Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/120
Název projektuAnalýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech
ŘešitelSzeligová Natálie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt bude řešen v návaznosti na téma disertační práce odpovědného řešitele „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“. Projekt bude zaměřený na průzkum, vyhodnocení aktuálního stavu a stupně evidence brownfields v malých obcích a městech především Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Malou obcí či městem je míněno to administrativní území, které má počet obyvatel do 10 000. Z výsledků vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR zpracovanou agenturou CzechInvest vyplývá, že 73,7% brownfieldů se nachází na území malých obcí a měst, proto je výzkum orientován na tento prvek. Průzkum bude orientován na sledování ploch označených jako jev 4 a jev 64 (přílohy č.1 prováděcí vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti stavebního zákona), které se právě výše zmíněných oblastí dotýkají a tvoří spolu s jevy 16 a 66 matici pro popis struktury území, zahrnující lokality brownfieldů. Současně bude sledována evidence a aktualizace dat o těchto územích ve veřejných databázích. Nedílnou součástí výzkumu pak bude zacílení na propojení těchto údajů. V současné době bývá kladen důraz na kvalitu a vysokou úroveň zaznamenání, začlenění a popis brownfieldů ve strategických, plánovacích a jiných dokumentech velkých měst, malá města bývají v tomto ohledu opomíjená, protože zpravidla nedisponují dostatečnými prostředky na provedení těchto úkonů.
Problematikou brownfieldů v územním plánování se zabývalo již několik autorů (uvedených dále v citacích cizích prací) a to jak z České republiky, tak ze zahraničí (Ferber, 2002). Zpravidla se jednalo o práce zabývající se zpracováním metodiky struktury dat pro inventarizaci brownfieldů (i v malých obcích a městech) a poukázáním na nedostatky v propojení těchto dat s územně plánovacími podklady, strategickými dokumenty, aj. (Bergatt Jacskon, 2011) tvrdí, že jednou z příčin této situace je nutnost mezioborové komunikace jednotlivých odborů úřadů, která bývá zpravidla nedostatečná.
Potřebnost projektu vychází z dosud neprovedené synchronizace jednotlivých databází a dokumentů. Dosavadní studie se zabývají touto problematikou pouze okrajově a poskytují zpravidla teoretický metodický návod.

Citace cizích prací:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů [online]. CzechInvest, 2008 [cit. 01-12-2015]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-595.pdf
BERGATT JACKSON, Jiřina, VOTOČEK, Jan. Metodika inventarizace brownfieldů v úrovni ORP [online]. Praha: IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2010 [cit. 1-12-2015]. Dostupné z: http://www.usti-nad-labem.cz/files/Metodika.pdf
BERGATT JACKSON, Jiřina. Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje. In: Člověk,stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. s. 7-23. ISBN 978-80-01-04753-8.
ENDEL, Stanislav, BERÁNKOVÁ, Eva. KUDA, František. Possibilities of mathematical modeling utilization in brownfield regeneration effeciency assessment. In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. pp. 149-154. ISSN 16609336.
FERBER, U., GRIMSKI, D. Brownfields and redevelopment of urban areas. A report from the contaminated land rehabilitation network for environmental technologies. Vienna: Federal Environment Agency Austria, 2002,s.145.
FERBER, U., TOMERIUS, J. "Brownfield Redevelopment: Strategies and Approaches in Europe and the United States", in OECD, Private Finance and Economic Development: City and Regional Investment, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264034860-7-en
GREMLICA, Tomáš, ŠTÍPKOVÁ, Renáta, NOVÁK, Josef. Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR (metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů) [online]. Praha: Ústav pro Ekopolitiku, o.p.s., 2003. [cit. 1-12-2015]. Dostupné z: http://www.ekopolitika.cz/images/stories/brownfields/metodika_brownfields.pdf
HOŘICKÁ, Jana. Brownfields v územním plánování. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. s. 31-36. ISBN 978-80-01-04538-1.
JÁČ, I., HLÍNOVÁ, H., MARŠÍKOVÁ, K., SYROVÁTKOVÁ, J., ŽUKOVÁ, H. Metodika pro revitalizaci brownfields. Zpracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WB -13-04 Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje. Liberec: VÚTS Liberec, 2006. 55 s. ISBN 9788023976397.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOTOČEK, Jan. Aplikace postupu pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli na obce Moravskoslezského kraje. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2011, strany 75-82. ISSN 1213-1962.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOJKOVSKÁ, Daniela, MACEČKOVÁ, Barbora. Brownfields in the area of small municipalities. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013. Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 5]. Volume I, STEF92 Technology Ltd., 2013, strany 155-160, 978-619-7105-04-9.
VOTOČEK, Jan, VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Návrh struktury dat pro pasportizaci brownfields se zaměřením na malé obce. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2011, strany 83-88. ISSN 1213-1962.

Přehled použitých metod:
Při řešení projektu budou využity následující metody:
-Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých databází, jejich vzájemné porovnání, apod.
-Kritická analýza – uplatnění při vyhodnocení současného stavu evidence brownfieldů
-Shluková analýza (použití algoritmu k-means) – umožňuje klasifikaci objektů (resp. obcí), které je následně rozdělí na základě několika stanovených parametrů do skupin
-Komparace – porovnání úrovně evidence jednotlivých databází
-Terénní průzkum – uplatnění při doplňování údajů o současném stavu brownfieldů

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Ing. Natálie Szeligová – student, hlavní řešitel projektu
Ing. Marek Teichmann – student, vlastní řešení projektu SGS
Bc. Michal Faltejsek – student, vlastní řešení projektu SGS
Bc. Stanislav Kašpar – student, vlastní řešení projektu SGS
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. – metodické vedení v problematice brownfieldů
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. – školitel hlavního řešitele projektu

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:
TEICHMANN, Marek a František KUDA. Možnosti využití odpadních vod v domech, bytech a v průmyslu. Časopis Vytápění, větrání, instalace, 3/2014, strany72-75, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014, ISSN 1210-1389. (publikace Jsc)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, SRYTR, Petr and Frantisek KUDA. Water Construction in Undermining or Otherwise by Urbanization adversely Affected Environment. Perspectives in Science Journal. New York, USA: Elsevier B. V. ISSN 2213-0209. In Press. (publikace Jsc)
TEICHMANN, Marek and Jiri KUCERA. The issue of brownfields on the example of the use the area of the old sewage treatment plant Ostrava -Privoz. FURDIK, Juraj, Rostislav ONDRUS et al.MobEx 2013-2014 -water and city -brownfields. 1st ed. Cracow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, pp 111-117. ISBN 978-83-7490-767-5. (kapitola v knize C)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Regeneration of Technical Installation in Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
TEICHMANN, Marek, KUDA, Frantisek and Zbynek PROSKE.Emergency Supply of drinking water. Applied Mechanics and Materials.Stafa -Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., Vols. 580-583 (2014): pp 2346-2349. ISSN: 16609336. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.580-583.2346 (publikace D)
TEICHMANN, Marek and Frantisek KUDA. Risk Analysis in Water Management. Applied Mechanics and Materials.Stafa -Zurich, Switzerland: Trans Tech Publication Ltd., Vol. 737 (2015): pp 668-671. ISSN: 16609336. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.737.668 (publikace D)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Identification of Technical Installations in Brownfields Depending on Type of Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press (publikace D)
TEICHMANN, Marek, BESSONOV, Alexey and Frantisek KUDA. Methods of recovery technical equipment of the city by using new trends.Eko-Potentsial. Yekaterinburg, Russia: Izdateľstvo UMTS UPI,Vol. 4(2014): pp 76-80. ISSN 2310-2888.
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek and Frantisek KUDA. The Possibilities of New Utilization of Brownfields, with a Focus on Technical Infrastructure. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, WERNEROVA BERANKOVA, Eva, TEICHMANN, Marek. Bekannten und unbekannten religiösen Gebäuden in Karvina. In: 20. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2015, Kirchenbauten und Stadt am 5. Juni 2015. Karlovy Vary: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2015. s. 109-115. ISBN 978-80-87438-62-6.
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek. Weaknesses of buildings for water supply. In: Construction Maeconomics Conference – 21.10.2015, CTU in Prague. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05641-7.
SZELIGOVÁ, Natálie, ENDEL, Stanislav, FURDÍK, Juraj. Inventarizace a analýza brownfields na území města Karviná. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník 15. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 41-48. ISSN 1213-1962.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Faltejsek
Bc. Stanislav Kašpar
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Natálie Szeligová
Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:
Cílem projektu bude kritická analýza aktuálního způsobu evidence brownfieldů v jednotlivých databázích a dokumentech a následné vyhodnocení jejich vzájemných vztahů a vazeb. U zjištěných formálních, věcných a obsahových neefektivit budou stanoveny návrhy na řešení těchto nedostatků.

Rozsah prací:
V rámci provádění průzkumu a zajišťování potřebných dat bude osloveno nejméně 10 obcí především Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Dále bude vzorek tvořen obcemi, u kterých budou zkoumány dokumenty veřejně dostupné na stránkách obce bez přímého oslovení. Předpokládaný počet obcí takto zpracovaných bude 10-15 v součtu za oba kraje. Tento počet je třeba chápat jako minimální. V průběhu řešení projektu bude jejich počet pravděpodobně navýšen.

Harmonogram:
03/2015 - 05/2015 Sběr dat, terénní průzkum (legislativa, územně plánovací podklady, strategické dokumenty, konzultace s vedením municipalit, aj.)
04/2015 – 06/2015 Kritická analýza - zpřehlednění získaných dat
06/2015 – 08/2015 Doplnění údajů (konzultace) a vyhodnocení dat
02/2015 – 10/2015 Návrh konkrétních opatření vyplývajících z provedených průzkumů
10/2015 – 11/2015 Navržení metodiky sjednocení databází a dokumentů
12/2015 Vyhodnocení projektu SGS

Výsledky:
Výsledky projektu SGS reflektující stanovené cíle budou publikovány ve formě článků na mezinárodních konferencích evidovaných v databázi SCOPUS (2xD):
-2nd ICCASCE 2016 International Conference of Civil, Architectural, Structural and constructional Engineering
-16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016)

a v časopisech evidovaných v databázi SCOPUS (2x Jsc):
-JEAS: Journal of Engineering and Applied Sciences
-Architektúra a Urbanizmus nebo Urbani izziv.

Výsledky projektu budou rovněž představeny na zahraniční konferenci v Polsku: CLC 216 Landscape as impulsion for culture: Research, Perception & Protection: June 29- July1, 2016, Cracow, Poland.

Výsledky a výstupy projektu budou následně využity pro zpracování disertační práce studentky Ing. Natálie Szeligové (téma: „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“), které budou významným podkladem pro zpracování tezí a disertační práce. Navrhovaný projekt rovněž navazuje na téma disertační práce studenta Ing. Marka Teichmanna (téma: "Modelování a optimalizace spolehlivosti vybraných městských kritických infrastruktur"), který se v rámci navrhovaného projektu bude zabývat formální, obsahovou a věcnou úrovní údajů vztahujících se k technické infrastruktuře v jednotlivých zkoumaných dokumentech. Výsledky projektu napomohou také při zpracovávání diplomových prací studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Městské stavitelství a inženýrství Bc. Michala Faltejska a Bc. Stanislava Kašpara, jejichž práce bude orientována na problematiku brownfieldů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia81000,-81000,-
3. Materiálové náklady1000,-968,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby44800,-41616,-
6. Cestovní náhrady10000,-13216,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15200,-15200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady152000,-
Uznané náklady152000,-
Celkem běžné finanční prostředky152000,-152000,-