Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/122
Název projektuVýzkum a vývoj v oblasti separace odpadních surovin
ŘešitelŽurovec David Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuJedním z celosvětových problémů je neustále zvětšující se množství odpadů, které je nutné určitým způsobem redukovat a zpracovávat. Vzhledem k tomu, že existuje obrovské množství druhů odpadních surovin, je projekt zaměřen na oblast separace, zpracování, dopravy a skladování jemných kovoodpadů, které se nacházejí v sypké formě. Typickým příkladem jsou drcené elektro spotřebiče nebo elektro odpad, které jsou složeny z nejrůznější materiálových skupin jako jsou například plasty, ocel, hliník, měď, papír, pryž, barva ap. Vědeckovýzkumným cílem je nalézt nejefektivnější způsoby separace, zpracování, dopravy a skladování těchto jednotlivých materiálů. Dalším krokem vědeckého bádaní bude hledání možností využití jednotlivých materiálových složek.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Kateřina Urbanová
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je návrh a realizace separačního standu, na který budou navazovat další dopravní a skladovací technologie. Separační stand by měl být uzpůsoben pro různorodé drcené materiály. Výsledky z navržené technologie by měly naplnit plánované publikační a fyzické identifikátory.

Harmonogram:
1. čtvrtletí 2016: Průzkum trhu a seznámení se s problematikou
2. čtvrtletí 2016: Návrh a realizace měřícího standu
3. čtvrtletí 2016: Dokončovací realizace a demonstrační měření
4. čtvrtletí 2016: Zpracování výsledků měření a jejich prezentace

Plánované výsledky projektu:
1x Funkční vzorek (Gfunk)
1x Recenzovaný obborný článek-Scopus
1x Článek ve sborníku (D)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady50000,-47248,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek41000,-36356,-
5. Služby15000,-36172,-
6. Cestovní náhrady14800,-5909,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21200,-21200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-10115,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady212000,-
Uznané náklady212000,-
Celkem běžné finanční prostředky212000,-212000,-