Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/121
Název projektuVýzkum znečišťování ovzduší a vod s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a speciálních analytických metod
ŘešitelŠutarová Petra Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci řešení SGS v předchozích letech a v rámci projektu VaVPI CZ.1.05/2.1.00/03.0100 (Institut environmentálních technologií – IET) byly pořízeny bezpilotní letecké systémy (UAS) pro měření vertikálních profilů veličin, které charakterizují přízemní vrstvu atmosféry. Jedná se o bezpilotní letoun s nosností cca 1 kg Stalker – výsledek práce studentů, který je schopen měřit koncentrace aerosolu, koncentrace oxidu uhelnatého, teplotu a vlhkost. Letoun byl úspěšně zalétán na jaře letošního roku. Pro snadnější ovládání byl v rámci řešení SGS 2015 zalétán a částečně vybaven obdobnou elektronikou bezpilotní padákový kluzák s nosností cca 0,5 kg. Dále byla pořízena bezpilotní vzducholoď o nosnosti cca 1 kg. V rámci projektu IET je provozována bezpilotní vzducholoď s nosností 15 kg. V příštím roce budou všechny bezpilotní prostředky (letoun, motorový padákový kluzák a bezpilotní vzducholoď) vybavovány dalšími čidly pro měření kvality ovzduší a bude prováděn výzkum automatizovaných systémů řízení těchto prostředků ve spolupráci s Katedrou telekomunikační techniky FEI. Předpokládáme vytvoření 2 funkčních vzorků zařízení pro měření vertikálních profilů znečištění ovzduší a zapojení studentů do měření pomocí bezpilotní vzducholodi. Kromě toho byla v roce 2015 vybavena Laboratoř ochrany vod a zahájeno vzorkování mechů pro účely biomonitoringu. Předpokládáme, že v rámci studentských prací bude dokončena analýza uvedených vzorků, a to metodami atomové absorpční spektrometrie, neutronové aktivační analýzy, případně dalšími metodami. Výsledkem bude rozložení vybraných znečišťujících látek v příhraničním regionu Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství s cílem verifikovat výsledky modelování prováděného v Laboratoři GIS. Budou zahájeny práce na zhodnocení příčin znečišťování ovzduší v tomto regionu a oceňování případných opatření pro zlepšení kvality ovzduší.

Členové řešitelského týmuBc. Zuzana Fedičová
Bc. Klára Felgenträgerová
Bc. Tereza Havlíčková
Ing. Daniel Hladký
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Ing. Aneta Svozilíková Krakovská
Bc. Lucie Lakomá
Bc. Adriana Loseová
Ing. Irena Pavlíková
Ing. Martin Pova
Ing. Filip Radkovský
Ing. Michal Režný
Ing. Eva Samcová
Bc. David Šimek
Martina Šindelářová
Bc. Ondřej Smolen
Ing. Petra Šutarová
Ing. Vladislav Svozilík
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Adam Zelenka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení projektu bude další vývoj bezpilotního leteckého systému na bázi padákového kluzáku, vybaveného čidly, komunikačním a datovým přenosem pro měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, vývoj bezpilotního leteckého systému na bázi vzducholodi vybavené čidly, komunikačním a datovým přenosem pro měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, měření a odběr vzorků atmosférického aerosolu. Předpokládají se 2 vystoupení studentů v AJ na zahraniční mezinárodní konferenci a 2 funkční vzorky UAS pro měření vertikálních profilů veličin, charakterizujících atmosféru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25460,-25460,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19000,-19000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6460,-6460,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady80000,-37494,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek49340,-23885,-
5. Služby39100,-85041,-
6. Cestovní náhrady62200,-84220,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32900,-32900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady329000,-
Uznané náklady329000,-
Celkem běžné finanční prostředky329000,-329000,-