Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/119
Název projektuMožnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje
ŘešitelNiemiec Bohuslav Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je problematika postupu řešení debarierizace veřejného prostranství a celkové prozkoumání a zkonkretizování vybraných veřejných prostorů. Problematika se týká nejenom veřejného prostoru z pohledu architektonického a urbanistického, ale opírá se sociologická hlediska. Otázka veřejného prostranství je velmi aktuálním tématem a nabízí možnosti zkoumání ve vztahu klasifikace jejich funkčnosti, přístupnosti, správnosti aktuálnosti s ohledem na českou právní legislativu a další.

Veřejné prostranství je definováno zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízením), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 34 veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy slouží obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejný prostor (veřejná prostranství) tvoří nedílnou součást urbanizovaného území, které je volně přístupné a kde se mohou lidé scházet a společně trávit čas. Právě kvalitu veřejných prostranství, kterou lidé vnímají při jejich užívání, ovlivňuje aktuální legislativní úprava a tak se můžeme setkat se situací, kdy část veřejného prostoru řešeného v době platnosti jiné právní úpravy vůbec nebo částečně neodpovídá stávající právní úpravě. Tyto situace, z nich vyplývající nejasnosti a chyby, ve svém konečném důsledku často znemožňují pohodlné, bezpečné a bezbariérové užívání veřejných prostor obcí a měst. Kvalita veřejných prostranství, kterou lidé vnímají při jejich užívání, je odvozena od jednotlivých řešení daného území, jenž se pak řídí platnými předpisy. Právě proto by jim měla být věnována náležitá pozornost. Na druhé straně, právní úprava musí vycházet z uživatelských požadavků tak, aby byla zvýšena bezpečnost a kvalita pohybu zejména osob se zrakovým a pohybovým postižením. Pokud bude docházet k častým změnám právních předpisů a norem, bude to vždy vést k větší bezpečnosti uživatelů cílových skupin? Jak naložit se stávajícími úpravami, které nebudou vyhovovat novým požadavkům? Jak tento stav bude vnímán nevidomými uživateli? A jsou vždy potřebné a tím pádem bezpečné bezbariérové úpravy veřejných prostranství?

Náš výzkum bude proto zaměřen na hledání sporných míst (ve vztahu vytvářeného prostředí a uživatelů, ve vztahu právního a normového prostředí) a sledování vývoje změn bezbariérových úprav vnějšího prostředí v českém právním prostředí a navazujících českých technických norem doplněný o srovnání s právní situací této problematiky v evropském kontextu (především v návaznosti na Slovensko a Polsko). Jestliže hovoříme o srovnání a eventuálním přijímání požadavků stávajících evropských a mezinárodních norem (EN, ISO), můžeme si položit další otázku použitelnosti požadavků na bezbariérové prostředí v českém kontextu.

BS 8300: Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people Code of Praktice

ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha

BY ROSS ATKIN. Sight line: designing better streets for people with low vision. 1. vyd. London: Helen Hamlyn Centre, Royal College of Art, 2010. ISBN 9781907342288.

Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment. (Bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené - Projektční manuál pro bezbariérové prostředí), Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005.

Guidance on the use of tactile paving surfaces. (Návod na aplikaci hmatných povrchů), Ministerstvo dopravy Velké Británie, 2011.

TP 10 /2011. Technické podmienky navrhovanie debariezačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Bratislava: Slovenská správa ciest, 2011.

Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum BS 8300: Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people Code of Practice, DIN 18040-3:2014.

Přehled použitých metod:

Metody výzkumu budou založeny na kombinaci metody pozorování (sběr dat, analýza) s teoretickým přístupem vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí.
Další uplatněné metody při řešení projektu:
• SWOT analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých legislativních požadavků na veřejné prostory a jejich vnitřní vazby.
• Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení návaznosti aktuální legislativy na předešlé (starší) právní úpravy jednotlivých veřejných prostorů, apod.

Členové řešitelského týmu:

Ing. BOHUSLAV NIEMIEC - bohuslav.niemiec@gmail.com, bohuslav.niemiec.st@vsb.cz
Ing. DIANA ORSÁKOVÁ - Diana.Orsakova@seznam.cz, diana.orsakova.st@vsb.cz
Mgr. Ing. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ - alzbeta.bi@seznam.cz, alzbeta.bilkova.st@vsb.cz
Ing. PETRA KOCUROVÁ – petulkakocurova@gmail.com, petra.kocurova@vsb.cz

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. Bohuslav Niemiec je studentem kombinované formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Jeho disertační práce - Metody debarierizace veřejného prostranství, úzce souvisí s touto problematikou.
Ing. Diana Orsáková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Adaptabilita vnějšího prostředí jako stabilizační činitel kvality bydlení souvisí s problematikou řešenou v rámci daného výzkumu a lze tedy předpokládat další využití výstupů (především analýzu související legislativy ČR a porovnání se zahraničím).
Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování (především analýzu související legislativy ČR).
Ing. Petra Kocurová je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování.
Zapojením školitelky Ing. Renaty Zdařilové, Ph.D. bude zajištěn odborný náhled a intenzivní konzultace dopomohou plnohodnotnému vyhodnocení zkoumaných jevů, jejich vzájemných interakcí a vlivů.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

Bílková, A., Niemiec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Case study for solution of Ostrava-Svinov transfer junction aimed at movement and orientation of blind and visually impaired people: International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:15 Issue: 06 ISSN: 2077-1185- přijato v recenzním řízení (prosinec 2015)

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Case study of the solution to barrier-free accessibility of the cultural-social centre in the former industrial area of Lower Vítkovice in Ostrava: International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:15 Issue: 06 ISSN: 2077-1185- v recenzním řízení (prosinec 2015)

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Barrier-free use of transport interchanges - The First International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering (ICCASCE 2015)- přijato v recenzním řízení, čekání na vypublikování (únor 2016)

Bílková, A., Niemec, B., Orsáková, D., Zdařilová, R.: Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava - The First International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering (ICCASCE 2015)- přijato v recenzním řízení čekání na vypublikování (únor 2016)

Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Petra Kocurová
Ing. Bohuslav Niemiec
Ing. Diana Hrabinová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je definování podmínek navrhování veřejného prostranství ve spojitosti s vývojem daného právního prostředí. Důležitými faktory v této oblasti jsou kontinuita legislativního prostředí a specifika pro dané regiony. Následně budou stanovena a prozkoumána vybraná veřejná prostranství se specifikaci dopadu legislativního vývoje na jejich stávající či budoucí stav. Dílčím cílem výzkumu je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že v regionech, kde byl větší důraz na vývoj legislativního prostředí, docházelo k rychlejším a efektivnějším změnám daného veřejného prostranství v návaznosti na kvalitu života obyvatel. Výsledky výzkumu budou použity pro vypracování tezí dizertačních prací řešitelského týmu.

Časový harmonogram projektu:

únor 2016 – březen 2016:
Sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací; terénní pozorování, vydefinování hodnotících indikátorů a jejich separace; stanovení míry vlivu jednotlivých indikátorů, příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci.

duben 2016 - červenec 2016:
Zpracování grafických výstupů; příprava článku na konferenci.

srpen 2016 - listopad 2016:
Příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum.

prosinec 2016:
Závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu.

Výsledky:

- 2x článek ve sborníku evidovaného v databázi SCOPUS
Aktivní účast: Scientific Conference SGEM Vienna 6 – 9.4. 2016
Případně: ICME 2016 – IX. International Conference on Municipal Engineering nebo
8th International Conference on Sustainable Development and Planning

- 3x článek v časopise Jsc
The International Journals of Engineering and Sciences (IJENS), Rawalpindi, Pakistan
Případně: Architektúra a Urbanizmus nebo Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-31864,-
6. Cestovní náhrady15000,-23136,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-