Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/85
Název projektuPříprava nanočástic léčiv s využitím superkritické tekutiny II
ŘešitelMartausová Iveta Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu bude řešena příprava nano/mikročástic léčiv za využití srážecích rekrystalizačních metod a superkritické kapaliny. Budou mikronizovány léčiva s protizánětlivými účinky - ibuprofen a diclofenac, a dále např. cimetidin, hydrochlorothiazid nebo risedronát. Budou studovány optimální podmínky pro přípravu částic v co nejmižším rozsahu distribuce velikosti částic a provedeny testy rozpustnosti. Zároveň bude připravena metoda UPLC (GC) pro analýzu léčiv ve vodných roztocích a zavedena metoda pro simulaci průchodu částic léčiva přes umělou membránu.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Bc. Tereza Lukášová
Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Bc. Tomáš Sosna
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je:
1. optimalizace přípravy nanočástic a submikronových částic léčiv
2. příprava a validace analytické metody s využitím UPLC pro analýzu uvedených léčiv
3. zavedení metody testování rozpustnosti léčiv
3. zavedení metody pro simulaci průchodu léčiv přes membrány

Výstupy projektu:
1. účast na elektronické konferenci ECSOC
2. 1 článek s IF faktorem
3. validovaná metoda stanovení uvedených léčiv metodou UPLC (případně GC)
4. metoda pro testování rozpustnosti léčiv
5. metoda pro testování průchodnosti léčiv umělou membránou

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady45000,-45315,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-39287,-
6. Cestovní náhrady20000,-398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-