Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/111
Název projektuStudium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi pokročilých materiálů
ŘešitelVáňová Petra doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuJedním z významných úkolů materiálového inženýrství je optimalizace vlastností technických materiálů prostřednictvím řízeného ovládání jejich mikrostrukturních parametrů. To vyžaduje detailní znalosti jednak o vzájemných vztazích mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a jednak o možnostech a omezeních různých metod studia struktury a vlastností materiálů.
Mezi základní metody hodnocení struktury materiálů patří světelná mikroskopie, metody využívající zfokusovaný svazek elektronů (řádkovací elektronová mikroskopie, prozařovací elektronová mikroskopie, rtg spektrální mikroanalýza) a rtg difrakční analýza. Jednotlivé experimentální metody mají své přednosti, ale i omezení, a proto je žádoucí využívat při charakterizaci strukturních parametrů technických materiálů několik různých metod. Např. při hodnocení obsahu zbytkového austenitu v cementačních vrstvách nebo TRIP ocelích je nutné výsledky získané pomocí metody světelné mikroskopie a digitální obrazové analýzy konfrontovat s výsledky rtg difrakční analýzy. Každá z metod strukturní analýzy vyžaduje specifickou přípravu vzorků, na jejichž kvalitě pak významně závisí výsledky strukturní analýzy. V rámci projektu se předpokládá široké zapojení studentů navazujícího a doktorského studia do přípravy vzorků z různých typů materiálů, do sběru experimentálních dat a interpretace získaných výsledků v rámci realizace jejich závěrečných prací. Projekt počítá s maximálním využitím zařízení Katedry materiálového inženýrství v oblasti přípravy metalografických výbrusů, světelné mikroskopie, digitální obrazové analýzy a řádkovací elektronové mikroskopie. V laboratoři elektronové mikroskopie RMTVC bude využíván řádkovací a prozařovací elektronový mikroskop, včetně technik EDX, EBSD a speciálních zařízení pro přípravu preparátů. Vzhledem k tomu, že v současné době katedra nedisponuje kvalitním zařízením pro rtg difrakční analýzu, předpokládá se spolupráce s externím pracovištěm.
Součástí projektu bude hodnocení mechanických vlastností pokročilých materiálů. K charakterizaci vlastností materiálů bude využíváno technické vybavení katedry, které umožňuje provádět zkoušky tvrdosti, tahové zkoušky, tlakové zkoušky, únavové zkoušky v módu tah - tlak, testy v tříbodovém ohybu a Charpyho zkoušky vrubové houževnatosti. Kromě toho budou ke strukturnímu studiu využívány vzorky z dlouhodobých zkoušek (např. zkoušek tečení), provedených na externích pracovištích.
Získané výsledky umožní zkvalitnit znalosti a dovednosti v oblasti studia struktury a vlastností především pokročilých materiálů, včetně interpretace získaných výsledků. Výsledky řešení projektu přispějí k dalšímu zvýšení kvality pedagogického procesu.
Členové řešitelského týmuBc. Dominika Balleková
Bc. Alfréd Barsch
Bc. Adam Bartoník
Bc. Vít Baranec
Bc. Lukáš Bednárik
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Bc. Ľubomír Bobek
Bc. Adam Brucháček
Kamil Černuška
Bc. Radek Černoch
Bc. Jiří Chrascina
Bc. Jan Chrástecký
Ing. arch. Klára Hawliczek
Bc. Jiří Cieslar
Bc. Oldřich David
Bc. Jan Dulava
Bc. Marek Galajda
Bc. Vilém Gavlík
Bc. Petr Gocala
Bc. Ondřej Harabiš
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Bc. Tomáš Hlobil
Bc. Patrik Horský
Bc. Marek Šťastný
Bc. Jiří Husár
Bc. Petr Jirotka
Bc. Dušan Jugas
Ing. Martina Kalová, Ph.D.
Bc. Jiří Klíšť
Bc. Radek Kolomazník
Bc. Lenka Samuhelová
Ing. Taťána Radkovská
Bc. Radek Lebeda
Bc. Veronika Lepíková
Bc. Daniel Marek
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Ing. Damián Mašlej
Bc. Jiří Mihula
Bc. Vojtěch Mikler
Bc. Radomír Miklík
Bc. David Mrázek
Bc. Lukáš Musil
Ing. Martin Páník
Bc. Jakub Paulovič
Bc. Rostislav Pavlosek
Bc. Monika Pavlosková
Ing. Adéla Podepřelová
Bc. Adam Podgrabiński
Bc. Kamila Pospíšilová
Bc. Patrik Purtátor
Bc. Marcin Rusnok
Bc. Jakub Ružbašan
Bc. Jindřich Samuhel
Ing. Iva Šípová
Bc. Klára Sklenaříková
Ing. Jan Škoda
Bc. Lukáš Sojka
Bc. Jiří Sonnek
Bc. Patrik Sonnenschein
Bc. David Stonawski
Bc. Stanislava Strýčková
Bc. Rostislav Svrčina
Bc. Viktorie Trungerová
Bc. Zdeněk Urbanec
Ing. Monika Zbránková
Bc. Markéta Zounová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu lze formulovat následovně:
1. optimalizace podmínek přípravy vzorků z pokročilých materiálů pro účely moderních metod strukturní analýzy, např. příprava Ti slitin pro EBSD analýzu za použití iontového svazku, atd.;
2. rozvoj metod digitální obrazové analýzy, např. aplikace filtrů, úprava obrazu, zpracování výsledků, atd.;
3. rozvoj metodiky strukturní analýzy pokročilých materiálů pomocí EBSD;
4. rozšíření aplikací netradičních metod strukturní analýzy, např. difrakční analýza v prozařovacím elektronovém mikroskopu,
5. rozvoj metod hodnocení mechanických vlastností,
6. interpretace získaných výsledků s využitím obecně akceptovaných zákonitostí materiálového inženýrství.
Výstupem řešení budou optimalizované parametry přípravy různých typů materiálů pro strukturně fázovou analýzu (např. cementační vrstvy, TRIP oceli, duplexní oceli, kompozitní materiály a další), interpretace výsledků stanovených různými metodami strukturní analýzy (obrazová analýza, řádkovací a prozařovací elektronová mikroskopie, rtg difrakční analýza) a zkoušek mechanických vlastností materiálů.
Výstupem z projektu budou publikace na mezinárodních vědeckých konferencích a závěrečné práce studentů doktorského a navazujícího magisterského studia. Řešení projektu přispěje ke zvýšení kvality diplomových a především doktorských prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
29480,-29480,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)22000,-22000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7480,-7480,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady50520,-4006,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-97366,-
6. Cestovní náhrady56700,-55848,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26300,-26300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady263000,-
Uznané náklady263000,-
Celkem běžné finanční prostředky263000,-263000,-