Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/182
Název projektuVibrace atomové mříže aktinidových sloučenin
ŘešitelLegut Dominik Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuActinidové sloučeniny, napr. sloučeniny UC, PuC, ThC jsou zajimavými
potenciálnimi materiály nukleárních paliv reaktorů IV generace. Budeme studovat
termodynamickou stabilitu bezdefektních a defektních sloučenin v důsledku
radiačního působení pomocí prvoprincipielních metod, tzv. ab initio kalkulaci.
Na základě modelů vypočtené elektronové struktury předpovíme teplotní chování,
např. teplotní objemovou roztažnost, nejen pro stochiometrické ale i pod a nad
stochiometrické koncentrace vybraných actinidových sloučenin. Rovněž budeme
studovat vliv spin-orbitální interakce a velikost Coulombové interakce na
mřížkové vibrační stavy nutné k popisu termodynamické stability. Dále
budeme ověřovat model výpočtů teplotní vodivosti z kalkulací mřížkových vibrací (fononů).
Členové řešitelského týmuIng. Přemysl Ciompa
Mgr. Ing. Libuše Horáčková
Ing. Barbora Kacerovská
Ing. Tomáš Kohut
Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)-publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech, např. Journal of Nuclear materials
- prezentace výsledků (aktivní účast) na prestižních mezinárodních konferencích,
např. na DPG Spring meeting March 2016, Německo, rovněž na seminářích v rámci ČR

-implementace techniky Hubardovy lokalizace a magnetických polí do jednoho self-konzistentního cyklu kódu WIEN2k.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby1200,-2705,-
6. Cestovní náhrady30000,-28495,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8800,-8800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady88000,-
Uznané náklady88000,-
Celkem běžné finanční prostředky88000,-88000,-