Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/107
Název projektuRozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových podniků a jejich procesů (kat. 634):

Postupné oživování podnikatelského prostředí v České republice a ve světě napomáhá rozvoji nových metod a nástrojů, které pomohou středním a velkým průmyslovým podnikům účinně analyzovat a hodnotit své výkony a uplatňovat pokročilé postupy, vedoucí ke zvyšování efektivnosti jejich podnikání. Oblast „Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů“ bude zaměřena na:

- rozvoj pokročilých logistických koncepcí, systémů a nástrojů při řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- aplikaci pokročilých nástrojů manažerského rozhodování v hutních procesech,
- rozvoj metod pro hodnocení výkonnosti průmyslového podniku a jeho procesů, včetně aplikace nefinančních ukazatelů,
- aplikaci exaktních metod rozhodování jako nástroje zdokonalování analyticko-informační funkce controllingu průmyslového podniku,
- rozvoj nástrojů ekonomické diagnostiky a oceňování majetku průmyslových podniků.

2. Optimalizace a simulace řízení průmyslových systémů s využitím procesních dat (kat. 638):

V rámci projektu bude řešen vývoj a průnik progresivních technologií v oblasti optimalizace a simulace řízení výrobních procesů prostředky vizualizace, diagnostiky a podpory řízení technologických systémů v lehkém a těžkém průmyslu tak, aby orientace inovací ve výrobních procesech přecházela k systémům s umělou inteligencí a s pokročilými informačními technologiemi. Tento směr by měl přispět k zajištění vyšší efektivity a konkurenceschopnosti a vyšší přidané hodnotě výsledných produktů. Oblast „Optimalizace a simulace řízení průmyslových systémů s využitím procesních dat“ bude zaměřena zejména na:

- výzkum a vytváření metod a prostředků pro monitorování procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení a simulace v reálném čase, zejména v oblasti optimalizace a simulace průmyslových systémů,
- vytváření modelů pro simulaci, predikci a řízení výrobních celků moderními prostředky pro modelování s využitím informací získávaných užitím monitorovacích a diagnostických prostředků a analytických modelů využívajících prostředků umělé inteligence.

3. Rozvoj metodických přístupů k plánování a zlepšování kvality produktů (kat. 639):

Efektivnost postupů plánování a zlepšování kvality výrazně závisí na použitých přístupech a metodách. Většina těchto přístupů a metod vychází z určitých modelových podmínek průběhu procesů. V reálné praxi průmyslových podniků se však velice často vyskytují specifické situace, které vyžadují další rozvoj metodických přístupů. Oblast „Rozvoj metodických přístupů k plánování a zlepšování kvality produktů“ bude zaměřena na:

- rozvoj přístupů ke zvýšení efektivnosti projektů plánování kvality produktů,
- analýzu současných přístupů k managementu rizik a jejich uplatnění v oblasti managementu kvality,
- analýzu vlivu nesplnění základních předpokladů na vyhodnocování statistických vlastností systému měření,
- rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC),
- rozvoj metodiky analýzy způsobilosti procesů pro různé znaky kvality a typy procesů,
- metody hodnocení technologických procesů s více ukazateli kvality.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Bahenský
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Bc. Iveta Bobková
Ing. Sylvie Bruncková
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Lucie Frischerová, Ph.D.
Bc. Anna Futejová
Bc. Petr Hajduk
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Barbora Hořínková
doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Radek Jašek
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Bc. David Kondas
Ing. Vendula Fialová
Ing. Stanislav Kubica
Ing. Gabriela Hoffová
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
Ing. Karel Nepraš
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Bc. Ondřej Ondruch
Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Natália Polláková
Bc. Petra Poledníková
Bc. Michal Ptáček
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Bc. Lukáš Šajtar
Bc. Markéta Ševčíková
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Ing. Aneta Tioková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Lucie Treutlerová
Ing. Mgr. Tomáš Tykva
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových podniků a jejich procesů

- Návrh postupů aplikace pokročilých logistických systémů a koncepcí v průmyslových logistických a dodavatelských řetězcích se zaměřením na operativní, taktické a strategické úrovni.
- Analýza možného využití moderních manažerských nástrojů v hutních organizacích.
- Srovnání hodnocení výkonnosti za pomoci výhradně finančních ukazatelů a nově navržené metody zahrnující rovněž nefinanční ukazatele.
- Návrh metodiky integrace vybraných exaktních matematických metod do systému controllingu průmyslových podniků pro objektivizaci řídícího procesu a zvýšení jeho efektivnosti.
- Analýza pokročilých metod ekonomické diagnostiky a modely oceňování majetku průmyslových podniků.

2. Optimalizace a simulace řízení průmyslových systémů s využitím procesních dat

- Výzkum a vytváření optimalizačních metod a prostředků pro modelování a simulaci procesně významných faktorů průmyslových technologií v reálném čase, zejména v oblasti operativního řízení a řízení údržby v průmyslových podnicích.
- Návrh softwarových nástrojů pro diagnostiku procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení v reálném čase.
- Návrh modelů pro simulaci, predikci a řízení výrobních celků s využitím fuzzy adaptivních systémů s využitím procesních informací získávaných užitím netradičních monitorovacích a diagnostických prostředků.
- Výzkum a tvorba nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů s využitím moderních komunikačních a lokalizačních zařízení.

3. Rozvoj metodických přístupů k plánování a zlepšování kvality produktů

- Rozvoj přístupů ke zvýšení efektivnosti projektů plánování kvality produktů. Návrh vhodných přístupů a nástrojů pro zajištění vyšší efektivnosti projektů plánování kvality produktů.
- Analýza současných přístupů k managementu rizik a jejich uplatnění v oblasti managementu kvality. Podrobná analýza stávajících poznatků o současných přístupech k managementu rizik. Identifikace možností využití managementu rizik v oblasti managementu kvality.
- Analýza vlivu nesplnění základních předpokladů na vyhodnocování statistických vlastností systému měření. Hodnocení vlivu nesplnění jednotlivých předpokladů na výsledné hodnoty nejdůležitějších statistických vlastností systému měření. Možnosti ověřování předpokladů pomocí vhodných grafických nástrojů.
- Rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC). Zpracování detailních rešerší v oblasti uplatnění neparametrických metod v managementu kvality a v SPC. SWOT analýza různých neparametrických přístupů k SPC. Návrh metodiky hodnocení účinnosti jednotlivých zkoumaných neparametrických metod SPC.
- Rozvoj metodiky analýzy způsobilosti procesů pro různé znaky kvality a typy procesů. Podrobný rozbor přístupů k analýze způsobilosti procesů se zaměřením na postupy využívané v automobilovém průmyslu. Porovnání vhodnosti jednotlivých přístupů pro různé znaky kvality a typy procesů.
- Metody hodnocení technologických procesů s více ukazateli kvality. Výběr metod pro hodnocení vícerozměrných ukazatelů kvality. Testování vybraných metod na simulačních datech. Porovnání efektivnosti vybraných metod.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. Metalurgija, Quality Innovation Prosperity, International Journal of Production Research, Sensors, Archives of Metallurgy and Materials) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, Carpathian Logistics Congress, DSL, ACE-X, Ironmaking and Steelmaking, SHMD 2016, ICAS-1). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149254,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50745,-
2. Stipendia340000,-340000,-
3. Materiálové náklady220000,-178593,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-81241,-
5. Služby140000,-176575,-
6. Cestovní náhrady260000,-283592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory140000,-140000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1400000,-
Uznané náklady1400000,-
Celkem běžné finanční prostředky1400000,-1400000,-