červen – září 2016
Vývoj a testování diagnostických a logistických modelů pro podporu operativního řízení.

3. etapa
říjen – prosinec 2016
Testování modelu na procesních datech.

4. etapa
listopad – prosinec 2016
Verifikace výsledků, zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy


Závěrečná zpráva:
Popis dosažených výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10050,-10050,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7500,-7500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2550,-2550,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady26000,-48833,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30900,-0,-
5. Služby12000,-15548,-
6. Cestovní náhrady140950,-145469,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31100,-31100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady311000,-
Uznané náklady311000,-
Celkem běžné finanční prostředky311000,-311000,-