Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/124
Název projektuParametry prostředí komory č. 1, 2 a 3 v prostorách výcvikového zařízení pro hasiče na plynná paliva při zkoušce normového požáru ve vztahu k bezpečnému pobytu v podmínkách simulace požáru v uzavřeném prostoru.
ŘešitelŽižka Jan Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček<br /> prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum ochrany hasiče před tepelnou zátěží v podmínkách likvidace požáru ve vnitřním prostoru. V ČR jsou v rámci odborné přípravy všichni příslušníci HZS na tyto podmínky připravovány. Jedním ze základních výcvikových zařízení sloužící pro tyto účely je víceúčelové výcvikové zařízení ve Zbirohu (dále jen FOK). V tomto zařízení se při jednotlivých výcvikových scénářích simulující podmínky požáru v různých uzavřených prostorách používá jako primární palivo propan.
Hlavním cílem projektu je stanovit pro standardně používaný druh paliva při výcviku v základních prostorách FOK, tedy propan, vhodný ekvivalent normového požáru (počet dřevěných hranic dle ČSN EN 3-7) tak aby byly zachovány parametry simulovaných výcvikových požárů z hlediska tepelné, fyzické i psychické zátěže hasiče.
Shoda sledovaných parametrů požárů vypovídá o míře podobnosti podmínek působících na hasiče při likvidace požáru při výcviku a při likvidací reálného požáru v podobně dispozičně řešeném prostoru. Překročení těchto parametrů může ohrozit bezpečnost a efektivnost výcviku. Nalezení ekvivalentního normového požáru tvořeného hranicemi dřevěných hranolků umožní i budoucí komparaci podmínek ve FOK s normami pro požární bezpečnost staveb, kde je požární zatížení vyjadřováno v kilogramech dřeva na m2 plochy prostoru.
Pro naplnění tohoto cíle budou změřeny hodnoty vybraných fyzikálních veličin charakterizujících prostředí uvnitř základních výcvikových prostor FOK, konkrétně v prostoru komory č. 1, 2 a 3 při normovém požáru, tedy požáru řízeném množstvím pevného normovaného paliva (dřevěné hranice dle ČSN EN 3-7). S jejich využitím bude možné porovnat průběhové děje jednotlivých simulovaných požáru ve sledovaných prostorách, konkrétně vybrané limitní hodnoty parametrů charakterizující prostředí v průběhu výcviku, s hodnotami naměřenými při předchozích experimentech kdy byl palivem propan a současně prokázat bezpečnost a efektivitu výcviku v tomto typu zařízení.
Dalším nutným vstupním krokem pro naplnění cíle projektu je sledování účinnosti vodních pulzů při likvidaci normových požárů ve sledovaných prostorách a současné sledování dynamické soustavy tepelně vlhkostních podmínek těchto prostor a vybraných parametrů lidského faktoru. Konkrétně se jedná o vzájemnou vazbu lidského faktoru a parametrů prostředí z pohledu bezpečného a efektivního výcviku. Na závěr budou hodnoty sledovaných veličin naměřené při tomto experimentu (použití pevného paliva - dřevo) konfrontovány s hodnotami získanými při experimentech předchozích (použití plynného paliva - propan).
Členové řešitelského týmuBc. Markéta Albertová
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Jan Hora
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Ing. Jan Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovit pro standardně používaný druh paliva při výcviku v základních prostorách FOK, tedy propan, vhodný ekvivalent normového požáru (počet dřevěných hranic dle ČSN EN 3-7) tak aby byly zachovány parametry simulovaných výcvikových požárů z hlediska tepelné, fyzické i psychické zátěže hasiče. Shoda sledovaných parametrů požárů vypovídá o míře podobnosti podmínek působících na hasiče při likvidace požáru při výcviku a při likvidací reálného požáru v podobně dispozičně řešeném prostoru. Překročení těchto parametrů může ohrozit bezpečnost a efektivnost výcviku. Nalezení ekvivalentního normového požáru tvořeného hranicemi dřevěných hranolků umožní i budoucí komparaci podmínek ve FOK s normami pro požární bezpečnost staveb, kde je požární zatížení vyjadřováno v kilogramech dřeva na m2 plochy prostoru.
Dílčími cíli projektu bude stanovení rychlosti uvolňování tepla pro vybranou normovanou dřevěnou hranici dle ČSN EN 3-7 na základě navržené zkoušky, porovnání podmínek prostředí při normovém požáru v prostoru komory č. 1, 2 a 3 s výsledky předchozích měření odpovídající podmínkám výcviku. Modelování prostředí ve vybraných prostorách FOK při realizovaném normovém požáru (komora č. 1, 2 a 3). Dále bude sledována účinnost techniky vodních pulzů při likvidaci požáru ve sledovaných prostorách a současně fyziologická odezva zasahujícího hasiče při takto nasimulovaných podmínkách normového požáru, čímž by měla být prokázána bezpečnost a efektivita výcviku, případně by se mohl celkový výcvik zefektivnit. Současně budou v průběhu experimentů odebírány vzorky hasebních vod, které budou dále poskytnuty Ing. Dušanu Babíčkovi k řešení dizertační práce na téma: Ohrožení životního prostředí hasebními vodami.
Výsledky projektu budou využity při zpracování dvou disertačních prací na témata: Tepelná zátěž hasiče při likvidaci požáru v uzavřeném prostoru a možnosti jeho ochrany, Návrh systému praktického výcviku hasiče na zásahy při požáru v uzavřeném prostoru s ohledem na jeho účinnost a bezpečnost. Zjištěné hodnoty vybraných fyzikálních veličin charakterizujících prostředí uvnitř FOK poslouží jako podklad pro zkvalitnění výcvikových metod v tomto typu zařízení z pohledu bezpečnost zasahujících hasičů a provozu tohoto typu zařízení s přijatelnými náklady. Předpokládá se publikování odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství; v časopise Spektrum; případně v časopise „Komunikacie“ v Žilině, Slovenská republika a ve sborníku konference „Požární ochrana 2016“ v Ostravě. Informativní článek bude publikován v časopise 112.
Zjištěné a vyhodnocené výsledky budou prostřednictvím GŘ HZS poskytnuty pracovní skupině pro podporu instruktorů v oblasti hašení požárů v uzavřených prostorech zřízenou Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s GŘ HZS za účelem přípravy metodiky výcviku ve FOK a národní metodiky práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady88000,-70600,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby16200,-37000,-
6. Cestovní náhrady15800,-12400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady154000,-
Uznané náklady154000,-
Celkem běžné finanční prostředky154000,-154000,-