Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/123
Název projektuPokročilé metody vícekriteriálního rozhodování a aplikace Choquet integrálu, ordinálního a fuzzy přístupu v podnikové ekonomice a managementu.
ŘešitelKashi Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je analýza konkrétních pokročilých vícekriteriálních metod rozhodování při aplikaci na reálné problémy v oblastech podnikové ekonomiky, veřejné správy, managementu a marketingu. Jedná se především o využití Choquet a Sugeno integrálů a ordinálního přístupu na aplikace zkoumané v přechozích projektech obzvláště v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na kompetenční modely a jejich využití ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, inovaci rozhodovacích procesů v organizaci. Zkoumání využití objektivních metod odhadu vah z datových souborů zvláště pak metody založené na entropii, korelaci a variabilitě dat v oblasti hodnocení výkonnosti podniků, hodnocení strategických alternativ, CSR, tvorby ratingových modelů a rozdílů v úrovni rozvoje vybraných zemí EU v kontextu ekonomické, sociální a územní soudržnosti. Dále výzkum aplikace outrankingových metod využívající fuzzy preferenční matici (ELECTRE, PROMETHE a ORESTE) a fuzzy přístupu na rozhodovací problémy a využití přístupu Balanced Scorecard v malých a středních podnicích. Výzkum bude v praxi probíhat ve spolupráci vedoucími pracovníky vybraných podniků a jejich zaměstnanci a bude proveden na základě pohovorů, dotazníkového šetření a sběru sekundárních kvantitativních dat vhodných pro aplikaci vícekriteriálních metod rozhodování (týkající se především stávajících systémů v oblasti řízení lidských zdrojů, podnikových procesů, měřítek výkonnosti podniku, finančních a nefinančních parametrů).
Projekt se opírá o přechozí výsledky výzkumu hybridních vícekriteriálních metod (AHP/ANP-TOPSIS, AHP/ANP-VIKOR, AHP/WSA, DEMATEL/WINGS-ANP/AHP), dekompozičních vícekriteriálních metod AHP/ANP a jejich aplikace v rámci skupinového rozhodování. Dále bude zkoumáno propojení již zkoumaných jednotlivých metod např. s metodou analýzy obalu dat (DEA), dekompozičních metod AHP/ANP, DEMATEL, WINGS případně TOPSIS a VIKOR. Výzkumné cíle jsou zaměřeny na analýzu využití výše uvedených metod nejen z pohledu metodologického, ale zvláště aplikace v praxi. Další specifickou oblastí bude řešení konfliktů a rozhodování za účasti více stakeholderů (zainteresovaných stran). Specifika projektu tkví v širokém pojetí témat a řešených problémů. Tyto problémy spadají také do oblasti manažerského rozhodování, ve kterém hrají důležitou zprostředkovatelskou roli. Zkoumané pokročilé metody rozšiřují nabídku přístupů k řešení specifických podnikových a manažerských problémů nejen v soukromém sektoru. Zkoumána bude také vhodná kombinace různých typů metod dle zdrojů dat a informací, které do daného rozhodovacího problému vstupují a jejichž aplikace v dané části rozhodovacího procesu umožňuje rozhodovateli co nejpřesnější odhad preferencí na základě subjektivních či objektivních skutečností. Projekt dále rozpracovává tématiku výzkumu v oblasti hybridních vícekriteriálních metod (HMADM) v předchozích projektech a navazuje pokročilejšími metodami a řešeními. Do většiny rozhodovacích procesů je zapojen více než jeden rozhodovatel, proto je nutné analyzovat strukturu řešených problémů, vstupní data a využití výsledků řešení z pohledu skupinového rozhodování (GDM). Další zkoumaná návaznost bude zaměřena na modely analýzy obalů dat (DEA), které přímo souvisí s rozhodováním a využívají také kombinace s vícekriteriálními metodami stanovování vah.

V rámci výzkumu budou uvažovány následující oblasti, jejichž řešení bude přiděleno jednotlivých členům týmu: podniková ekonomika, management, řízení lidských zdrojů, marketing, veřejná správa. Projekt tematicky navazuje na předchozí výsledky projektů studentské grantové soutěže v rámci specifického výzkumu: SP 2013/173 „Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu“, SP2014/126 „Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu“ a SP2015/93 „Aplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu“.
Metody vícektriteriálního rozhodování (MADM – multiple attribute decision making methods) jsou neustále zdokonalovány po metodologické stránce a aplikovány na řešení široké oblasti ekonomických úloh. Tento soubor metod se zaměřuje především na vícenásobná a často konfliktní kritéria nebo atributy, používané při posuzování alternativ v případech, kdy je nutné zohlednit kompromisy a následky přijatých rozhodnutí. Při výběru variant uvažujeme konečný počet alternativ a tyto jsou známy a priori. Samostatnou kapitolou je také skupinové rozhodování a jeho kompozice v rámci aplikace metod MADM. Oproti současným výzkumným záměrům v dané oblasti se tento projekt bude soustředit na reálné aplikace metod a jejich úpravu do prakticky aplikovatelné techniky v běžné praxi. Jednotlivé konkrétní metody jsou popsány v následujících odstavcích.

Choquet a Sugeno integrály představují metody, které považují informační zdroje za interaktivní nebo závislé, a proto jejich vážené účinky nejsou vnímány jako aditivní, jako u lineárních přístupů, jejichž aplikace u mnoha problémů není realistická. Proto jsou vhodné jako doplněk MADM metod při agregaci vah. Problémem bývá, zda lze při řešení agregaci použít. V zásadě se tedy řeší problém subadditivity a superadditivity. Super aditivita představuje situaci, kdy . Za super aditivní lez např. považovat funkci f(x) = x2. Sugeno (1974) představil koncept fuzzy měřítek a fuzzy integrálu a nahradil aditivní požadavek normálních (klasických) měřítek slabším požadavkem na bázi fuzzy integrálu. Definice Sugeno integrálu je založená na maximu a minimu, kde integrální výpočtem min-max lze určit pouze některé intervaly, ve kterém se hodnoty měřítek případně nachází, unikátního řešení se dosáhne, je-li použit Choquet integrál. Choquet integrál je založen na rozdílu (delta) fuzzy měřítek, který poskytuje výpočetní systém pro agregaci informací.

Outrankingové metody jsou zastoupeny konkrétně metodou ELECTRE a ORESTE. Mezi tyto metody se dále ředí také přístup PROMETHEE založený na fuzzy preferenční matici. Metoda PROMETHEE patří mezi preferenční metody pořadí. Označení pochází z anglického názvu „preference ranking organization method of enrichment evaluations“ (PROMETHEE). Metoda byla představena autory Bransem a Mareschalem (1990) pro řešení problémů MADM. Využívá se pro vyjádření síly preference tzv. preferenční funkce, které jsou definovány pro všechny dvojice variant pro každé kritérium. Základem metody PROMETHEE je párové porovnání variant, postupně z hlediska všech kritérií, nebo-li vyjádření intenzity preference mezi dvojicemi variant. Tato intenzita závisí na rozdílu hodnot . Pro maximalizační rozhodovací kritérium platí, že čím je větší tato diference, tím je intenzita preference větší. Pro transformaci hodnot diferencí dj se používá několik typů preferenčních funkcí QX(dj). Metodu ELECTRE představil Roy (1990). Patří mezi tzv. metody pro vytřídění variant (outranking). Cílem metody je rozdělit množinu všech variant na dvě indiferentní třídy, na tzv. efektivní a neefektivní varianty. Předpoklad je znalost kriteriální matice a vektor normalizovaných vah. Metoda vyžaduje od rozhodovatele, aby zadal váhy jednotlivých kritérií. Pro určení celkové preference P musí rozhodovatel zadat práh preference a práh dispreference. Základním principem metody ORESTE je určení minimální vzdálenosti varianty od fiktivního počátku. Jako vstup vyžaduje pouze ordinální informace o kritériích a variantách, tzn. jejich pořadí. Od uživatele je požadováno úplné kvaziuspořádání variant podle jednotlivých kritérií. Z toho plyne, že je možné přiřadit 2 kritériím či variantám stejnou důležitost.

Ordinální přístupy k vážení jsou v projektu zastoupeny zejména aplikací metody OWA (Ordered Weighted Averaging) představený Yagerem (1988). Přístup je vhodný zejména pro řešení rozhodovacích problémů, ve kterým má rozhodovatel volbu optimistického nebo pesimistického hodnocení. Metodika umožňuje zachytit informaci o různém stupni vnímání rizika rozhodovatelem. Metoda spadá do oblasti subjektivních rozhodovacích přístupů. Dalším charakteristickým znakem metody je využití specifických slovních vyjádření a jejich kvantifikace. Pomocí OWA lze jednotlivé názory rozhodovatelů agregovat. Vstupy pro OWA by měly být seřazeny sestupně. Dalším důležitým krokem je identifikace vektoru pořadové váhy. Zde se využívá lingvistického vyjádření rozhodovatelova postoje jako stupně preference konceptu (alternativy). Metodu lze dále doplnit o fuzzy přístup nebo vyjádření pesimismu či optimismu rozhodovatele. Lze také využít rozšířenou verzi metody nazývanou indukované OWA (IOWA), hybridní OWA (HOWA) a váženou OWA (WOWA).

Aplikace metod budou dále rozšířeny o objektivní metody určování vah pomocí Shannonovy entropie, která je založena na principu teorie informací, a metody založené na rozptylu a korelaci dat. Subjektivní metody určování vah budou ve vhodných případech rozšířeny o fuzzy množiny, nejen z pohledu matematického, ale také překladu lingvistických charakteristik na fuzzy čísla. Skupinové posouzení kritérií a variant nabízí větší množství pohledů a názorů. Zároveň je však zdrojem konfliktů, které lze účinně řešit právě MADM metodami. Skupinové rozhodování (GDM – group decision making) umožňuje zpřesnit a objektivizovat rozhodovací proces. Zároveň je možné celý rozhodovací proces a jeho hierarchii v případě metody AHP nebo síť v případě metody ANP rozčlenit a vytvořit specializované skupiny rozhodovatelů, jejichž úkolem je stanovit alternativy, identifikovat vhodná kritéria a posoudit jejich vliv.

Modely analýzy obalů dat (DEA) slouží pro hodnocení technické efektivity produkčních jednotek na základě velikosti vstupů a výstupů. Protože vstupů a výstupů, podle kterých příslušné jednotky hodnotíme, muže být více druhu, radí se DEA mezi metody vícekriteriálního rozhodování. Jednotky jsou porovnávány mezi sebou a zjišťuje se, které z nich jsou efektivní a které neefektivní. V případě neefektivních jednotek lze metodou datových obalu zjistit, jak má taková jednotka redukovat své vstupy, popřípadě navýšit své výstupy, aby se stala efektivní. Modely DEA vycházejí z Farrelova modelu pro měření efektivity jednotek s jedním vstupem a jedním výstupem, který rozšířili Charnes, Cooper a Rhodes (CCR) a Banker, Charnes a Cooper (BCC).

Výstupem projektu bude kritická analýza využití výše uvedených metod a jejich aplikovatelnosti na reálné úkoly z praxe. Zároveň bude zkoumání zaměřeno na systematický přístup k volbě vhodných metod při řešení rozhodovacích problémů nebo konfliktních situací. Vytvořená metodika volby vhodných metod by měla být uplatnitelná v praxi oboru podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a veřejné správy a zároveň sloužit dalším výzkumníkům pro lepší orientaci v metodologii vícekriteriálního rozhodování.

Metodika a postup řešení:
Řešení projektu se bude opírat o vlastní aplikaci pokročilých metod vícekriteriálního rozhodování a jejich srovnání s klasickými přístupy či jinými metodologickými postupy. Bude vytvořena databáze reálných ekonomických a manažerských problémů a jejich rozbor z pohledu využití pokročilých a hybridních vícekriteriálních metod rozhodování. Dále budou využita sekundární data v podobě odborných článků a monografií. Východiskem je návaznost na předchozí projekty SGS a dosavadní publikace členů týmu zaměřené na aplikaci MADM metod.

Cílem první fáze výzkumu bude zkoumání dosavadních poznatků k jednotlivým metodám a jejich návaznostem. Dále bude následovat kritická analýza jednotlivých aplikací. Na základě tohoto zkoumání bude vytvořen vlastní postup řešení a aplikací na reálné úlohy. Průběžně budou organizovány schůzky týmu, na kterých budou prezentovány nové poznatky a metodické postupy a zároveň budou pořádány semináře pro členy týmu (studentů magisterského studia). Výstupem projektu budou především vědecké články publikované na vědeckých konferencích a v časopisech.
Podrobnější definice a matematické formulace vybraných metod jsou uvedeny v příloze 1.

Harmonogram řešení:
- Příprava a realizace výzkumného projektu (koncepce řešení, rozdělení úkolů v projektovém týmu, podrobný plán řešení), rozdělení práce jednotlivých členů, leden-únor 2016.
- Získání sběr odborných článků na téma řešení (rešerše a průzkum současného poznání a aplikací různých kombinací metod a jejich řešení, hledání společných znaků řešených úloh, strukturalizace nalezených metodologických řešení a jejich zobecnění), výstupem bude ucelený přehled současného vývoje poznání konkrétních metod a zhodnocení jednotlivých využitelnosti těchto poznatků pro vlastní aplikace a řešení, březen-duben, 2016.
- Aplikace pokročilých metod MADM pro řešení vybraných ekonomických úloh členy týmu. Výstupem budou odborné publikace – příspěvky na konference a jejich prezentace, články do recenzovaných časopisů, duben – srpen, 2016.
- Průběžná příprava odborných článků a jejich prezentace na odborných konferencích, duben – říjen, 2016.
- Zpracování dílčích výstupů v článcích, které budou odeslány do časopisů, rozpracování diplomových prací studentů, září-prosinec, 2016.
- Finalizace výstupů projektu, vyhodnocení dosažených výsledků, zpracování závěrečné zprávy, vyúčtování a uzavření projektu, listopad – prosinec, 2016.

Literatura:
BRANS, Jean-Pierre a Bertrand MARESCHAL. PROMTHEE methods for MCDM Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 216-252. ISBN 978-3642759376.
COOPER, William W., Lawrence M. SEIFORD a Kaoru TONE. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. 2. vyd. New York: Springer, 2006, 492 s. ISBN 978-0387452814.
KEENY, Ralph L. a Howard RAIFFA. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-Offs. 1. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1976, 592 s. ISBN 0521-43883-7.
RAVINDRAN Ravi A. a Abu S. M. MASUD. Multiple Criteria Decision Making. Operations Research and Management Science Handbook. 1. vyd. Ravi A. Ravindran. Boca Raton: CRC Press, 2008, 5-1 - 5.41. ISBN 978-0-8493-9721-9.
ROY, Bernard. The outranking approach and the foundations of Electre methods. Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 155-183. ISBN 978-3642759376.
SAATY, Thomas L. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process. 1. vyd. Pittsburgh: RWS Publications, 1996, 370 s. ISBN 9780962031793.
SAATY, Thomas L. The Analytic Hierarchy Process. 2. vyd. Pittsburg: RWS Publications, 1990, 287 s. ISBN 0962031720.
SAATY, Thomas L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. 1. vyd. London: McGraw-Hill International Book Co., 1980, 287 s. ISBN 9780070543713.
TZENG, Gwo Hshiung a Jin-Jeng HUANG. Multiple attribute decision making: methods and applications. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 9781439861585
Členové řešitelského týmuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Bc. Pavla Brzežková
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Bc. David Havlík
Bc. Jana Homolová
Bc. Daniel Ibrahim
Bc. Veronika Ježková
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. Vojtěch Klézl, Ph.D.
Ing. Jana Klozíková
doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Mgr. Ing. Štěpánka Staňková, Ph.D.
Bc. Nikola Štěpánová
PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.
Bc. Jana Vybíralová
Ing. Karolína Vyvialová
Bc. Lukáš Zálejský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu provedení výzkumu a kritické analýzy pokročilých vícekriteriálních metod a jejich aplikovatelnosti na reálné úkoly z praxe. Zároveň bude zkoumání zaměřeno na systematický přístup k volbě vhodných metod při řešení rozhodovacích problémů nebo konfliktních situací. Vytvořená metodika volby vhodných MADM metod by měla být uplatnitelná v praxi oboru podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a veřejné správy a zároveň sloužit dalším výzkumníkům pro lepší orientaci v metodologii vícekriteriálního rozhodování.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 80 bodů. Dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou zpracovány do těchto forem publikačních výstupů:
• 4 články v recenzovaném časopise (ECON, ER-CEREI, Scientific Papers of the University of Pardubice);
• 2 články v časopise indexovaném v databázi Scopus (Journal o Applied Economic Sceinces, Actual Prolbem of Economics);
• 2 články v časopise indexovaném v databázi ERIH (Forum Scientiae Oeconomia);
• 2 články v impaktovaném časopise (pravděpodobně v databázi Wiley, Journal of B2B, European Journal of Marketing, Journal of Business Economics and Management);
• 16 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencí indexovaných v databázi ISI Web of Knowledge nebo WoS. Přepokládají se tyto konference:
o 27th IBIMA Conference, Milan, Italy (4.-5.5.2016);
o 4th ICMLG Conference, St. Petersburg, Russia (14.-15.4.2016);
o XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice (15.-17.6. 2016);
o 20th EBES Conference, Vienna (září, 2016);
o 17th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2016, Befast, Ireland (1. – 2. září 2015);
o International Conference on European Integration– ICEI 2016, Ostrava, ČR (19. - 20. května 2016);
o IS AHP 2016, London, UK (4. – 7. srpna 2016);
o IDIMT - Interdisciplinary Information and Management Talks, (září 2016);
o International Days of Statistics and Economics, Praha, (září, 2016);
o 12th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2016, Bucharest, Romania, (10. - 11. listopadu 2016);
o 12th MCDA/M Summer School, Recife, Pernambuco, Brazil – 18.– 29. července 2016;
o Podklady pro disertační práce a diplomové práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
39798,-39798,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)29700,-29700,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10098,-10098,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady65128,-63849,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9688,-9688,-
5. Služby119064,-119996,-
6. Cestovní náhrady112282,-112629,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory48440,-48440,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady484400,-
Uznané náklady484400,-
Celkem běžné finanční prostředky484400,-484400,-