Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/116
Název projektuVícestupňová optimalizace vybraných ekonomických procesů za nejistoty
ŘešitelHančlová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumu1. Předmět výzkumu v rámci projektu
V současné době se ekonomické subjekty snaží řídit a optimalizovat probíhající ekonomické procesy, které v konkurenčním a turbulentním tržním prostředí jsou ovlivněny dalšími faktory nejistoty a tudíž je nezbytné při modelování těchto procesů zahrnovat rizika nebo neurčitost. Snaha o systémové a dynamické vyjádření vazeb mezi probíhajícími ekonomickými procesy vyžaduje využívat vícestupňové optimalizace, které vycházejí z vývoje ekonomických procesů v čase (dynamická optimalizace) nebo sledování těchto procesů v prostorové síti (prostorová optimalizace). Optimalizace ekonomických procesů může být zkoumána v průmyslové firmě, bankovních institucích, ale i odvětvových sektorech národní ekonomiky.
Klíčovým předmětem zkoumání předloženého projektu jsou je optimalizace vybraných ekonomických procesů pomocí vícestupňových modelů za podmínek rizika nebo neurčitosti tj. za nejistoty. Hlavní předmět výzkumu je rozdělen do 3 částí:
• P1 - Dynamická optimalizace výrobního portfolia průmyslového podniku se zahrnutím obchodování s emisními povolenkami za neurčitosti.
• P2 - Průřezová a dynamická optimalizace efektivního chování bank a bankovních sektorů zemí visegradské čtyřky (V4) za účelem hodnocení efektivnosti a změny souhrnné produktivity za rizika.
• P3 - Průřezová a dynamická optimalizace efektivního chování firem v odvětvích evropských národních ekonomik za účelem zjištění rozdílů ve vývoji jejich efektivnosti a produktivity v důsledky používání rozdílného portfolia (struktury) informačních technologií.

Současný stav řešení a strukturované rešerše
Předložený návrh SGS projektu navazuje na projekty:
1. Modelování efektivnosti produkčních jednotek v bankovním a ICT sektoru pomocí analýzy obalu dat a odhadu stochastických mezí (SP2014/146), kde byly řešeny základní modely neparametrického přístupu – Data Envelopment Analýzy (DEA) pro oblast bankovnictví a základní modely parametrického přístupu, které modelují stochastické meze - Stochastic Frontier Method (SFM) pro oblast ICT
2. Hodnocení efektivnosti finančních a ekonomických procesů pomocí DEA a SFA s možností zahrnutí rizika (SP2015/117), kde byly řešeny již některé složitější struktury DEA modelů – network DEA a IDEA. Převážně pak docházelo k analýzám týkajících se rozkladů efektivnosti za pomoci DEA modelů (technická, alokační a nákladová efektivnost). Pro lepší porozumění řešení efektivnosti v čase byl použit klasický Malmquist index a jeho rozklady změnu efektivní hranice nebo vlivem technického pokroku.
Předložený návrh SGS projektu navazuje na minulé projekty, avšak přidaná inovace spočívá v rozšíření modelů na vícestupňové optimalizace za rizika nebo neurčitosti. Vícestupňová optimalizace je vymezena prostorově nebo časově.
Současný stav řešení pro jednotlivé dílčí oblasti zkoumání:
P1 - optimalizace výrobního portfolia je tradičně využívanou optimalizační úlohou v podnikové praxi. Nejčastěji je využíván statický přístup, kdy je optimalizace realizována pouze pro jedno období, a tedy bez zachycení vývoje sledovaných proměnných. Využitelnost modelu pro strategické řízení může zvýšit zahrnutí více rozhodovacích období do modelu – tzv. vícestupňový model pro optimalizaci portfolia výrobků (Gabby, 1979). Díky dynamice trhů, na kterých se firmy pohybují, by předpoklad určitosti vstupních dat byl přílišným zjednodušením. Mnoho faktorů je ovlivněno v lepším případě rizikem, v horším dokonce nejistotou. Způsoby, jak řešit neurčitost ve vícestupňových modelech, přehledně zachycuje Mula et al. (2006). V projektu bude využit přístup, ve kterém jsou neurčité vstupy definovány pomocí fuzzy množin (Fiedler et al., 2010). Model bude navržen pro průmyslové firmy v EU, které jsou nuceny obchodovat s emisními povolenkami opravňující vypouštět do ovzduší emise oxidu uhličitého. Do této chvíle bylo obchodování s povolenkami s fuzzy vstupy realizováno pouze pro statické (jednostupňové) modely, viz např. Zapletal (2015a, 2015b). Výstupem této části projektu bude tedy navržený vícestupňový fuzzy model optimalizující výrobní portfolio maximalizující celkovou marži průmyslové společnosti obchodující s emisními povolenkami. Model bude verifikován na reálných datech vybraného hutního podniku.
P2 - Průřezová a dynamická optimalizace efektivního chování bank a bankovních sektorů
Optimalizace hodnocení jakýchkoli jednotek je velmi složitou záležitostí. Existuje mnoho různých metod, jak k danému tématu přistoupit. Jednou z velmi populárních metod pro hodnocením technické efektivity chování produkčních jednotek systému metoda datových obalů – DEA (Data envelopment analysis). Tato metoda vychází z Farrellova modelu (Farrell, 1957) pro měření efektivity jednotek s jedním vstupem a jedním výstupem. Tuto metodu posléze rozšířili ve svých prací Charnes, Cooper a Rhodes (1962) a Banker, Charnes a Cooper (1984). Základní modely této metody byly využity při řešení efektivnosti v oblasti bankovnictví pro Višegrádskou skupinu. Vzhledem k tomu, že tyto modely dávají pouze statický přehled o efektivnosti, rovněž ve většině provedených analýzách bylo využito Malmquist productivy indexu (Fare et al. 1992) pro možnost sledování vývoje efektivnosti. Vzhledem k tomu, že bankovnictví je velmi složitou oblastí, rovněž bylo využito možnosti rozkladu efektivnosti a i vývoje efektivnosti (Fare et al, 1994) na své podsložky. Dosavadní práce tedy přinesla pochopit situaci jak v čase, tak i prostoru, kdy jsou mezi sebou porovnávány země zmíněné Visegrádské skupiny – Chytilová a Hančlová (2015). Také došlo k lepšímu pochopení vstupů a výstupů pro dané modely, kdy byly provedeny analýzy k alternativním výstupům bank.
Výstupem tohoto projektu bude navázat na současné znalosti a snažit se vylepšit model pro bankovnictví ve Visegrádské skupině, aby lépe odráželo její stav. K tomuto účelu by měly sloužit rozšířené modely DEA, které byly okrajově již vyzkoušeny v předešlém projektu – network DEA, IDEA, fuzzy DEA. Vzhledem k novým možnostem využití network DEA, bude snaha o rozšíření stávajících metod pro měření dynamického sledování efektivnosti i pro tyto modely. Během minulého projektu rovněž došlo k diskuzi nad možností využití i jiných TFP indexů pro analyzování vývoje efektivnosti, než je populární Malmquist index. Na základě těchto diskuzí bude tedy probíhat studium a následná aplikace alternativních indexů - Hicks-Moorsteen index, Färe-Primont index, Fisher index, Törnqvist index apod., rovněž doprovázena jejich rozklady. Výsledky pak budou porovnávány s Malmquist indexem a bude statisticky zkoumáno, který z indexů poskytuje nejlepší informace pro dané prostředí.
P3 - Průřezová a dynamická optimalizace efektivního chování firem v odvětvích evropských národních ekonomik
Vliv informačních a komunikačních technologií na ekonomický růst a produktivitu ekonomik je faktem potvrzeným v mnoha empirických studiích. Vliv ICT jako kapitálového vstupu na eficienci se kvantifikuje pomocí produkčních funkcí, které mohou být aplikovány na různé stupně produkčních jednotek (ekonomiky, sektory ekonomik, podniky). Další oblast výzkumu vlivu ICT na ekonomiku, definovanou např. v OECD (2004), je představován analýzou eficience ICT sektorů, viz Manďák (2015a, 2015c). Další možností analýzy je zkoumat přínos ICT v jiných sektorech ekonomiky, než je ICT sektor, viz např. Thompson and Garbacz (2007) nebo Mouelhi (2009). V neposlední řadě je možno analyzovat úroveň podnikovou, pro kterou jsou dostupná data z výzkumu využívání ICT v podnikatelské sféře. Výstupem projektu bude zjištění zajímavých souvislostí, souvisejících s využíváním ICT v podnikatelské sféře ve vztahu ke zvýšení efektivnosti za použití kombinace analýzy stochastických mezí (SFA) v kombinaci s různými metodami data miningu pro dolování znalostí z dat.

Literatura
BANKER, R.D., CHARNES, A., COOPER, W.W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA. Management Science. 1984, 30(9): 1078-1092.
FÄRE, R., GRIFELL-TATJÉ, E., GROSSKOPF, S., LOVELL, C.A.K.. Biased technical change and the Malmquist productivity index. Scandanavian Journal of Economics. 1997, 99(1):119-127.
FÄRE, R., S. GROSSKOPF and D. MARGARITIS. Productivity growth and convergence in the European Union. Journal of Productivity Analysis. 2006, 25: 111-141.
FARRELL, M.J.. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society A. 1957, 120(3): 253-290.
FIEDLER, M. NEDOMA, J., RAMÍK, J., RHON, J. and K. ZIMMERMAN. Linear Optimization Problems with Inexact Data. New York: Springer, 2006. ISBN SBN 978-0-387-32698-6.
GABBY, H. Multi-stage production planning. Management Science, 1979, vol. 25, pp. 1138-1148.
HANČLOVÁ, J., CHYTILOVÁ, L. The impact of inclusion of non-traditional activities on efficiencies in European banking industry using the CCR-I model. In : Strategic Management and its Support by Information Systems 2015 : proceedings of the 11th international conference : May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 208-220.
CHARNES, A., COOPER, W.W. Programming with linear fractional functional. Naval Research Logistics Quarterly. 1962, 9(3-4): 181-185.
CHARNES, A., COOPER, W.W., RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978, 2(6): 429-444.
CHYTILOVÁ, L. Analysis of Bank Efficiency: An Application of DEA Approach in the Czech Commercial Banks. In Mathematical Methods in Economics, MME 2014 : 32nd international conference : September 10-12, 2014, Olomouc, Czech Republic : conference proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014, s. 118 - 123.
CHYTILOVÁ, L. Analysis of the Czech commercial bank effciency with the use of fuzzy-DEA approach. In Managing and Modelling of Financial Risks : 7th international scientific conference : proceedings : 8th-9th September 2014, Ostrava, Czech Republic. [Part I-III]. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2014, s. 291-298.
CHYTILOVÁ, L., HANČLOVÁ, J. An application of input-oriented CCR model and the Malmquist productivity index for measuring the development of the bank efficiency in the Visegrad group. In : Mathematical Methods in Economics, MME 2015 : 33rd international conference : conference proceedings : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. Plzeň : University of West Bohemia, 2015, s. 291-297.
MANĎÁK, Jan. An Evaluation of Production Efficiency of ICT Sectors in the EU: A Stochastic Frontier Approach to Malmquist Productivity Index. IDIMT-2015 : Information Technology and Society Interaction and Interdependence : 23rd Interdisciplinary Information Management Talks : Sept. 9-11, 2015a, Poděbrady, Czech Republic.
MANĎÁK, Jan. Determinants of ICT Contribution to Economic Growth. MEKON 2015 : the CD of participants' reviewed papers from 17th international conference.Ostrava, VŠB-Technical University of Ostrava, 2015b.
MANĎÁK, Jan. Production efficiency of ICT sectors in the EU: A stochastic frontier analysis approach. Proceedings of the 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015c.
MOUELHI, Rim Ben Ayed. Impact of the adoption of informmation and communication technologies on firm efficiency in the Tunisian manufacturing sector. Economic Modelling, 2009, vol. 26, p. 961-967.
MULA et al. Models for production planning under uncertainty. A review. International Journal of production economics, 2006, vol.103, pp. 271-285.
OECD. The economic impact of ICT: measurement, evidence and implications. Paris: OECD, 2004. ISBN 92-640-2103-5.
THOMPSON JR., Herbert G. and Christoper GARBACZ: Mobile, fixed line and Internet service effects on global productive efficiency. Information Economics and Policy, 2007, vol. 19, p. 189-214.
ZAPLETAL, F. Emission management of a steel company: Fuzzy expected value approach. In Proceedings: Mathematical Methods in Economics 2015 Conference, 2015b. Cheb, Czech Republic.
ZAPLETAL, F. Fuzzy Optimization of Industrial Companies' Profit under Environmental Factors. In Proceedings: Strategic Management and its Support by Information Systems 2015 Conference, 2015a. Uherské Hradiště, Czech Republic.

Metodika postupu řešení, vstupní data, časový harmonogram - uvedeny v příloze.

Členové řešitelského týmuBc. Pavel Bittner
Bc. Tomáš Chmiel
Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Bc. Salina Fatemi
Bc. Ondřej Franek, BA
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Bc. Martin Janiczek
Bc. Jiří Krettek
Bc. Veronika Kubáčková
Ing. Jan Manďák, Ph.D.
Bc. Pavel Říha
prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Mgr. Jana Závacká
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl Projektu
Hlavním cílem projektu je navrhnout a optimalizovat vícestupňové efektivní chování ekonomických subjektů za rizika a neurčitosti. Hlavní cíl se dělí na 3 dílčí cíle:
P1- navrhnout a ověřit dynamický vícestupňový fuzzy optimalizační model maximalizující celkovou marži hutního podniku.
P2 – porovnat hodnocení efektivnosti v oblasti bankovnictví pro vícestupňové modely DEA pomocí nově vytvořeného indexu pro měření vývoje efektivnosti v čase a porovnat výsledky s alternativními indexy TFP. Zkoumat vliv rizikových faktorů na získané výsledky.
P3 – porovnat chování shluků odvětvových sektorů získaných na základě dolování informací o používání informačních a komunikačních technologií v síti národní ekonomiky.

Specifikace výstupů výzkumu

Publikace vydané 2016:
Mandak – MEKON 2016, Analysis of ICT usage in Sectors of the Czech Economy, termín zaslání – leden, 2016, 0 bodů
D (44 bodů)
Závacká, Zapletal - METAL 2016, modelování strategie firem obchodujících s emisními povolenkami, termín zaslání 3/2016, 4 body
Hančlová - QME 2016, modelování výnosů emisních povolenek, termín zaslání 3/2016, D, 4 body
Chytilová, Zapletal - METAL 2016, emission allowances for EU countries with the use of the zero sum game data envelopment analysis, termín zaslání 4/2016, 4 body
Zapletal, Chytilová - METAL 2016, Analýza efektivnosti managementu emisních povolenek hutních podniků v EU, termín zaslání 4/2016, 4 body
Toloo, Fatemi – MME2016, DEA modelování, 5/2016, 4 body.
Zapletal - MME 2016, fuzzy dvoustupňový výrobní model optimalizující výrobní portfolio hutního podniku, termín zaslání 5/2016, 4 body
Chytilová - MME 2016, modifikace DEA v bankovnictví, termín zaslání 5/2016, 4 body
Závacká – MME 2016, ekonometrické modelování strategie firmy, termín zaslání 5/2016, 4 body
Hančlová – MME 2016, vícestupňová DEA, termín zaslání 5/2016, 4 body
Chytilová - Finanční riziko 2016, fuzzy DEA, termín zaslání 7/2016, 4 body
Mandak – IDIMT 2016, Impact of ICT on Efficiency of Sectors in the Czech Economy, termín zaslání – 5/2016, 4 body
Chytilová, Toolo - konf. DEA_Nanjing, alternativní TFP index, termín zaslání 4/2016, 0 bodů.

Publikace vydané 2017
Jimp (16 bodů)
Zapletal – Vícestupňová optimalizace zisku hutního podniku obchodujícího s emisními povolenkami v prostředí neurčitosti, termín zaslání 12/2016, 15 bodů
Jsc (20 bodů)
Chytilová, Toloo - vícestupňový MPI, termín zaslání 3/2016, 10 bodů
Mandak, Hančlová – vícestupňový DEA model pro hodnocení vlivu ICT, 12/2016, 10 bodů

Ostatní výstupy:
Chytilová – doktorská disertační práce
Závacká - doktorská disertační práce
Odborné semináře – jednou za 2 měsíce (prof. Ramík, doc. Toloo)

„Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně (80) bodů“.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
68340,-68340,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)51000,-51000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17340,-17340,-
2. Stipendia142000,-142000,-
3. Materiálové náklady58200,-83842,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek16700,-9700,-
5. Služby101100,-92719,-
6. Cestovní náhrady50160,-39899,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory48500,-48500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady485000,-
Uznané náklady485000,-
Celkem běžné finanční prostředky485000,-485000,-