Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/110
Název projektuTepelné procesy a materiálová náročnost v průmyslové výrobě
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPrůmyslová výroba v Moravskoslezském kraji představuje jeden z hlavních pilířů zaměstnanosti regionu. Vzhledem ke struktuře zdejšího průmyslu, kdy jeho výraznou část tvoří těžká a energeticky náročná odvětví, je zaznamenávaná trvalá snaha o hledání energetických a materiálových úspor výrobních procesů. Energie a materiály v těsném závěsu tvoří hlavní složku nákladů, a to zvláště ve zdejším těžkém metalurgickém průmyslu.
Projekt bude zaměřen na zefektivňování tepelných procesů v širokém spektru průmyslových výrob realizovaných v regionu. Souběžným cílem projektu je snižování materiálové náročnosti výroby, bude řešeno hledisko snižování environmentální zátěže plynoucí z produkce odpadů, kdy pro tyto produkty se bude hledat alternativní materiálové využití.
Účastníci projektu se budou zapojovat do výzkumné činnosti v oblasti racionalizace tepelné práce průmyslových pecí, v oblasti zefektivňovaní dílčích uzlů metalurgické výroby. Z hlediska materiálového zaměření se projekt orientuje do oblasti aplikace keramických materiálů pro vysokoteplotní podmínky, bude dbán zřetel na výběr materiálů zaručujících tepelné úspory a zároveň umožňující dlouhodobou životnost. Dále bude řešena otázka objemové stability odpadních produktů z výroby oceli a návrh nových netvarových žárovzdorných keramických materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Burda
Ing. Monika Hawliczková
Bc. Jaroslav Dunajovec
Ing. Petra Maierová
Bc. Iveta Filipová
Bc. Šimon Fišara
Bc. Adam Foukal
Bc. Jan Grobarčík
Bc. Erik Hartmann
Ing. Barbora Janíková
Ing. Veronika Jordanovová
Bc. Marek Kalus
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Bc. Hana Kováříková
Bc. David Križan
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Nikol Jančarová
Ing. Pavel Kuchta
Bc. Olga Kyvalská
Bc. Monika Řehulková
Bc. Miroslav Marszalek
Bc. Zdeněk Matoušů
Bc. Radek Mikulášek
Ing. Sylva Moniaková
Ing. Mgr. David Mráz
Ing. Alice Pantůčková
Ing. Tereza Klečková Porodová
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Bc. Radim Přasličák
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Bc. Jana Ráčková
Bc. Jan Raszka
Ing. Karel Soukal
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Veronika Thiemlová
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Bc. Václav Vicherek
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Jan Vojnik
Bc. Vojtěch Zavřel
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Podpora praktických dovedností studentů při zapojení do
grantových projektů
- Hodnocení a popis procesu přestupu tepla v průmyslových procesech a
návrh nízkoenergetických průmyslových systémů
- Vývoj netvarových žárovzdorných produktů
- Sledování objemové stability oxidických systémů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-5360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-4000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady71000,-44608,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek71000,-44464,-
5. Služby42000,-113262,-
6. Cestovní náhrady95140,-76806,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40500,-40500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady405000,-
Uznané náklady405000,-
Celkem běžné finanční prostředky405000,-405000,-