Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/115
Název projektuStanovení výbuchových parametrů vybraných hořlavých průmyslových produktů a jejich složek ve vztahu k prostředí
ŘešitelŠeděnková Martina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuObsahem práce bude experimentální určení výbuchových parametrů vybraných prachů a bioplynu. Provedou se základní měření, pro určení níže uvedených vlastností. Další možností rozšíření práce je zaměření se na stanovení mezí výbušnosti vybraných směsí složek bioplynu v různých koncentracích. V navazující části projektu bude provedeno posouzení možnosti vytváření hybridních směsí v prostorách technologie bioplynových stanic včetně přidružených objektů (např. navazující zpracovatelské technologie). Na základě místního šetření na vybraných bioplynových stanicích a provedené analýzy, bude zvolen postup pro experimentální stanovení výbuchových parametrů případných hybridních směsí.
Pro hodnocení prachů se provedou tyto zkoušky:
• Základní analýza složení vybraných prachů
• Sítový rozbor
• Obrazová analýza
• Určení vlhkosti zrn
• Měření mezí výbušnosti a maximálních výbuchových parametrů
Pro hodnocení plynů se provedou tyto zkoušky:
• Základní analýza složení odebraných plynů
• Měření výbuchových parametrů
• Stanovení mezí výbušnosti směsí hořlavých složek bioplynu
V případě hodnocení hybridní směsí se provedou tyto zkoušky:
• Měření mezí výbušnosti a maximálních výbuchových parametrů

Členové řešitelského týmuBc. Jan Božek
Ing. Adam Chyla
Ing. Kateřina Derychová
Ing. Vojtěch Jankůj
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Ing. Martina Šeděnková
Ing. Václav Válek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je experimentálně určit výbuchové parametry vybraných druhů prachů a bioplynu dle metodik, které jsou stanoveny normami:
• ČSN EN 14 034 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu
• ČSN EN 15 967 - Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par
• A další související technické předpisy
Měření budou prováděny na výbuchovém autoklávu VA-20 na Fakultě bezpečnostního inženýrství a VVUÚ, a.s. v Ostravě Radvanicích. Výsledky mohou být použity v praxi, kdy na jejich základě lze vyhodnotit rizika a určit správnou metodiku na ochranu proti výbuchu. Naměřené hodnoty poslouží také jako podklady pro zpracování disertačních prací. Experimentální výstupy budou sloužit pro upřesnění podmínek protivýbuchové ochrany.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia117000,-117000,-
3. Materiálové náklady20000,-39700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15000,-10800,-
6. Cestovní náhrady26000,-10500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady193000,-
Uznané náklady193000,-
Celkem běžné finanční prostředky193000,-193000,-