Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/114
Název projektuAnalýza tenzometrických měření na železobetonových základových deskách
ŘešitelMatečková Pavlína Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProblém interakce základových konstrukcí s podložím a související věrohodné stanovení napětí v základové půdě a vnitřních sil v základové konstrukci je dlouhodobě diskutován na mezinárodní i tuzemských vědeckých konferencích a v odborných časopisech [1,2,3]. Tématu interakce základových konstrukcí s podložím se věnuje také výzkumný tým na katedře konstrukcí [4,5]. Od roku 2012 probíhají kontinuálně zkoušky na venkovním zařízení, kde je pomocí standu a hydraulických válců možné vnášet zatížení na železobetonové desky, uložené na zemním podloží. V rámci projektů SGS v letech 2012-2015 [6,7,8] byly vyzkoušeny železobetonové, předpjaté i vláknobetonové desky uložené na dvou typech podloží. Projekty v minulých letech se soustředily převážně na vyhodnocení deformací a sedání základové desky a jejich srovnání s numerickými modely. Při experimetálním zatěžování základových desek bylo měřeno i napětí v betonu pomocí tenzometrů.
V rámci navrhovaného projektu bude vyzkoušena další základová deska.
Projekt bude zaměřen na vyhodnocení tenzometrických měření jak na nové tak již vyzkoušených deskách. Výsledky budou porovnány s vypočtenými hodnotami. Na základě analýzy tenzometrických měření budou navrženy opatření pro optimalizaci tenzometrických měření na dalších deskách (s ohledem na typ tenzometru a umístění tenzometrů jak plošné, tak po výšce průřezu).

Zapojení jednotlivých členů:

Bc. David Litvan - plánovaný hlavní řešitel projektu (student 1. ročníku doktorského studia od února 2016) - příprava zkoušky železobetonové desky a vyhodnocování dat, publikace výsledků

Ing. Petr Mynarčík (Ph.D. student) - výpomoc při přípravě zkoušky železobetonové desky

Ing. Pavlína Matečková Ph.D. - plánovaná školitelka studenta (téma práce bude schváleno na oborové radě začátkem roku 2016)

[1] Qian, L. and Zhang, H. (1993), An improved Non-reflecting Boundary
Method for Soil-Structure Interaction Analysis. Computer-Aided Civil and
Infrastructure Engineering, 8: 291–297. doi: 10.1111/j.1467-8667.1993.
tb00214.x

[2] Provenzano, P. (2003), A Fuzzy-Neural Network Method for
Modeling Uncertainties in Soil-Structure Interaction Problems. ComputerAided
Civil and Infrastructure Engineering, 18: 391–411. doi: 10.1111/1467-
8667.00326

[3] Cajka, R.(2013), Analytical derivation of friction parameters for FEM calculation of the state of stress in foundation structures on undermined territories. Acta Montanistica Slovaca 18.4 (2013): 254-261. WOS:000343184100006

[4] Labudkova, J., Cajka, R.(2015), Comparison of the Results from Analysis of Nonlinear Homogeneous and Nonlinear Inhomogeneous Half-Space." Procedia Engineering 114: 522-529. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.101

[5] Buchta, V., Janulikova, M., Fojtik, R.(2015), Experimental Tests of Reinforced Concrete Foundation Slab. Procedia Engineering 114 (2015): 530-537. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.102

[6] SP 2013/113 Experimentální zkoušky železobetonových základových
patek v interakci s podložím (Ing. Buchta)

[7] SP 2014/209 Experimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek (Ing. Buchta)

[8] SP2015/190 Zatěžovací zkoušky železobetonových desek a
porovnání výsledků s numerickými modely (Ing. Buchta)
Členové řešitelského týmuIng. David Litvan
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vyhodnocení dat z tenzometrických měření, porovnání naměřených a vypočtených hodnot a návrh opatření pro nové tenzometrické měření. Vyhodnocena bude účinnost měření tenzometry a vhodnost plošného umístění i umístění po výšce průřezu.

Plánované výstupy:
1x D Wseas: 12th International Conference on Applied and Theoretical Mechanics,Prague, Czech Republic, March 18-20, 2016
1xD Wseas: 9th International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, Istanbul, Turkey, April 15 - 17, 2016
3x Jsc Journal of Mechanics

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5000,-5000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady26000,-80639,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-18161,-
6. Cestovní náhrady27800,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18200,-18200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady182000,-
Uznané náklady182000,-
Celkem běžné finanční prostředky182000,-182000,-