Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/177
Název projektuIdentifikace obrazců výbojové činnosti v izolačních systémech
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuIdentifikace částečných výbojů je základní metodou pro posouzení aktuálního stavu izolačního systému energetických zařízení. V rámci předchozího projektu SP2015/170 byla řešitelským týmem ověřena možnost využití identifikace částečných výbojů pro detekci poruch vysokonapěťových izolovaných závěsných vodičů, přičemž tato metodika byla následně formou prototypového řešení implementována do detektoru poruch, který byl v závěru projektu dále instalován na vybraných místech distribuční soustavy provozovaných s uvedeným typem venkovního vedení. S využitím detektoru poruch je tak možné detekovat poruchu vysokonapěťových izolovaných závěsných vodičů.

Cílem navazujícího představeného projektu je identifikace získaných obrazců výbojové činnosti (PD-Pattern) uložených v rozsáhlém databázovém systému za účelem zvýšení citlivosti a selektivity detektoru poruch a to pro vybrané provozní a poruchové stavy (různé klimatické podmínky, různé provozní a poruchové stavy) s využitím vyvíjených klasifikátorů poruch, přičemž funkcionalita jednotlivých klasifikátoru bude hodnocena dle parametrů: (i) přesnost a (ii) úplnost dle požadavků provozovatele distribuční soustavy.

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Pavel Bednář
Ing. Tomáš Buriánek
Bc. Jana Chodúrová
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Ing. Martin Gruss
Ing. Petr Hawliczek
Ing. Tomáš Ježowicz
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
Ing. Petr Kubalík
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Ing. Roman Meca
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Martin Zwierzyna
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je identifikace výbojové činnosti v izolačním systému vysokonapěťových závěsných vodičů s podporou databázových systémů a metod umělé inteligence za účelem zvýšení citlivosti a selektivity detektoru poruch vyvinutého v rámci předchozího projektu.

Výsledky výzkumu budou prezentovány na odborných tuzemských a zahraničních konferencích a dále publikovány v časopisech s IF a časopisech s nenulových SRJ.

Zpracování metodiky bude dále sloužit jako podklad pro zadání bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Přehled 5 nejvýznamnějších publikací řešitelského týmu (kvartil Q1)

1. Stanislav Mišák; Jindřich Stuchlý; Jan Platoš; Pavel Krömer: A heuristic approach to Active Demand Side Management in Off-Grid systems operated in a Smart-Grid environment, ENERGY AND BUILDINGS, 2015, vol. 96, pp 272–284

2. Stanislav Mišák; Viktor Pokorný: Testing of a Covered Conductor’s Fault Detectors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, 2015, vol. 30 , Issue: 3 , pp 1096 – 1103

3. Jiří Walder; Michal Krátký; Radim Bača; Jan Platoš; Václav Snášel: Fast decoding algorithms for variable-lengths codes, Information sciences, 2012, vol. 183, issue 1, pp 66-91.

4. Štefan Hamacek; Mikołaj Piotr Bartłomiejczyk; Roman Hrbáč; Stanislav Mišák; Vítězslav Stýskala: Energy recovery effectiveness in trolleybus transport, Electric Power Systems Research, 2014, vol. 112, pp 1–11

5. Radim Bača; Petr Lukáš; Michal Krátký: Cost-based holistic twig joins, Information Systems, 2015, Vol. 52, pp 21–33

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33768,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25200,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8568,-0,-
2. Stipendia204120,-205000,-
3. Materiálové náklady40950,-27959,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek118062,-136218,-
5. Služby113400,-209435,-
6. Cestovní náhrady177300,-108988,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory76400,-76400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady764000,-
Uznané náklady764000,-
Celkem běžné finanční prostředky764000,-764000,-